Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Gooise Meren

Onderzoek processen jeugdzorg Rekenkamercommissie Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren moet de professionals die zich in de gemeente bezighouden met jeugd en jeugdzorg meer laten samenwerken. Het gaat om professionals die zorg leveren, consulenten van de gemeente en de professionals van onder andere zorg- en welzijnsinstellingen. Het is belangrijk dat zij samen afspraken maken over wat ze willen bereiken en met elkaar hun aanpak evalueren om die te verbeteren. Dat concludeert de Rekenkamercommissie na een onderzoek naar het jeugdzorgbeleid van de gemeente.

De samenwerking tussen verschillende professionals is er nu niet of nauwelijks terwijl iedereen die samenwerking wel graag wil. De gemeente heeft nu geen actieve rol in het regisseren van de samenwerking tussen professionals van de gemeente, scholen, het welzijnswerk en de jeugdzorgaanbieders, terwijl die samenwerking wel bijdraagt aan inhoudelijk goede zorg. Omdat de gemeente de regie voert in de jeugdzorg en vaak ook opdrachtgever is van de organisaties waar deze professionals werken, is de gemeente de aangewezen partij om hier het initiatief te nemen, stelt de Rekenkamercommissie in een van haar aanbevelingen.

Naast een verbeterde samenwerking tussen alle verschillende professionals, adviseert de Rekenkamercommissie de gemeentelijke jeugdconsulent een belangrijkere rol te geven in de samenwerking. Zowel ouders als aanbieders hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer contact met en regie van de consulent, ook over de inhoud en kwaliteit van hulp en het doelbereik.

Onderzoek effectiviteit woonbeleid

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de voortgang van de in de Woonvisie neergelegde doelstellingen met name op het punt van de uitbreiding van de woningvoorraad veel trager verloopt dan voorgenomen. Ook de uitbreiding van de voorraad sociale huurwoningen loopt sterk achter bij de uitgesproken ambitie.

Naar aanleiding van haar bevindingen heeft de Rekenkamercommissie de raad het hierna volgende aanbevolen.

Aangezien de gemeente een aanzienlijke woonopgave heeft in de komende jaren, inclusief een te realiseren inhaalslag, verdienen de volgende drie thema’s absolute prioriteit:
a) Een meer strategische inzet van mensen en middelen om aan de volumeambitie te kunnen voldoen. Hieronder vallen de tijdige ontwikkeling van nieuwe locaties, betere doorstroming en evenwicht tussen woningbehoefte en belangen van buurtbewoners
b) Inzet op de vermindering van de eenzijdigheid van de woningvoorraad
c) De versterking van de sturing door de gemeente, waaronder wordt begrepen een actieve grondpolitiek, structurele monitoring van de uitvoering, het tijdig betrekken van burgers en andere stakeholders bij de planvorming en niet in de laatste plaats versterking van het ambtelijk apparaat op dit thema.

Privacy in het sociaal domein

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeente Gooise Meren informatiebeveiliging en het beschermen van de privacy van de inwoners voortvarend ter hand heeft genomen. Het beleid doet recht aan wettelijke eisen en richtlijnen. De verdere uitwerking heeft de aandacht. Er is een privacyprotocol en medewerkers van de gemeente zijn bekend met de regels en zeggen daar naar te handelen.
Kwaliteitsmedewerkers binnen het sociaal domein letten er op dat medewerkers niet meer informatie in een dossier opnemen dan strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening. Ook heeft de gemeente er voor gezorgd dat de persoonlijke gegevens van inwoners alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun werk uit te voeren. De procedures voor deze autorisaties zijn op orde.
Het onderzoek heeft ook een aantal verbeterpunten in beeld gebracht. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties hebben vragen én zorgen bij het privacybeleid. Vooralsnog worden zij in dit verband te weinig gerust gesteld door het beleid en de voorlichting daarover. Ook wordt het privacybeleid en de uitvoering daarvan niet structureel geëvalueerd en wordt daarover geen verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad.