Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie OWO

Doe-mee onderzoek WOB

Samen met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) is in 2021 de uitvoering van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) onderzocht. In het onderzoek is nagegaan hoe de deelnemende decentrale overheden vormgeven aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre dit rechtmatig gebeurt, hoe hierover verantwoording wordt afgelegd, hoe actieve openbaarmaking is geregeld en hoe zich dat verhoudt tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen.

Aanvullend onderzoek Biosintrum

De aanleiding voor het vervolgonderzoek is door diverse raadsleden verwoord bij de bespre-king van het RKC-rapport over het Biosintrum in de raad van 14 december 2021. Uitgesproken is dat met enkele voormalige collegeleden niet gesproken is en evenmin met de interim-secretaris die werkzaam was voor de gemeente in de periode november 2018 tot oktober 2019. Daarnaast is in dit overleg enkele keren gevraagd of de onderzoekers toegang hadden tot eventuele geheime dan wel vertrouwelijke stukken.

De transformatie in het sociaal domein in de gemeente Weststellingwerf

Dit onderzoek kan worden beschouwd als een vervolg op het eerder door de rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek naar het functioneren van de twee gebiedsteams in Weststellingwerf dat in 2019/2020 is uitgevoerd. Bij de bespreking van het eindrapport van het bovengenoemde onderzoek in de gemeenteraad van Weststellingwerf, d.d. 11 januari 2021, werd vanuit de raad de vraag gesteld naar de relevantie van het rapport gelet op de destijds recente publicatie van het SCP over de transformaties in het sociaal domein.