Skip to main content

Auteur: Rekenkamer Woensdrecht

Sturen op samenwerking

De Woensdrechtse RKC doet aanbevelingen aan de raad over “Sturen op samenwerken”. De brief is vooral een handreiking naar de nieuwe raad om deze te helpen keuzes te maken over de betrokkenheid van de raad bij samenwerkingsverbanden.

Bestuurlijke nota Onderzoek Aviolanda

De commissie concludeert dat zowel het college als de raad zich niet voldoende bewust zijn van de risico’s die het project Aviolanda met zich meebrengt. Uit ons onderzoek is gebleken dat bij de startfase van het project de mogelijke risico’s niet helder aan de raad zijn voorgelegd en dat de bestuursrapportages ook geen eenduidig beeld geven van de kosten die met het project gemoeid zijn. De informatieverstrekking aan de raad gebeurde vaak in korte mondelinge mededelingen. Uit de diverse stukken blijkt niet dat de (mogelijke) risico’s geëvalueerd worden. Van risicomanagement is geen sprake.

Onderzoek Dorpsplatforms

De fundamentele vraag blijft of de gemeente daadwerkelijk voldoende toegevoegde waarde ziet in deze vorm van burgerparticipatie. Uit de interviews en enquête concludeert de commissie dat het draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie erg smal is. Ondanks dat veel energie is gestoken in de evaluatie en het benutten van ervaringen om wijzigingen door te voeren, is de essentie van de boodschap uit de evaluatie onvoldoende vertaald naar verbeteringen voor de nieuwe werkwijze.