Skip to main content

Auteur: Rekenkamercommissie Waalre

Aanpak en resultaten Participatiewet

In dit onderzoek is onderzocht:
• de wijze waarop in Waalre inhoud wordt gegeven aan het beleid met betrekking tot de Participatiewet;
• welke streefwaarden en normen daarbij worden gehanteerd;
• hoe de uitvoering van dit beleid is georganiseerd, welke partners daarbij zijn betrokken en hoe de rollen zijn verdeeld;
• welke resultaten er zijn behaald;
• de wijze, waarop hierover aan de raad wordt teruggekoppeld.

Draaien aan de knop van de ODZOB

Gemeenteraden worstelen al langer met de vragen
hoe de gemeenschappelijke doelen doeltreffend en
doelmatig gerealiseerd kunnen worden en hoe de democratische controle te borgen. Dit is belangrijk voor
Voor gemeenteraden is het lastig om zicht en grip te houden op (uitvoerings)organisaties. Gemeenteraden worstelen al langer met de vragen
hoe de gemeenschappelijke doelen doeltreffend en doelmatig gerealiseerd kunnen worden en hoe de democratische controle te borgen. Dit is belangrijk voor de kaderstellende en controlerende rol van de raad. De kosten van de ODZOB (Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant) stijgen en er leven vragen bij raadsleden over de bedrijfsvoering. Ook omdat de Omgevingswet en de energietransitie verstrekkende gevolgen heeft voor gemeentebesturen en de ODZOB besluiten de rekenkamer(commissie)s een onderzoek te starten naar de ODZOB met het doel om de betreffende gemeenteraden inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODZOB en aanbevelingen te doen ter verbetering.

MRE en SGE – Regionale Opgaven

Gemeenten in de regio Zuidoost Brabant werken n diverse constructies samen. Dit onderzoek focust zich op de samenwerkingsagenda’s
van MetropoolRegioEindhoven (MRE1) en het StedelijkGebiedEindhoven (SGE). DDe MRE richt zich vooral op economie, mobiliteit, de
energietransitie en de transitie landelijk gebied. Het SGE richt zich op economie, wonen, voorzieningen en evenementen, en ruimte.
Gezien de grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, de woonopgaven, en de transitie landelijk gebied, is de vraag hoe de voortgang is in de thema’s van de MRE en het SGE.

Verzilver de mogelijkheden

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
• de wijze, waarop de gemeente Waalre beleidsmatig en organisatorisch vorm geeft aan de afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte;
• de resultaten van dit beleid;
• de wijze, waarop hierover wordt gerapporteerd;
• aanbevelingen voor verbeteringen.

Van re-actief naar pro-actief

De gemeenteraad van Waalre heeft op 6 juli 2021 in meerderheid besloten de Rekenkamercommissie (RKC) Waalre te verzoeken een onderzoek te doen naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren rondom Het Klooster in Waalre. Na overleg binnen de RKC is besloten op dit verzoek in te gaan. In 2013 is door de vorige RKC een rapport uitgebracht over hetzelfde onderwerp. Het huidige onderzoek beziet de situatie en de ontwikkelingen vanaf dat moment. Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom Het Klooster.

Onderzoek inhuur van externen

In dit onderzoek beoordelen wij de wijze, waarop in de gemeente Waalre het inhuren van externen
gestalte krijgt. Het beoogt aan de raad het nodige inzicht te verschaffen.
We hanteren een meetlat of normenkader om te bepalen in welke mate is voldaan aan het beleid dat de
gemeenteraad heeft uitgezet voor het betreffende onderzoeksonderwerp. Op basis van de vergelijking
tussen de antwoorden op de onderzoeksvragen en normenkader bepalen we of en in hoeverre aan de
geformuleerde doelstellingen is voldaan. Op basis hiervan trekken we conclusies en doen wij
aanbevelingen aan de gemeenteraad ter verbetering van de processen rondom externe inhuur.

Aan de slag ermee

Met het onderzoek wordt beoogd inzicht te geven in:
De mate van doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (Rkc) Waalre en in de wijze waaropbesluiten van de gemeenteraad ook daadwerkelijk worden doorgevoerd;
Eventuele rode draden in de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie;
Het verloop van de processen tijdens het onderzoek, bij de besluitvorming en de uitvoering;
De factoren die van invloed zijn op (de mate van) doorwerking.