Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Heemstede

Verkennend onderzoek naar de inzet van digitale middelen bij het politiewerk

De Rekenkamercommissie van Heemstede heeft laten onderzoeken welk beleid er is op het gebied van veiligheid, wat de invloed is van de raad en welke rol digitale middelen spelen bij de veiligheid. Voor dit verkennende onderzoek zijn schriftelijke bronnen en een beperkt aantal kwantitatieve bronnen bestudeerd. Daarnaast zijn de portefeuillehouder en de beleidsambtenaar van de gemeente geïnterviewd en is gesproken met medewerkers van de politie, te weten leden van het Basisteam Kennemer Kust en een communicatieadviseur. Tenslotte is de mening van een aantal inwoners gevraagd tijdens zestien straatinterviews.

De bevindingen zijn indicatief van aard en vormen mogelijk aanleiding tot nader onderzoek.

Burgers aan zet in Heemstede

We hebben onderzocht welke ervaringen en inzichten het college, de ambtelijke organisatie, de raad en de participanten in burgerparticipatietrajecten op dit vlak hebben. Uit het onderzoek komt naar voren dat alle betrokkenen (college, raad, ambtenaren en participanten) vinden dat burgerparticipatie belangrijk is en constateren dat dit in toenemende mate plaatsvindt. Er zijn regelmatige en goede contacten tussen participanten en gemeente (ambtenaren, raad en college) en men ontwikkelt gezamenlijk creatieve aanpakken. Men is daar overwegend tevreden over. Het animo voor burgerparticipatie bij alle betrokkenen is de afgelopen jaren sterk gestegen en dat geldt ook voor de steun ervoor.

Reserves en voorzieningen Heemstede (2013)

Het onderzoek betreft een quick scan onderzoek naar de reserves en voorzieningen. In het kader van de behandeling van de begroting 2013 inclusief de meerjarenbegroting bestaat behoefte aan een expert opinion/second opinion over de (omgang met) reserves en voorzieningen. Onder meer gaat het dan om de vraag of de voorliggende keuzes ten aanzien van het al of niet inzetten van de reserves en voorzieningen passen binnen de kaders van goed financieel beheer. Bij de behandeling van de (meerjaren)begroting vormen genoemde kaders het uitgangspunt als het gaat om de inzet van reserves en voorzieningen ter dekking van uitgaven.

Conflictbeheersing Heemstede (2012)

Ondanks de continue zorg voor een hoog niveau van dienstverlening, kan er voor burgers toch aanleiding zijn ontevreden te zijn over de dienstverlening of besluiten van de gemeente. De gemeente Heemstede ziet een adequate afhandeling van deze conflicten als een essentieel onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente is bij de afhandeling van conflicten in de eerste plaats gehouden aan landelijke richtlijnen. De Rekenkamercommissie Heemstede wil graag meer inzicht in de manier waarop de gemeente Heemstede met deze conflictsituaties om gaat en wat zij doet om deze te vermijden.

Voor en door burgers? Heemstede (2008)

Het gemeentebestuur van Heemstede vindt het belangrijk om burgers actief te betrekken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Deze aandacht voor inspraak is in de vorige bestuursperiode ingezet. De ambitie van het huidige gemeentebestuur is hoog. Voor de rekenkamercommissie van Heemstede is deze ambitie van het gemeentebestuur
een goede reden om de praktijk van de inspraak in Heemstede te onderzoeken. Wat
komt er van de inspraak in Heemstede terecht? Van welke inspraakmogelijkheden maken
de burgers in Heemstede gebruik? Hoeveel kost de inspraak? Zijn de condities voor de
inspraak voldoende?

Gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke controle?

Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de sturings- en controlemogelijkheden die gemeenteraden hebben op GR’s, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en de eventuele problemen die zich daarbij voordoen. Het onderzoeksrapport moet raadsleden van de deelnemende gemeenten helderheid verschaffen over hun rol in de democratische controle van GR’s, en moet waar mogelijk aanbevelingen voor verbetering aandragen.