Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Vallei en Veluwerand

Onderzoek naar afvalbeleid Nijkerk

De gemeente zamelt grondstoffen apart in van het restafval. Het gaat dan bijvoorbeeld om groente- fruit- en tuinafval (GFT), PMD, glas en oud papier en karton. De kwaliteit van deze apart ingezamelde grondstoffen is conform de norm die daarvoor gesteld is. Deze grondstoffen kunnen dan ook goed worden hergebruikt voor nieuwe producten.

Uit het onderzoek blijkt dat in het restafval van inwoners nog veel grondstoffen zitten, zoals GFT, PMD en oud papier. Iets meer dan de helft van het restafval bestaat uit grondstoffen. Die hoeveelheid restafval wordt dus kleiner als inwoners het afval beter scheiden. Extra maatregelen van de gemeente, zoals communicatie en handhaving, leiden naar verwachting tot een verdere verbetering van de afvalscheiding.

Het college geeft de gemeenteraad informatie over verwachte wijzigingen in afvalbeheer, neemt verplichte informatie op in de informatievoorziening en legt raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor. Met deze informatie kan de raad echter in onvoldoende mate volgen of de beleidsdoelstellingen inhoudelijk gehaald worden.

Leges in Nijkerk: wie betaalt de rekening?

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar legesheffing door de gemeente Nijkerk. Uit het onderzoek blijkt dat de tarieven van de gemeente niet te hoog zijn. In een aantal gevallen brengt de gemeente zelfs niet alle gemaakte kosten in rekening. Een oorzaak daarvan is dat tarieven niet met regelmaat berekend worden, maar alleen jaarlijks verhoogd met een inflatiecorrectie. Het risico bestaat dan dat tarieven na een aantal jaar niet meer aansluiten bij de kosten die de gemeente maakt.

De rekenkamercommissie raadt de gemeente aan om regelmatiger de tarieven te berekenen. Ook vindt de rekenkamercommissie dat de gemeenteraad meer informatie moet ontvangen over de kostenonderbouwing van leges en de mate waarin tarieven kostendekkend zijn.

Rekenkameronderzoek naar samenwerkingsverband Meerinzicht

Twee rekenkamercommissies hebben onderzocht in hoeverre de samenwerking van drie gemeenten met Samenwerkingsverband Meerinzicht doeltreffend en doelmatig is. Uit het onderzoek blijkt dat het samenwerkingsverband Meerinzicht voldoet aan verwachtingen van drie gemeenten. Maar de gemeenten kunnen het werk van Meerinzicht lastig bijsturen. Dit komt omdat informatie over Meerinzicht niet altijd aansluit bij de wensen van de gemeenten. Ook hebben de gemeenten weinig concrete doelen meegegeven waar Meerinzicht naartoe moet werken.

Het zou goed zijn als de gemeenteraden met elkaar afspreken welke informatie over Meerinzicht zij nodig hebben. Ook zou besluitvorming door de gemeenteraden over zaken die Meerinzicht aangaan enigszins tegelijk moeten verlopen.

Een grote sprong van De Kleine Schans, gemeente Woudenberg

Wat is De Kleine Schans?

De Kleine Schans is een coöperatie die begin 2018 in de gemeente Woudenberg is opgericht. In de coöperatie werken de gemeente Woudenberg, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisatie en andere maatschappelijke partners samen. De coöperatie voert de gemeentelijke taken uit op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Leerplichtwet.

Ondanks positieve waardering zijn verbeteringen mogelijk

De rekenkamercommissie is positief over de wijze waarop de verschillende partijen van De Kleine Schans samenwerken, elkaar weten te vinden en invulling geven aan de veranderingen in het sociaal domein. Tegenover deze positieve waardering is de rekenkamercommissie wel kritisch over een paar zaken. Zo kan De Kleine Schans niet goed “hard” maken of de verrichte inspanningen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Daarnaast sluiten de doelstellingen van de gemeente en De Kleine Schans niet volledig op elkaar aan en zijn doelstellingen de laatste jaren steeds gewijzigd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan. De rekenkamercommissie adviseert de gemeenten dan ook om de doelstellingen scherper te formuleren, in de gaten houden dat De Kleine Schans de gemeentelijke doelen nog meer centraal stelt en inzichtelijk rapporteert over haar bijdrage aan die gemeentelijke doelen.

Uit de schulden in de gemeente Nijkerk

De rekenkamercommissie heeft de effectiviteit van de schuldhulpverlening in Nijkerk onderzocht. De conclusie is dat gemeente, uitvoerder en vrijwilligersorganisaties veel doen om schulden bij inwoners in een vroeg stadium op te sporen en om hen uit de schulden te helpen. De gevallen van recidive – terugval in schulden – zijn vrij laag. Dat lijkt erop te duiden dat de aanpak effectief is en eraan bijdraagt dat mensen die schuldhulpverlening aanvragen uit de schulden komen. Er zijn echter ook zaken die beter kunnen, zoals: het beleid verdient actualisatie en in subsidiebeschikkingen kunnen betere verbindingen gelegd worden naar gemeentelijke doelstellingen.

  • 1
  • 2