Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Pijnacker/Nootdorp

Onderzoek privacy en informatieveiligheid

In 2018 heeft onderzoeksbureau PBLQ voor de rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp onderzoek gedaan naar het privacy en informatieveiligheidsbeleid van de gemeente. In dat onderzoek is geconstateerd dat het relevante privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente voldeed. Tegelijkertijd was er sprake van een aantal voornemens waarvan in het stadium van het toenmalige onderzoek niet vastgesteld kon worden of de gemeente daar adequaat invulling aan zou gaan geven. Verder was er sprake van enkele tekortkomingen in het beleid. Zowel met het oog op de geconstateerde tekortkomingen als op de toekomstige eisen die aan het beleid zouden worden gesteld, is de toenmalige rapportage afgesloten met verschillende aanbevelingen.

In 2020 heeft de rekenkamercommissie een vervolgonderzoek laten doen naar de opvolging van de aanbevelingen van het rapport uit 2018. Dit is in de vorm van een ‘quickscan’ gebeurd. Ter volledigheid is het rapport uit 2018 hieronder ook bijgevoegd.

Onderzoek inkoop jeugdzorg

De rekenkamercommissie Pijnacker-Nootdorp heeft samen met de rekenkamer(commissie)s van alle gemeenten in de Haagse regio (H10) onderzoek gedaan naar

  1. de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg en
  2. de vraag of de gemeenteraden voldoende inzicht hebben gekregen in de ontwikkeling van de kosten.

Het onderzoek bestaat uit drie onderzoeksdelen. Om de eerste vraag te beantwoorden is een data-analyse uitgevoerd (deel I en II) naar de jaren 2015 tot en met 2019. Deze analyse maakt duidelijk welke jeugdzorgproducten vooral verantwoordelijk zijn geweest voor de kostenstijgingen. Ook is bekeken of de kostenstijgingen kwamen door de stijging van het aantal jongeren, het aantal uren gedeclareerde zorg of het gemiddelde uurtarief.

Ter beantwoording van de tweede vraag is onderzoek gedaan naar de informatie die de gemeenteraad over de periode 2015 tot en met 2019 heeft gekregen. Daarbij is gekeken of deze informatie voldoende was om inzicht te bieden in de ontwikkeling van de kosten (onderzoeksdeel III). Hoewel een deel van de informatie voldoende was, constateert de rekenkamercommissie over de gehele linie dat de informatie niet voldoende inzichtelijk is en bovendien versnipperd.