Bibliotheek

Trefwoorden
213a 3D's A9 Aanbesteden aanbesteding aanbestedingsbeleid aanbevelingen aandeelhouder aandelen aankoopbeleid aankopen aanpak aansturingsvraag aanvragen aanvullende zorgvoorzieningen accountantscontrole achterstanden Achtkarspelen acquisitiebeleid actief burgerschap actualiseren bestemmingsplannen advies Afdoeningstermijnen afhandeling bezwaren afhandeling meldingen afsprakenlijst afval afvalbedrijf afvalbeleid afvale energie bedrijf afvalinzameling afvalstofheffing afvalviesie afwaardering agrarische bebouwing alcoholbeleid Almere ambities ambtelijke organisate ambtelijke organisatie amstelveen analyse Animocijfer Arbeidsbeperking arbeidshandicap arbeidsmarkt archeologie archiefwet archivering armoedebeleid armoedeindex armoedemonitor armoedeval auto Awbz BAG banen barneveld Basismeetset basisscholen BBV-regels bcf bedrijfsinspectie bedrijfsvoering bedrijven bedrijventerrein beeldende kunst beeldvegen begroting begrotingscyclus beheer beheer en exploitatie beheer en onderhoud beheer en onderhoud wegen Beheerplan beheerplannen beheersen Bekostiging belastingen beleid beleid beleidsdocumenten beleidsdoelen realiseren beleidsevaluatie beleidsgestuurde contractfinanciering beleidsinformatie beleidsuitvoering beleidsvisie beleidsvorming belevingsonderzoek benchmark bereikbaarheid bereikbaarheidsbeleid bereikte resultaten beroepsprocedures beschermd wonen beschermde natuur besloten vergaderen besluitvorming besluitvormingsproces bestemmingsplan bestemmingsplannen bestemmingswijziging besturen bestuur Bestuursakkoord Rijk-Provincies bestuurscommissies Bestuurskracht Bestuursprogramma bevoegd gezag bevordering doorwerking beweegbeleid bewonersondersteuning Bezetting bezoekersmarketing bezuiniging bezuinigingen bezuinigingsopgave bezuinigingsplannen Bezuinigingsproces bezuinigingsvoornemens bezwaarmaker bezwaren bibliotheek Bibliotheek Brummen-Voorst Bijstand bijstandsbeleid bijstandsuitkeringen bijstandsverlening bijzondere bijstand binnensport binnensportaccommodaties binnenstad biovergisters black spots Blauwestad bodem bodemgesteldheid bodemsanering bodemverontreiniging borging bosgebieden bouwaanvragen bouwkosten bouwplan bouwvergunning brandweerzorg Breda brede schoolontwikkeling breedband briefafhandeling bruggen BRZO budget budgetgestuurde contractfinanciering buitengebied buitenruimte buitensport bunnik Bureau Erfpacht bureau jeugdzorg bureaucratie burgerinitiatief burgerinitiatieven burgerkracht burgerparticipatie burgerperspectief burgers bus buurtbegroting buurtcommissies buurtteams bv centralisatie centrum voor jeugd en gezin checklist citymarketing civiele kunstwerken CJG cliëntervaringsonderzoek clientondersteuning clusterorganisaties co-creatie coalitie coalitieakkoord coalitieprogramma code cultural governance Coevorden cofinanciering collectieve belangenbehartiging college college van B en W collegeprogramma communicatie complex Zuiderlaan concessieverlening condities condities inspraak conflictbeheersing conflicten consultatiebureaus controle uitvoering aanbevelingen door raad controle-instrumenten controleren controlerende rol controlerende taak convenant criminaliteit crisis culturele activiteiten culturele instellingen cultuur cultuurbeleid cultuurinstelling cultuursubsidies cv cybercriminaliteit cybersecurity Dagbesteding dagelijkse besturen dakloosheid daklozen daklozenopvang dashboard datalek De kanteling De Koepel de Mirandabad de nollen decentralisatie decentralisaties deelnemingen deelnemingenbeleid Delta demografische trends den helder dereguleren detailhandelsnota detentie Dienstverlening Digitale dienstverlening digitale veiligheid digitalisering diversiteit dms documentbeheer documentmanagementsysteem doelbereik doelen doelgroepbereik doelgroepenvervoer doelmatige inkoop doelmatigheid doelmatigheidsonderzoek doeltreffendheid doemee onderzoek DoFeMaMe-lijst doorwerking doorwerkingsonderzoek dorpen dossiers draagvlak Drenthe drugsbeleid Duitsland duurzaam Duurzaam inkopen duurzaam ruimtegebruik duurzaame energie