Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Bouwen is meer dan stenen stapelen

Onderzocht is in hoeverre de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid. De prestatieafspraken staan centraal in dit onderzoek. Door de actuele ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting is dit onderzoek niet alleen gericht op de bestaande maar ook op de toekomstige samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie.

Delta: comfortabele en knellende verbinding

Onderzocht is op welke wijze de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uitoefenen op verbonden partij Delta. De toetsing van de gemeentelijke praktijk aan het normenkader geeft voor beide gemeenten een overwegend positief beeld. Wel zijn enkele aanscherpingen aan te brengen. Een belangrijke conclusie is ook, dat alle ontwikkelingen die nu spelen om een heroriëntering vragen van de eigen visie op het sociale domein, ook in relatie tot Delta.

Waar staat de gemeente Voorst met de Publieke Dienstverlening?

De algemene conclusie is dat de gemeente Voorst voldoet aan de actuele verplichtingen van het NUP. Voor een beoordeling of de beoogde voordelen ook worden behaald is aanvullend (landelijk) onderzoek nodig. Voorst gebruikt de (VNG) normen voor de publieke dienstverlening niet, maar heeft wel een eigen interne norm voor het mailverkeer. Er wordt op deze norm gestuurd voor zover deze mails in het gemeentelijk postregistratiesysteem worden vastgelegd. Voorst beweegt zich tussen fase 1 en 3 (van de 5 fasen) in het traject Gemeente heeft Antwoord.

  • 1
  • 2