Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Koggenland

Rekenkamerbrief SSC DeSom

De rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer (hierna: RKMO) heeft onderzoek laten uitvoeren naar het informatieveiligheidsbeleid in beide gemeente. Daarbij is ook SSC DeSom door de firma Hoffmann Bedrijfsrecherche BV (hierna: Hoffmann) onderzocht. Omdat Koggenland afhankelijk is van de diensten van SSC DeSom en vanwege de zwaarte van bevindingen van de RKMO heeft RKC Koggenland een rekenkamerbrief opgesteld met daarin o.a. een aantal aandachtspunten voor de gemeenteraad. Bijlagen van het rapport zijn gepubliceerd op de website van RKC Koggenland.

Rekenkamerbrief Wob DoeMee-onderzoek

De Rekenkamercommissie Koggenland heeft meegedaan aan het Doemee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit onderzoek is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) uitgevoerd door Pro Facto.
De Rekenkamercommissie Koggenland heeft in de rekenkamerbrief een aantal bevindingen en aanbevelingen genoteerd:

  1. Beleid openbaar maken van overheidsinformatie ontbreekt > Stel beleid op
  2. Interne organisatie afhandelen Wob-verzoeken niet beschreven > Stel een procedure op
  3. Het zicht op de Wob-verzoeken en -besluiten is beperkt > Verkrijg sturings- en monitoringsinformatie
  4. Procedure afhandeling van de Wob-verzoeken lijkt op orde
  5. Kwaliteit Wob-besluiten lijkt op orde
  6. Verantwoording aan gemeenteraad ontbreekt > Gemeenteraad en college: overleg over informatiebehoefte en -voorziening
  7. Informatievoorziening via gemeentelijke website summier > Breid informatievoorziening via de website uit

Onderzoek Woonbeleid

In dit onderzoek wordt gekeken naar de doeltreffendheid van het woonbeleid van de gemeente Koggenland. De gemeente heeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen in het beleid opgenomen. Van beide is onderzocht in hoeverre deze behaald worden. De kwantitatieve doelstelling heeft betrekking op het aantal op te leveren woningen per jaar. De kwalitatieve doelstellingen hebben betrekking op de variatie aan nieuw woningaanbod: de gemeente hanteert percentages voor sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen (rijwoningen en kleine appartementen), woningen bestemd voor doorstroming en woningen die middels collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Er worden relatief veel woningen gekocht door mensen van buiten de gemeente, waardoor in de lokale woningbehoefte niet voldoende kan worden voorzien.