Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Soest

Grip op samenwerkingsverbanden: onderzoek naar samenwerkingsverbanden van de gemeente Soest

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het afwegingsproces dat plaatsvindt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden door de gemeente Soest.
In de praktijk blijkt dat het college van B&W goede afwegingen maakt bij het aangaan van een samenwerkingsverband. De raad wordt hierover echter maar gedeeltelijk geïnformeerd. Ook blijkt dat het voor de raadsleden niet helder is welke kaders er gesteld zijn, omdat er verschillende documenten zijn waarin die kaders staan. De rekenkamercommissie raadt aan om uit de verschillende documenten met kaders de kern te halen en dit in een beknopt afsprakenkader te zetten.

Sociaal culturele voorziening Soesterberg: besluitvorming onder de loep

De gemeenteraad van Soest heeft eind 2013 besloten een nieuwe Sociaal Culturele Voorziening (SCV) te ontwikkelen op het evenemententerrein in Soesterberg. De rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was het voor de gemeenteraad inzichtelijk maken van de robuustheid van de plannen voor een SCV in Soesterberg. Het gaat om de vraag of dit project ten tijde van de besluitvorming door de raad vanuit het perspectief van investeringen en exploitatie als financieel haalbaar was te bestempelen. Een tweede doel van het onderzoek was het maken van een reconstructie en analyse van de besluitvorming over het project SCV.

Subsidie Idea, een open boek?

Stichting Idea is een cultuurinstelling met bibliotheken in Soest, Bunnik, De Bilt, en Zeist. Voor Soest verzorgt Idea daarnaast het KunstenCentrum, theater, kunstuitleen en het CultuurPunt. Idea is de organisatie die de meeste subsidie ontvangt van de gemeente Soest.

Uit gesprekken met de raad bleek dat er behoefte bestond aan meer inzicht in de subsidierelatie met Idea. Wat hebben de gemeente en Idea afgesproken over de besteding van de subsidie? Wordt het geld effectief en efficiënt ingezet? Deze vragen komen aan de orde in het onderzoeksrapport.

Riolering, keuzes boven water, onderzoek rioleringszorg Soest

Doel van het onderzoek is inzicht geven in de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft om kaders te stellen bij het vaststellen van het rioleringsbeleid (en de gemeentelijke watertaken) en te sturen en te controleren bij de uitvoering hiervan. Het gaat hierbij niet om de technische aspecten van de zorg voor een goed functionerend rioleringssysteem. Doel is om de raad inzicht te geven in de beleidsmatige keuzes die gemaakt kunnen (of moeten) worden ten aanzien van de gemeentelijke zorgtaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Kennis van inhuur, onderzoek naar externe inhuur en kennisborging bij de gemeente Soest

Het gaat de RKC in het onderzoek om inzicht in aard en omvang van de externe inhuur. Ook gaat het om de consequenties van de externe inhuur op de (kwaliteit van de) interne organisatie en de borging van de extern verkregen kennis in de organisatie. De vraag of er een juiste – doelmatige en doeltreffende – balans is tussen kennis en kunde van het eigen personeel en de inhuur van externe expertise vormt een rode draad in dit
rekenkameronderzoek.