Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

‘Worstelen met klimaatbeleid – onderzoek naar het klimaatbeleid van de gemeente Stichtse Vecht’

Het vormen van strategisch overkoepelend klimaatbeleid heeft in Stichtse Vecht lang geduurd en het is een moeizaam proces geweest. De klimaatopgave is ingebed in andere beleidsvelden. De opgave en de ambities zijn in alle beleidsvelden geborgd. Er zijn echter beperkingen in hoeverre hier uitwerking aan wordt gegeven en er zijn beperkingen in de consistentie tussen de beleidsvelden en de klimaatroutekaart.
Stichtse Vecht heeft een zwakke organisatie voor het vormen en uitvoeren van klimaatbeleid. Er is behoefte aan ambtelijk opdrachtgeverschap en sturing op samenwerking aan klimaatbeleid. De organisatie is daarnaast onvoldoende toegerust op de uitvoering.
De gemeenteraad heeft beperkt invulling gegeven aan de kaderstellende rol voor de Routekaart ‘Klimaatneutraal 2030’. Er is geen aparte klimaatmonitor of rapportage waarmee de raad de voortgang van het klimaatbeleid kan volgen. Door het ontbreken van informatie is het gesprek over het klimaatbeleid in de raad de afgelopen jaren veelal los van de feiten gevoerd.

Afvalinzameling Stichtse Vecht, Een onderzoek naar het afvalbeleid en de afvalinzameling van de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht streeft naar minder restafval, meer herbruikbare grondstoffen en daarmee op termijn kostenbesparing. De gestelde doelen om de hoeveelheid restafval te verkleinen worden niet bereikt. De invoering van de afvalinzamelings-methode ‘omgekeerd inzamelen’ heeft een forse vertraging opgelopen. Hoewel er aan de milieu-/afvalscheidingskant positieve resultaten zijn, is het effect van omgekeerd inzamelen daardoor nog maar beperkt zichtbaar. De rekenkamercommissie concludeert dat de doeltreffendheid van het beleid verbetering behoeft om de (aan te passen) beleidsdoelen te realiseren.

Invoering van de Omgevingswet in de gemeente Stichtse Vecht

De RKC doet onderzoek naar de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij de gemeente Stichtse Vecht. De RKC vraagt zich af hoe de gemeente zich organiseert in voorbereiding op de komst van de wet. De gemeente Stichtse Vecht ligt op schema wat betreft de invoering van de Omgevingswet, die is gepland voor 1 januari 2022. De combinatie van te weinig structurele capaciteit en een informele werkwijze, maakt de voorbereiding op de Omgevingswet echter kwetsbaar.

Externe inhuur bij de gemeente Stichtse Vecht

Het doel van het onderzoek is het beoordelen van het ontwikkelde en gevoerde beleid door de gemeente Stichtse Vecht en de manier van verantwoorden richting de raad ten aanzien van externe inhuur. Daarnaast dient het onderzoek inzichtelijk
te maken welke kosten met externe inhuur gepaard gaan en hoe zich dit verhoudt ten opzichte van de vaste formatie van de gemeente. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn: dossieronderzoek, casestudy en interviews.

Effectiviteit re-integratie gemeente Stichtse Vecht

Het re-integratiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht boekt redelijke resultaten. De effectiviteit kan worden vergroot door de inzet van re-integratiebeleid te richten op groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt en terughoudend te zijn met dure instrumenten. Dit concludeert de rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente. Onderzocht is wat de effectiviteit is van de activiteiten van de gemeente om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te brengen.

Kwaliteitsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht

Kwaliteit is een abstract begrip en wordt door raad, college en ambtelijke organisatie op verschillende manieren opgevat. Een gesprek tussen raad en college over de gewenste werkwijze is nuttig; de raad zou zo een stevigere rol kunnen pakken en meer kunnen sturen op hoofdlijnen. Dit concludeert de rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar onderzoek naar kwaliteitsmanagement binnen de gemeente.

Sociaal domein Stichtse Vecht na de transitie

De gemeente heeft ingezet op het ‘zacht’ laten landen van de decentralisaties. De transformatie moet nog volop in gang gezet worden. Het gaat vooral om de koppeling tussen beleid en uitvoering, de inhoudelijke integraliteit tussen de drie decentralisaties en het bredere sociaal domein en de verdere ontwikkeling van de samenwerking met de (keten)partners, waaronder het voorveld. De gemeenteraad heeft geprobeerd te sturen. Vanwege het aanzienlijke aantal beleidskaders, ambities, uitgangspunten en principes is het niet eenvoudig doelrealisatie te monitoren.

  • 1
  • 2