Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Overbetuwe

Quick Scan Handhaving Monumenten

In de quick scan is ingezoomd op verloederde panden en wat de gemeente daar aan kan doen. Dit op verzoek van enkele raadsfracties, die nader geïnformeerd wilden worden over de aspecten van handhaving, mede naar aanleiding van casuïstiek. Het onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de handhavingproblematiek tegen de achtergrond van de gemeentelijke bevoegdheden terzake.

Grip van de raad op verbonden partijen

Onderzoek bestond uit een algemeen deel en onderzoek naar een casus (regionaal hoofdpijn dossier: Presikhaaf, sociale werkvoorziening). Ook al zijn er al veel van dergelijke onderzoeken gedaan (gebruikt in algemeen deel), het heeft, zeker voor de raad van Overbetuwe, nieuwe inzichten opgeleverd die oude patronen kunnen doorbreken.

Rekenkamerbrief over transformatie in het sociaal domein (Transformatie-agenda en concept-Transformatieprogramma)

Rekenkamerbrief bedoeld om de gemeenteraad te ondersteunen bij de transformatieslag, die moet gaan plaatsvinden in het sociaal domein. De rekenkamercommissie borduurt in de brief voort op het onderzoek ‘Zorgen voor de dag van morgen?’ van oktober j.l. (verder te noemen: onderzoeksrapport) en het raadsbesluit van 25 november 2014 dat uw raad daarover nam, meer specifiek de 15 aanbevelingen die uit het rapport werden overgenomen.

Zorgen om de dag van morgen?

Het onderzoek betreft de decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg en Wmo/AWBZ en is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in hoe deze transities,
inclusief de regionale samenwerking daarin, tot op heden zijn verlopen, maar ook om de raad – op uitdrukkelijk verzoek – te informeren aan ‘welke knoppen de raad kan draaien’ bij de documenten
die thans ter besluitvorming voorliggen (beleidsplan sociaal domein, verordeningen, zorginkoop, begroting).