NVRR Handreiking Jaarverslag Rekenkamer

01-01-2006 | Publicatie
Categorie NVRR
Bron: NVRR
Korte beschrijving
De wetgever heeft in de gemeentewet vastgelegd dat de rekenkamer verantwoording dient af te leggen (artikel 185, lid 3): ‘De rekenkamer stelt elk jaar vóór 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar’. Dit geldt voor zowel rekenkamer als rekenkamerfunctie. In lid 4 vervolgt hij met: ‘De rekenkamer zendt een afschrift van […] haar verslag aan de raad en het college.' Tenslotte stelt de wetgever in lid 5: ‘De rapporten en verslagen van de rekenkamer zijn openbaar’. Nadere voorschriften of aanwijzingen voor de invulling van het rekenkamerjaarverslag zijn er niet. Met deze handreiking beoogt de NVRR rekenkamers en rekenkamercommissies suggesties te doen voor het opstellen van het wettelijk verplichte publieke jaarverslag.
Publicatie document