Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Veenendaal

Menselijke Maat Gewogen

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de menselijke maat in Veenendaal. Wat houdt dit begrip in? Wanneer komt de menselijke maat in de knel? Wat is de impact daarvan voor inwoners? Welke dilemma’s levert aandacht voor de menselijke maat op in de uitvoering van gemeentelijk beleid? In het rekenkameronderzoek is de menselijke maat als volgt omschreven: ‘Oog hebben voor de eigenheid en vermogens van inwoners in specifieke omstandigheden en bij de uitvoering van vastgesteld beleid’. De rekenkamercommissie concludeert dat er bij alle (voor het onderzoek) gesproken medewerkers van de gemeente een besef is wat de menselijke maat inhoudt en wat de impact van hun beslissingen voor inwoners is. Toch zijn er ook signalen dat contact met inwoners niet altijd volgens de kernwaarden van de menselijke maat gaat. De rekenkamercommissie doet twee aanbevelingen en geeft aan dat het rapport een uitnodiging vormt voor de raad om binnen de raad en met het college het gesprek aan te gaan over de plaats en invulling van de menselijke maat in Veenendaal. Het rapport dient ook als een reflectie van de gemeentelijke organisatie op haar eigen dienstverlening. Het onderzoek is expliciet géén normatieve beoordeling van de huidige toepassing van de menselijke maat door de gemeente Veenendaal.

Kostenbeheersing Jeugdhulp, meer mogelijkheden voor minder kosten?

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar kostenbeheersing op het vlak van jeugdhulp in de gemeente Veenendaal. Wat had de gemeente kunnen doen om de kosten voor de jeugdhulp te beheersen? En wat heeft de gemeente gedaan?
De rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente een actief beleid voert en breed pakket aan mogelijkheden in beschouwing heeft genomen om de kosten van jeugdhulp te beheersen. Volgens de rekenkamercommissie begint die aanpak inmiddels ook zijn vruchten af te werpen. De rekenkamercommissie doet twee aanbevelingen gericht aan de raad en het college.

Energie: van ambitie naar transitie

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de energieambities van de gemeente Veenendaal. Veenendaal wilde in 2035 energieneutraal zijn. De Rekenkamercommissie concludeert nu dat die ambitie helder en eenduidig is geformuleerd. Bij het opstellen van de ambitie is de haalbaarheid echter onvoldoende onderbouwd. Ook is niet onderbouwd waarom deze ambitie beter is dan mogelijke alternatieven. “De gemeentelijke ambities wijken af van de regionale en landelijke ambities. Dit maakt het realiseren van de ambities niet onmogelijk, maar wel moeilijker”.

  • 1
  • 2