Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Gorinchem

Onderzoek aanpak kindermishandeling Gorinchem

Aanleiding voor het onderzoek waren vragen uit de raad over het relatief hoge aantal meldingen van kindermishandeling in de regio Zuid-Holland-Zuid en mogelijk ook in Gorinchem. De rapportage bestaat uit twee delen: een bestuurlijke nota met de conclusies en aanbevelingen en het onderzoeksrapport met de bevindingen. De algemene conclusie is dat op grond van de beschikbare informatie het niet mogelijk is objectief vast te stellen wat met de inzet op de aanpak van kindermishandeling is bereikt aan het feitelijk voorkómen en tegengaan van kindermishandeling. Doordat in het beleid geen op resultaat (outcome) gerichte, meetbare doelen zijn geformuleerd ontbreekt de basis om effectief sturing te geven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Doordat meldingen van kindermishandeling op zich geen betrouwbare informatie geven over de omvang en ernst van de problematiek, ontbreekt de basis voor monitoring en evaluatie. Het onderzoeksrapport behandelt definitie en het vóórkomen van kindermishandeling; het wettelijk kader, de verantwoordelijkheid van de gemeente en de samenwerking in de regio; het regionale en gemeentelijke beleid; de werkwijze in de praktijk; de doeltreffendheid en doelmatigheid; de factoren die daarin bevorderend of belemmerend werken; en de rol van de raad.