Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Krimpenerwaard

De rol van de raad bij de RES

De Rekenkamercommissie (hierna te noemen: RKC) heeft door middel van een quick scan gekeken naar wat de rol van de gemeenteraad van Krimpenerwaard is bij de Regionale Energiestrategie (RES). De RKC heeft hierbij teruggeblikt op de rol van de raad bij de RES 1.0 en heeft gekeken wat deze rol momenteel is in het RES-traject.
Op basis van de uitgevoerde quick scan komt de RKC tot de volgende kernboodschap: De rol van de raad van Krimpenerwaard is goed uit de verf gekomen bij de RES 1.0; in het verdere RES-traject zal de raad concrete afspraken moeten maken met het college, zodat de raad de regie houdt bij het complexe RES-traject.

Onderzoek naar toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (hierna te noemen RKC) heeft een onderzoek gedaan naar toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid (OOV). Dit onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk daarvan. Daarnaast is er specifieke aandacht voor hoe de raad stuurt op dit onderwerp.
Het onderzoek maakte deel uit van een breder onderzoek dat in meerdere gemeenten is uitgevoerd.

6 jaar RKC Krimpenerwaard: Doorwerking en evaluatie

De RKC Krimpenerwaard heeft onderzoek gedaan naar de doorwerking van de uitgebrachte rapporten van de afgelopen 6 jaar. De RKC heeft gekeken of er concrete acties op zijn gevolgd vanuit het college en/of de raad. Dit heeft de RKC in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgevonden, van zowel de uitgebrachte rapporten als van de rol en positie van de RKC. Deze evaluatie is uitgevoerd door een externe onderzoeker.

Vanaf haar start tot aan de zomer van 2021 bracht de RKC 11 rapporten uit. Zeven van deze rapporten bevatten aanbevelingen, in totaal 41 aanbevelingen. Van deze 41 blijken er 12 geheel te zijn opgevolgd (29%), 10 deels (24%), 12 niet (29%) en van 7 aanbevelingen (17%) is de opvolging onbekend.
Daarnaast bracht de RKC 4 rapporten uit waarin geen aanbevelingen stonden. Ook van die rapporten is gekeken naar doorwerking bij de raad danwel het college of de ambtelijke organisatie. Bij de onderzochte groepen is er sprake van: 17% volledige doorwerking, 50% gedeeltelijke doorwerking en in 33% van de gevallen kan dit niet worden vastgesteld.
Redenen waarom een rapport niet of gedeeltelijk heeft doorgewerkt zijn: het niet aannemen van de aanbevelingen door de raad door een amendement, kanttekeningen geplaatst door het college, de raad heeft aan hem gerichte aanbevelingen niet opgepakt, een gebrek aan ambtelijke capaciteit en de recentheid van een publicatie.
Het onderzoek naar doorwerking en evaluatie levert diverse conclusies en aanbevelingen.

De jeugd aan het woord: Onderzoek naar de wensen en behoeften binnen de jeugdzorg

In dit onderzoek naar de jeugdzorg heeft de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard nadrukkelijk het cliëntperspectief centraal gezet: Wat vinden jeugdigen en ouders belangrijk?
Het onderzoek heeft als doel de gemeenteraad van Krimpenerwaard inzicht te verschaffen in wat de behoeften zijn van de gebruikers van jeugdzorg en in hoeverre de dagelijkse praktijk daarbij aansluit. Daarnaast wilde de RKC aanbevelingen doen om een mogelijk gat tussen behoeften en dagelijkse praktijk in de jeugdzorg te dichten.
De wensen en behoeften van jeugdigen en hun ouders zijn samengevat in een criterialijst. Deze criterialijst is vervolgens getoetst aan de dagelijkse praktijk. De ingezette onderzoeksmethoden zijn documentanalyse, interviews, groepsgesprekken en dossieranalyse.
Belangrijkste bevindingen:
Een belangrijke wens van jeugdigen in de gemeente Krimpenerwaard is het verbeteren van de
toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de jeugdzorg. Ouders willen graag betere informatie over
waar zij precies terecht kunnen voor welke hulp. De drempel is daarbij hoog, omdat ‘jeugdzorg’
redelijk zwaar klinkt. Ook is het zo dat met name specialistische voorzieningen vaak buiten de regio
gehuisvest zijn. Daarnaast moeten cliënten (zowel jeugdigen als hun ouders) nog te vaak hun verhaal
een aantal keer doen en is er geen regievoerder.

Prachtige prikkels: Klachtbehandeling door de gemeente Krimpenerwaard

Het onderzoek heeft als doel de gemeenteraad inzicht te verschaffen in hoe de praktijk en de (formele) organisatie van de klachtbehandeling er in de gemeente Krimpenerwaard uitziet. Er is gewerkt met een normenkader. Gebruikte onderzoeksmethoden: desk research, interviews en een analyse van klachtdossiers.

Kernboodschap: Klachtbehandeling door de gemeente Krimpenerwaard verloopt doorgaans zorgvuldig. Wel constateert de Rekenkamercommissie een aantal belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de dossiervorming over klachten en het afhandelen van klachten binnen de wettelijke termijnen. De Rekenkamercommissie geeft aanbevelingen die de gemeente in staat stellen meer te leren van klachtbehandeling.