Eindrapport Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers

01-06-2011 | Publicatie
Categorie Algemeen
Korte beschrijving
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Berenschot de gemeentelijke en provinciale rekenkamers geĆ«valueerd. Aan deze evaluatie lag de volgende vraagstelling ten grondslag: In welke mate worden de in Gemeente-/Provinciewet en de Memorie van Toelichting genoemde doelen bij de instelling van provinciale en lokale rekenkamers gerealiseerd? Welke factoren zijn van invloed op de effectiviteit van de rekenkamers? In hoeverre zijn deze beĆÆnvloedbaar door het rijk, provincies, gemeenten en/of rekenkamers zelf? Welke aanbevelingen vloeien daar uit voort?
Publicatie document