Skip to main content

Auteur: Zuidelijke Rekenkamer

Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant kent sinds 2000 een Ruimte voor Ruimte regeling. De regeling is ontstaan vanuit acute mestproblematiek rond de intensieve veehouderij en gaf provincies de gelegenheid sloopkosten van veehouderijbedrijven te compenseren door het bouwen van extra woningen in het buitengebied. Anno 2021 bestaat de regeling nog en is ook de achterliggende problematiek nog steeds actueel. De Zuidelijke Rekenkamer heeft in haar onderzoek de regeling geëvalueerd en komt op basis daarvan tot een aantal kritische kanttekeningen bij het geclaimde succes van de regeling en roept op tot het opnieuw inkaderen van de huidige aanpak.

Inzet oud-politici door de provincie Limburg

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de inzet van oud-politici door de provincie Limburg. Het betreft een onderwerp dat raakt aan het vertrouwen van de samenleving in het integer handelen van de overheid en het aanzien van het provinciaal bestuur. Onderzoek en berichtgeving door het NRC Handelsblad en Dagblad De Limburger juni 2019 gaven aanleiding tot maatschappelijke en politieke vragen over voornoemde inzet. Provinciale Staten van Limburg vertaalden dit naar een unaniem verzoek tot onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer. De rekenkamer heeft in haar onderzoek aandacht besteed aan de relevante landelijke en provinciale kaders, de naleving daarvan door de provincie Limburg en het feitelijk gedrag. Om de naleving en het feitelijk gedrag goed in beeld te krijgen, zijn alle relevante dossiers (in totaal 56) meegenomen die hebben gespeeld in de periode maart 2015 – oktober 2019, met een verdieping op 8 geselecteerde dossiers. Ter inspiratie
voor het blijvend voeren van het gesprek over integriteit heeft de rekenkamer een essay opgesteld over integriteit, dat gelijktijdig met het bestuurlijk rapport en rapport van bevindingen is verschenen.

Kaders tellen provincie Limburg

Provincies werken steeds vaker samen in netwerken met andere publieke en private partners om maatschappelijke opgaven aan te pakken.
Deze samenwerkingen kennen vaak een lange doorlooptijd. De Zuidelijke Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten van de provincie Limburg bij dit soort complexe samenwerkingen. Dit met als casus het beleid en de uitvoering van kennislandschap Greenport Venlo.

  • 1
  • 2