Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Sittard-Geleen

Rekenkameronderzoek BsGW

De rekenkamer(commissie)s van de 11 aan dit onderzoek deelnemende gemeenten hebben onderzoek laten doen naar het
functioneren van BsGW. Het doel van het onderzoek is tweeledig:

  • Inzicht geven in de kostenontwikkeling en de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening door BsGW.
  • Inzicht geven in de mate waarin de gemeenten (college en raad) grip hebben op de ontwikkeling van de kwaliteit van de taakuitvoering/dienstverlening en de ontwikkeling van de kosten van BsGW.

Rekenkameronderzoek Effectiviteit van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid

Uit onze inventarisatie bij de raadsfracties kwam het armoedebeleid meermalen naar voren, zij het vanuit zeer verschillende invalshoeken. Bovendien is het een onderwerp wat de gemoederen in algemene – sociale – zin bezighoudt. Reden genoeg voor de Rekenkamer om een onderzoek te doen waarin de centrale vraagstelling is In hoeverre het armoedebeleid van de gemeente Sittard-Geleen als doeltreffend is aan te merken en welke financiële middelen daarmee zijn gemoeid.

Feitenrelaas Ligne

Het project Ligne, een multifunctioneel gebouwencomplex, is een complex beleidsdossier dat bestaat uit veel deelaspecten. De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen heeft op hoofdlijnen onderzocht wat de beoogde doelen en de te realiseren meerwaarde van dit majeur project zijn. Daarbij is gekeken naar de mogelijke risico’s en de wijze waarop deze beheerst zijn, naar de wijze waarop is gecommuniceerd en gerapporteerd en naar het projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie. De rol van de raad bij de kaderstelling, de risicobeheersing en de realisatie van het eindresultaat stond bij dit alles centraal.

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Stein

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

Het is vanuit het wettelijk kader voor lokale belastingen, de landelijke discussie over verruiming van het lokale belastinggebied en de rol van de Raad in afwegingen omtrent voorzieningenniveau en lokale lastendruk, dat de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein (de RKC) de positionering van Stein in vergelijking met de lokale lasten van Limburgse gemeenten in haar onderzoeksprogramma heeft opgenomen.