duurzaamheid duurzaamheids beleid duurzaamheidsfonds duurzame ontwikkeling DWI e-dienstverlening economie economisch beleid economische bedrijvigheid economische groei een goed begin Effect van herindeling Effect van rekenkamerrapporten effecten effecten subsidies effectindicatoren Effectiviteit efficiëncy efficiencyverbetering EFRO EHS Eigen bijdrage eigen kracht eigen verantwoordelijkheid energie energieakkoord Noord-Nederland energiebesparing energiebesparingsplan energiezuinig enquete onder burgers enquetes erfpacht Ervaringen bijstandsklanten Europees Sociaal Fonds evaluatie evaluatie wijkgericht werken evaluatieonderzoek evalueerbaarheid evenementen evenementenbeleid ex ante onderzoek ex-ante onderzoek ex-gedetineerden exploitatie exploitatielasten exploitatietekort externe inhuur externe veiligheid externe verzelfstandiging externen faunabeleid feitenonderzoek fiets fietsen fietsparkeeroverlast fietsparkeren financieel beleid financieel risico financieel toezicht financiële balans financiële haalbaarheid financiële risicobeheersing Financiën / bedrijfsvoering Flevoland follow-up foodvalley formatiebeleid fossiele energie fraude fraudebestrijding Fries Friesland Fryslan Fusie fysieke veiligheid GAE NV GAP-analyse Garantiebanen garanties GBLT gebiedscyclus gebiedsontwikkeling gebiedsorganisaties gedetineerden geheim geheimhouding gelderland geluidhinder gemeenschappelijk gemeenschappelijke controle gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regelingen gemeenschapshuis gemeente gemeente heeft antwoord gemeente stein gemeente Voorst gemeentefinancien gemeentelijk beleid gemeentelijke begroting gemeentelijke diensten gemeentelijke herindeling gemeentelijke inspaninngen gemeentelijke organisatie gemeentelijke reserves Gemeentelijke samenwerking gemeenten gemeenteraad gemeenteschappelijke regelingen gemeentewet gesubsidieerde instelling gevaarlijke stoffen gevolgen gevolgen herindeling gezondheid gezondheidsrisico glasvezel GNA goederenvervoer goedkope woningen good governance goudvink governance governancereglement grensgebied groenbedrijf grondaankoop grondb grondbedrijf grondbeleid grondexploitatie grondexploitaties grondontwikkeling grondprijzen grondruiltransacties grondverwerving grondverwervingbeleid grondwater Groningen Groningen Airport Eelde grote projecten GVB Gymzaal haalbaarheid bezuinigingen handhaving handreiking heffingen herijking Herindeling herinrichting herstructurering hervormingsagenda het Sloterparkbad het SportPlaza Mercator Hoogheemraadschap Delfland hoogspanningsverbinding horecabeleid horecaklachten horecaoverlast huis van bewaring huiseigenaren huiselijk geweld huishoudelijke hulp huisvesting huisvestingsplan huisvestingsverordening huisvuilcentrale humane spoedlocatie huurcontracten huurders huurprijs huurwoningen HVC HVD ICT ICT-beleid IFA impact in positie brengen inbreuk inburgering indicatoren informatie informatiebeleid informatiebeveiliging informatiestroom informatiesystemen informatieveiligheid informatievoorziening informatiewaarde informele methode infrastructuur infrastructuur beheer en onderhoud wegen kanalenbezuinigingen budget provincie Fryslân inhuur inhuur derden inhuur externen inkomensondersteuning inkomsten inkoop inkoopbeleid innovatie innovatieroute inpassingsplannen inrichting Wmo inspraak inspraakmogelijkheid instroom instrumentele doorwerking instrumenten gemeenteraad integraal aanbod zorg integrale projectmatige aanpak integratie integratiebeleid integriteit integriteitsbeleid intergemeentelijk interne verhoudingen internet interviews investering investeringen investeringsagenda Investeringsprogramma investeringsprojecten investeringsuitgaven inwonersparticipatie inzicht inzicht sportbedrijf iOverheid isv IT IT-beleid jaarrekening jaarstukken jaarverslag jeugd jeugd- en jongerenwerk Jeugdbeleid jeugddomein jeugdgezondsheidszorg jeugdhulp jeugdstelsel Jeugdteams jeugdwerkloosheid Jeugdwet jeugdzorg jeugdzorgaanbieder jeugdzorgaanbod jeugdzorgtaken jeugdzorgvraag jongeren jongerenoverlast jonggehandicapten