Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Venlo

Aanpak winkelleegstand binnenstad Venlo

De rekenkamer stelt vast dat de gemeente in de vorige coalitieperiode vrij voortvarend werk heeft gemaakt van de leegstand. De leegstand is gedaald, al hebben daar ook andere factoren aan bijgedragen, zoals de economische ontwikkeling en de vraag naar woningen.
Er zijn op dit moment echter ook zorgen: het centrum draait in economisch opzicht nog niet op het niveau van vóór corona, en de vraag is wat de gevolgen zijn van de afbouw van de coronasteun en het kwakkelende consumentenvertrouwen.
De rekenkamer doet de aanbeveling aan college en raad om in de nieuwe detailhandelsvisie aandacht te besteden aan de gewenste ontwikkeling van de Venlose binnenstad. Daarnaast kan de gemeente méér doen aan de aanpak van de meest kwetsbare plekken, zoals het Transformatiefonds gerichter inzetten en de inzet van andere instrumenten te overwegen.
Van belang is de rol die de gemeente kiest in de samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren. De gemeente heeft samen met stakeholders een Plan Binnenstad 2030 opgesteld. Dat vraagt nu om uitvoering. De rekenkamer stelt vast dat er door de diverse partijen in Venlo veel naar elkaar en vooral naar de gemeente wordt gekeken. Het zou helpen als de gemeente haar eigen rol in de binnenstad organisatie scherper neerzet. De rekenkamer adviseert het college te vragen naar meer structurele informatievoorziening over de ontwikkeling en aanpak van leegstand.

Burgerinitiatieven belicht.

Burgerparticipatie is een thema dat meer en meer aandacht krijgt in het lokaal bestuur. Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om inwoners bij het bestuur te betrekken. De tijd dat de overheid wist wat goed is voor de mensen is nu eenmaal definitief voorbij. De gemeente Venlo is in dit opzicht geen uitzondering. In 2012 boog een raadswerkgroep in Venlo zich al over dit onderwerp en publiceerde de notitie ‘Burgers aan zet’ over lokale invulling van burgerparticipatie. In die jaren daarna volgden ook diverse beleidsdocumenten waarin aandacht was voor burgerparticipatie. Ook in het recente coalitieakkoord geeft het college aan te zoeken naar wegen om burgers actiever te betrekken bij vraagstukken in de samenleving.
De rekenkamer wil met dit rapport inzicht bieden in de praktijk van ongevraagde burgerinitiatieven in Venlo: welke plannen en projecten betreft het, welke ondersteuning hebben ze nodig, wat gebeurt er als ze contact zoeken met de gemeente, en waar leidt dit toe? Door deze vragen van een antwoord te voorzien, kunnen raad en college in gesprek gaan over de vraag hoe de gemeente zich beter kan voorbereiden op toekomstige initiatieven. Iedereen is immers gediend met actieve burgers die zelf een bijdrage willen leveren aan een betere en mooiere stad, en een gemeente die gericht kan ondersteunen bij de realisatie daarvan.

Regionaal be(GRIP)

De 14 samenwerkende rk(c)s van Noord- en Midden-Limburg hebben een verdiepende casestudy uitgevoerd naar de governance van de Veiligheidsregio Limburg Noord. In het onderzoek zijn de besturingsstructuur, de bestuurlijke, politieke en ambtelijke governance onder de loep genomen. Het onderzoek richt zich op de motieven voor de samenwerking en reikt de gemeenteraden handvatten aan voor meer grip.