Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Inwonersinitiatieven gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Beide gemeenten stimuleren dat inwoners zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving en de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. De bijdrage van de gemeenten heeft daarbij allerlei vormen. Zij stellen financiële middelen ter beschikking zoals subsidies maar ook materiële en immateriële middelen. Daarin verschillen de gemeenten niet van elkaar. De werkwijze van de gemeenten is wel verschillend:

  • De werkwijze van de gemeente Tytsjerksteradiel is voor inwoners met een initiatief voorspelbaar en navolgbaar. Ook biedt de gemeente hulp aan inwoners om een idee voor een initiatief uit te werken en de kans op samenwerking met de gemeente te vergroten.
  • De gemeente Achtkarspelen werkt vooral pragmatisch. Inwoners kunnen bij de gemeente aankloppen voor hulp, maar hebben vooraf geen zicht op hoe de gemeente hun idee zal behandelen.

Ondanks deze verschillen in aanpak concluderen we dat in beide gemeenten een aanzienlijk aantal initiatieven is ontstaan en succesvol is afgerond.

Beleefde dorpsvisies 4 jaar later (Tytsjerksteradiel)

Betreft een navolgingsonderzoek naar het in 2012 uitgebrachte onderzoek naar de dorpsvisies in Tytsjerksteradiel. Het onderwerp dorpsvisies is geschikt en nog steeds actueel. Verder is het zo dat het onderzoeksrapport alweer 4 jaar geleden is uitgebracht. Er is dus voldoende tijd verstreken om te bekijken hoe het staat met de uitvoering van de aanbevelingen die destijds door de raad zijn omarmd.

Schuldhulpverlening gemeente Tytsjerksteradiel

Onderzoek naar de randvoorwaarden voor een doeltreffende schuldhulpverlening. De rekenkamercommissíes van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig onderzoek gedaan naar de organisatíe en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide gemeenten. Die is in Achtkarspelen binnen de eigen organisatie opgezet. ln Tytsjerksteradiel is de gemeente voor de uitvoering een samenwerking aangegaan met de Kredietbank Nederland (KBNL).

Sturen op samenwerkingsrelaties

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de diverse samenwerkingsrelaties van de gemeente. In kaart is gebracht
in welke vormen samengewerkt kan worden en de wijzen waarop de raad in deze samenwerking kan sturen. Doel van het onderzoek was een handreiking voor de raad op te stellen over de sturing op samenwerkingsrelaties.

Ta de Kearn? (onderzoek naar de uitvoering collegeprogramma 2010-2014)

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel de politieke termijnagenda en het collegeprogramma Ta de Kearn, Kolleezjeprogram 2010-2014 tot stand gekomen. Nu de tweede helft van de bestuursperiode is aangebroken, is het een goed moment te bezien in hoeverre de in het collegeprogramma beschreven doelen zijn gerealiseerd. Dit moment sluit aan bij de keuze van de gemeenteraad om in de politieke termijnagenda alleen onderwerpen voor de eerste twee jaren op te nemen.

Beleefde dorpsvisies

Veel dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel hebben een dorpsvisie. De gemeente stelt daar prijs op en de meeste verenigingen voor dorpsbelang hebben een dorpsvisie aangeboden aan de gemeente. Door een aantal raadsleden is aangegeven dat wordt getwijfeld of de dorpsvisies een wezenlijke rol in de besluitvorming spelen. Aangezien de rekenkamercommissie nieuwsgierig is of dat beeld realiteitswaarde heeft, heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar dorpsvisies.

Inhuur van externen: luxe noodzaak?

De rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten om in 2010 het beleid en de uitvoering met betrekking tot de inhuur van externen (of derden) op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid te onderzoeken. Bij dit besluit heeft de commissie
zich laten leiden door de relevantie van dit onderzoeksonderwerp voor de controlerende functie van de gemeenteraad.

Noflik fan belied nei praktyk? (Aangenaam van beleid naar praktijk?)

Onderzoek over de vraag of de ambities die de gemeente heeft ook tot resultaat hebben geleid. Ook de mate waarin resultaten blijvend zijn en een stimulans om verder door te ontwikkelen was daarbij relevant. Het onderzoek was niet alleen gericht op de gemeentelijk structuren, maar ook het onderwijs en de kinderopvang zijn betrokken. De in het rapport opgenomen samenvatting is ook in het Nederlands in het rapport opgenomen.