Juridisch Juridische kwaliteitszorg Kaasschaaf kadernota 2014 kaderstellen kaderstelling kaderstelling raad kanalen kanteling kantoorruimte kantoren kapitaalgoederen kapitaalgoederenbeheer kengetal kennisborging kenniseconomie kennisintensieve sector kennisstad kernoverleg ketenpartners kiezers kindermishandeling kindregelingen klachtbehandeling klachten klachtenafhandelingsproces klantervaring klantgerichtheid klanttevredenheid kleinschalig openbaar vervoer klimaat klimaatbeleid kloof Kompasmaatregelen kosten kosten inspraak kostenaspect kostendekkendheid kostentoerekening krediet krimp krimpbeleid kruispunten kulturhus Kunst / cultuur kunstencentrum Kunstencentrum de Leeuwenkuil kunstwerken kwaliteit Kwaliteitshandvest Kwaliteitsmanagement kwaliteitswaarborgen kwaliteitszorg labelstappen landelijk landelijk gebied landschap landschap en natuur leefbaarheid leegstand leegstandbeleid Leerlingenvervoer] legalisering leges leiden leidraad leningen leren van klachten leusden levendige binnenstad Lex silencio positivo Ligne Liquiditeit lokaal bestuur lokaal integraal veiligheidsbeleid lokale democratie lokale economie lokale lasten Luchthaven luchtkwaliteit luchtkwaliteitsbeleid maatschappelijk vastgoed maatschappelijk- en financieel belang maatschappelijke effecten maatschappelijke initiatieven maatschappelijke kosten baten analyse maatschappelijke opvang Maatschappelijke zaken / welzijn maatwerk managementinformatie mantelzorgers marketing marktprijzen marktwerking Medemblik meerjarenperspectief Meerjarenplanning Meerjarig Financieel Kader meerwaarde meet- en informatiesystemen meldingen methoden metro mfa milieuaspecten milieutoezicht minima Minimabeleid minimahuishoudens minimaregelingen MKB mobiliteit mobiliteitsbeleid monitoring monumenten moties motieven voor samenwerking multifunctionele accommodatie muziek MVP nakoming naleving nationaal landschappenbeleid nationaal uitvoeringsprogramma Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid Natura 2000 Natuur / milieu natuurbeheer natuurbeleid natuurbescherming Natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland natuurwaarden navolgingsonderzoek nazorg nazorgbeleid Nazorgonderzoek netwerksamenleving netwerksturing niet-fiscaal bezwaar Nieuw West en Oost nieuwbouw nieuwe raadsleden nijkerk Nijmegen NO2 Noord-Holland normenkader normstelling nulmeting NUP OddV Oisterwijk ombudsman ombuigingen ombuigingsmaatregelen omgevingsd omgevingsdiensten omgevingsdiensten milieutoezicht omgevingsveiligheid omgevingswet onderhoudsbudgetten Onderhoudsplan ondernemer ondernemerschap ondersteuningsbehoeften Onderwijs onderwijsachterstandenbeleid onderwijshuisvesting onderzoek onderzoeksverplichting onroerende zaak belastingen ontwikkeling Oost NV Ooststellingwerf open data openbaar openbaar groen openbaar primair onderwijs openbaar vervoer openbaarheid van informatie openbare orde openbare ruimte Operationeel Rioolbeheerplan opkomst Opmeer opvolging opvolgonderzoek opwekking duurzame energie organisatieontwikkeling ouderenbeleid overaan overaanbod overdracht overeenkomst overheidsparticipatie overzicht OZB P&C cyclus P&C-cyclus Pantar parkeerbeheer parkeerbeleid parkeergarages parkeermaatregelen parkeren Partcipatiewet participatie participatiebeleid participatiebudget participatiesamenleving participatiestaat participatietrajecten Participatiewet particpatie Passend onderwijs perifere gebieden personeelsbeleid peuterspeelzaal Pgb pilots planning & control platteland plattelandseconomie plattelandsubsidie pleinen politiek politieke termijnagenda poppodium povincie praktijkonderwijs prestatie indicatoren prestatieafspraken prestaties subsidies preventie primair onderwijs privacy privacybeleid privacybescherming private vennootschappen privatisering problematische proces verzelfstandiging proceskosten procesverloop programmabegroting project projectadministratie projecten projectenboek provinciaal vliegveld Provinciale Staten provinciale wegen provincie provincie Drenthe provincie Fryslân provincie Gel Provincie