Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Oisterwijk

Oisterwijk weet raad met burgerinitiatieven

Het uitgangspunt voor dit onderzoek was de Oisterwijkse samenleving en de initiatieven die daar zijn ontstaan. Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de diepte’ onderzocht om zo zicht te krijgen op de dynamiek en de rollen die bewoners, ondernemers, raadsleden, bestuurders en ambtenaren bij burgerinitiatieven in Oisterwijk spelen. Onderzocht is waarom deze initiatieven Een zestal burgerinitiatieven is omgezet in een kort verhaal. Deze zijn meer in ‘de diepte’ onderzocht om zo zicht te krijgen op de dynamiek en de rollen die bewoners, ondernemers, raadsleden,
bestuurders en ambtenaren bij burgerinitiatieven in Oisterwijk spelen. Onderzocht is hoe de initiatieven ontstaan, hoe ze zich ontwikkelen en wat dat vraagt van de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Risicomanagement en risicobeheersing in de gemeente Oisterwijk

Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre Oisterwijk haar (financiële) risico’s integraal in beeld heeft en zich adequaat voorbereidt op de beheersing van die risico’s. Geconstateerd is dat het inventariseren en analyseren van de risico’s op concernniveau plaatsvindt conform de eisen van artikel 11 van het BBV. Aan de eis uit het BBV tot beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s wordt in zeer beperkte mate invulling gegeven. Binnen de projecten worden risico’s veelal niet structureel en periodiek geïnventariseerd en worden geen beheersmaatregelen vastgelegd en bewaakt. Op grond van de onderzoeksresultaten zijn aanbevelingen geformuleerd voor college en raad.

Duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie

In het onderzoek stond de wisselwerking tussen het vormgeven van duurzaamheid en de versterking van de toeristische-recreatieve kwaliteit in Oisterwijk centraal. Over de periode van 2009 t/m 2014 is teruggekeken hoe deze wisselwerking beleidsmatig en in de uitvoering is vormgegeven en inzicht gegeven in de invulling van dit thema. Ook is verkend wat de mogelijkheden zijn om duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie de komende jaren (verder) concreet vorm te geven. Het onderzoek laat zien dat er kansen liggen om duurzaamheid in te zetten voor de realisatie van de ambities uit de beleidsvisie Toerisme en Recreatie 2014-2020.

Duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie

In het onderzoek stond de wisselwerking tussen het vormgeven van duurzaamheid en de versterking van de toeristische-recreatieve kwaliteit in Oisterwijk centraal. Over de periode van 2009 t/m 2014 is teruggekeken hoe deze wisselwerking beleidsmatig en in de uitvoering is vormgegeven en inzicht gegeven in de invulling van dit thema. Ook is verkend wat de mogelijkheden zijn om duurzaamheid op het terrein van toerisme en recreatie de komende jaren (verder) concreet vorm te geven. Het onderzoek laat zien dat er kansen liggen om duurzaamheid in te zetten voor de realisatie van de ambities uit de beleidsvisie Toerisme en Recreatie 2014-2020.

De raadsleden als volksvertegenwoordiger: Ruimte geven, uitdagen, luisteren en besluiten

De volksvertegenwoordigende rol van de raad blijft vaak onderbelicht in de onderzoeken van de rekenkamercommissie. Uit het onderzoek komt naar voren dat een herbezinning op de rol van de raad gewenst en nodig is. De raad wil meer ruimte geven aan burgers, organisaties en bedrijven en daarmee een omslag maken van een bepalende naar een faciliterende rol. Het rapport bevat acties en adviezen om de raad te helpen die omslag te maken.

Zelf doen, samen doen of uitbesteden? Een onderzoek naar de efficiënte en effectieve uitvoering van taken bij uitbesteding en samenwerking

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om taken zelf uit te voeren, hiervoor samenwerking te zoeken met medeoverheden of private partijen of om de uitvoering geheel uit te besteden. Oisterwijk verkent op dit moment samenwerking op een aantal terreinen met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle. Vanuit de vraag hoe effectief en efficiënt de samenwerking/uitbesteding inclusief de aansturingsvraag verloopt en welke lessen te trekken zijn met het oog op de toekomst heeft de rekenkamercommissie een drietal cases bestudeerd en geanalyseerd. De lessen hieruit kunnen worden betrokken bij toekomstige keuzes zodat efficiency, effectiviteit en een kwalitatief goede dienstverlening aan burgers zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Verlegd of verlengd lokaal bestuur? Een onderzoek naar samenwerkingsverbanden in de gemeente Oisterwijk ten behoeve van strategische visievorming

De keuze voor een onderzoek naar samenwerkingsverbanden is onder meer ingegeven door de toenemende dynamiek van gemeentelijke samenwerking. De thema’s in hoeverre de gemeente grip heeft op de samenwerking en in hoeverre de gemeente de regie neemt door vanuit een strategische visie bewuste keuzes te maken rond samenwerken, staan centraal in het onderzoek. De aard van het onderzoek is daarmee minder gericht op toetsing van de uitvoering achteraf. Met de aanbevelingen en de aangereikte bouwstenen voor een afwegingskader beoogt de rekenkamercommissie vooral een bijdrage te leveren aan het strategische proces van de gemeente rond samenwerkingsverbanden.

Op zoek naar de juiste balans; onderzoek naar de brede schoolontwikkeling in de gemeente Oisterwijk

“Zijn de inhoudelijke en fysieke doelen van de brede schoolontwikkeling gerealiseerd binnen het beschikbaar gestelde budget?” is de centrale vraag geweest in het onderzoek. Samengevat is de conclusie dat de fysieke doelstellingen voldoende specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn uitgewerkt, terwijl de uitwerking van de inhoudelijke doelen mager is geweest. Door een relatie te leggen tussen middelen voor peuterspeelzaalwerk, onderwijsachterstanden, VVE, leefbaarheid en sport en cultuur enerzijds en de brede schoolontwikkeling anderzijds kan beter zichtbaar worden in welke mate deze middelen bijdragen aan de inhoudelijke doelen van de brede schoolontwikkeling.

Meebewegen waar nodig, ruimte voor de burger binnen de Wmo in Oisterwijk

Gekeken is of het Wmo-beleid en uitvoering daarvan in Oisterwijk doelmatig en doeltreffend was. Daarnaast is vooruitgekeken hoe de Wmo in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. De gemeente Oisterwijk heeft het voorgenomen beleid in belangrijke mate goed uitgevoerd. De doelmatigheid was niet altijd optimaal. Dit hangt samen met het gebrek aan goede sturingsinformatie. Het ontbreekt in Oisterwijk niet aan visie en ambitie; de intenties sluiten aan bij de Wmo-uitgangspunten maar beleid en uitvoering zijn nog te weinig gericht op het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers, hun omgeving en maatschappelijke organisaties.

Reserves en voorzieningen van de gemeente Oisterwijk

Inzicht in de reserve- en voorzieningenpositie geeft de raad handvatten bij het maken van politieke keuzes. De gemeente Oisterwijk gaat rechtmatig maar niet erg doelmatig om met haar reserves en voorzieningen. Heldere uitgangspunten voor beleid ontbreken nog, waardoor de mogelijkheden om te sturen voor de raad worden beperkt. De rekenkamercommissie adviseert de inzichtelijkheid van de staat van reserves en voorzieningen te vergroten en werk te maken van de actualisering van beheerplannen. Bij de start van de begrotingscyclus zou de raad een debat moeten voeren over de vermogenspositie.