Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Lochem

Een wakker woonbeleid?

In heel Nederland is sprake van een overspannen woningmarkt en schaarste aan betaalbare woningen voor doelgroepen als jongeren en starters. Lochem is daarop geen uitzondering. Hoe wakker is de gemeente en de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan bij deze signalen? Is de raad in staat om resultaatgericht op te treden? Zeker het afgelopen jaar staat het onderwerp woonbeleid vaak op de politieke agenda. Wat kan de gemeente en de Raad zelf doen om het gebruik van de bestaande voorraad en het bouwen van nieuwe woningen in de gewenste richting te sturen? Volop actuele vragen. Voor de rekenkamercommissie was dit een goede aanleiding om de uitvoering van de Woonvisie 2018-2025 en het gemeentelijk instrumentarium, vooral op het thema beschikbaarheid en betaalbaarheid, te onderzoeken. Wat kan de raad leren van de aanpak van het woonbeleid in de afgelopen jaren en hoe kan de raad effectief inspelen op de jongste ontwikkelingen?

de Omgeving geOrdend – Onderzoek naar ruimtelijke plannen en de rol van de Raad in verleden en toekomst

De rekenkamercommissie Lochem (RKC) heeft een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van ruimtelijke plannen en planprocessen en de rolneming van de gemeenteraad in de planvorming van de gemeente Lochem. De afgelopen jaren heeft de gemeente Lochem enkele complexe bestemmingsplanprocedures doorlopen en de gemeenteraad zoekt naar een geschikte rolneming in die planprocedures. Tegelijkertijd komt de Omgevingswet eraan, een verandering van de wijze waarop met ruimtelijke plannen en planprocedures wordt omgegaan. De gemeenteraad van Lochem zoekt grip op de wijze waarop de Omgevingswet wordt ingevoerd en de wijze waarop hij daar uitvoering aan kan geven. Het onderzoek is vormgegeven in twee gedeeltes waarin respectievelijk een aantal ruimtelijke plannen en de Omgevingswet zijn onderzocht.