Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Hoorn

Het digitale gezicht van de gemeente, een onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente Hoorn

De rekenkamercommissie Hoorn onderzocht of niet-fysieke dienstverlening, via de digitale kanalen van de gemeente doelmatig en doeltreffend is. Door de corona-maatregelen vindt de dienstverlening meer dan ooit digitaal plaats. Er is dus sprake van een groot burgerbelang. Bovendien is er een groot financieel belang. De rekenkamercommissie komt op basis van het onderzoek tot een overwegend positief oordeel over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de digitale dienstverlening en komt tot drie aanbevelingen aan de raad. 1) Ga in overleg met het college over de verantwoordelijkheidsverdeling en het stellen van de kaders, 2) Houdt de huidige doelmatigheid en doeltreffendheid vast en verlies minder digitale burgers daarbij niet uit het oog, 3) Laat u tijdig op het juiste abstractieniveau informeren over de stand van zaken.

Inkoopbeleid gemeente Hoorn, Is alle waar naar zijn geld?

De rekenkamercommissie concludeert dat het inkoopbeleid van de gemeente Hoorn voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat de uitvoering is niet te duur is en dat de gemeente zich op een goede manier inzet om de juiste zaken in te kopen. Wel constateerde de commissie dat de inkoopteams heel krap bemenst zijn. Hierdoor wordt het lastig om taken op te vangen als een inkoper voor langere tijd afwezig is en is er minimale capaciteit beschikbaar voor controles. Verder zijn de vijf doelen van het inkoopbeleid niet meetbaar gemaakt, waardoor het lastig is om vast te stellen wanneer deze zijn bereikt.

Cultuurbeleid gemeente Hoorn 2012-2020

Uit dit rekenkameronderzoek blijkt dat Hoorn een divers en gewaardeerd cultureel aanbod heeft. Wel kan het cultuurbeleid doeltreffender en doelmatiger worden uitgevoerd. Zo worden vooraf niet altijd toetsbare en meetbare doelen gesteld, terwijl dat wel kan. En is er ook niet altijd sprake van controle en verantwoording achteraf van verleende subsidies. De betrokkenheid van de raad bij kaderstelling en controle is ook gering. Hoewel er in de praktijk niet veel is mis gegaan, neemt hierdoor de kans toe dat de uitvoering steeds meer los komt te staan van het vastgestelde beleid. Ook verloopt de communicatie met gesubsidieerde instellingen soms moeizaam.

  • 1
  • 2