Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

Toegang tot de Wmo

De rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot de Wmo, in zowel Ermelo als in Harderwijk. Beide gemeenten hebben een apart en toegespitst rapport ontvangen.

Uit het onderzoek bleek grote waardering voor het team Wmo. De uitvoering van de Wmo is door de beide gemeenten belegd bij de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Meerinzicht.. Inwoners met hulpvragen konden goed hun weg naar de gemeente vinden en het team Wmo heeft goede resultaten geboekt.

De rekenkamercommissie doet wel de aanbeveling de werkwijze van het team Wmo in protocollen vast te leggen om de kwaliteit in het geval van personele wisselingen te borgen.

Ook doet de rekenkamercommissie de aanbeveling om met toetsbare doelstellingen te komen, daar er op dit moment te weinig sturing is vanuit de gemeenteraden. Concrete doelstellingen geven de raden de benodigde handvatten om de resultaten van de uitvoering Wmo te kunnen controleren en, waar nodig, bij te sturen.

De rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk is blij met de reactie vanuit de colleges van beide gemeenten die hebben aangegeven dat er al wordt gewerkt aan het formuleren van doelen en indicatoren in de nieuwe Nota Sociaal Domein.