Gelderland provincie Limburg provincie ov provincie Overijssel provinciefonds ps Publiek private samenwerking publieke dienstverlening publieksdienstverlening publieksonderzoek quick scan raad van state raadsperiode 2010-2014 ramp re-integratie re-integratiebeleid Realisatie bezuinigingen REC Recht op vervoer rechtmatigheid recidive recreatie recreatieve sector regeldruk regie regie in zorg regier regierol regievoering regio regio Twente regionaal vliegveld regionale economie regionale samenwerking regisseur\ reïntegratie Rekenkamer rekenkamer(commissie) rekenkamerbrief Rekenkamercommissie rekenkamercommissie Doetinchem rekenkameronderzoek relatie gemeente Wageningen en WUR reorganisatie reserves reserves en voorzieningen restauratie Reststoffen Energie Centrale retailmarkt revolverende fondsen Rijk rijksmonumenten rijksoverheid Rijksproject riolering RIONED rioolheffing riscobeheersing risico's risicoanalyse risicobedrijven risicobeheersing risicocommunicatie risicomanagement risiscomanagement rol college rol gemeente rol raad rollen rollen gemeenteraad rolverdeling ROM-D roorganisaties RUD RUD's ruimte voor ruimte ruimtelijk beleid ruimtelijke kwaliteit ruimtelijke omgeving Ruimtelijke ordening / stedenbouw ruimtelijke plannen ruimtelijke programmering samen samenspel raad - college - RKC Samenvatting samenwerking samenwerking wageningen en WUR samenwerkingrelaties samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsverbanden sanering scherpenzeel schiedam scholen schoolbesturen Schoolkeuze schoolverlaters schoon en heel schulddienstverlening schulden schuldenbewind schuldhulpverlening schuldhulpverleningsmonitor schuldpositie schuldquote schuldsanering second opinion sensortechnologie Servicenormen SMART SNN sociaal domein Social return sociale domein sociale huur sociale veiligheid sociale werkvoorziening sociale werkvoorziening Delta sociale wijkteams solvabiliteitsratio speelveld spoedlocaties spoorveiligheid Spoorzone sport Sport / recreatie sportaccommodaties sportaccomodatie sportbedrijf sportbeleid Sporthal Sportparticipatie sportverenigingen st stadsbank stadsdeel Oost stadsdeel West Stadsdelen stadsmarketing Stadsregio stadswachten stappenplan meten van doorwerking Statushouders stedelijke vernieuwing Steinerbos stelselbeheerder stemgedrag stichting Mens en Welzijn stichting samenwerkende Peuterspeelzalen stikstofproblematiek stimuleringsmaatregelen strategie strategisch Strategische herorientatie strategische samenwerking straten streefwaarden stresstest sturen op kwaliteit sturen op resultaat sturen op samenwerkingsverbanden sturing sturing en controle sturing en toezicht sturing gemeenteraad sturingsmechanismen sturingsmogelijkheden gemeenteraad sturingsrelatie subsidie subsidieafspraken subsidiebeleid subsidiebureau subsidieregelgeving subsidierelatie Subsidies subsidietoekenning subsidieverlening subsidieverstrekkingen taakstelling taalbeleid tarifering terugblik test tevreden tevredenheid The Hague Security Delta Theater Junushoff theaters thuis wonen met ernstige beperking tijdigheid toekomstgericht toelatingsbeleid toerekeningssystematiek toerisme toeristische sector toezicht toezichthouders topsportbeleid transformatie transformatiebeleid transitie transities transparantie Treasury Treasuryfunctie Tytsjerksteradiel uitbesteding uitproberen rapport ipv publicaties (tabs staan hier weer andersom uitvoering uitvoering aanbevelingen uitvoering Waddenfonds uitvoeringsdiensten uitvoeringskosten una UNV/ISV Utrecht vandaar dat ik vorige week publicatie uploade zonder dat ik dat doorhad vastgoed vastgoedbeleid vastgoedportefeuille vedrogingsbestrijding Veenendaal Veilig uitgaan veiligheid Veiligheidsbeleid Veiligheidsregio Veldhoven vennootschappen verandering verantwoordelijkheden verantwoording verbeterproces verbonden partij verbonden partijen Verdrogingsbeleid Verdrogingsbestrijding vergelijking vergrijzing vergunning vergunningverlening Verkeer / vervoer verkeersveiligheid verkiezingen verkopen verlengd lokaal bestuur verlengde afkoop verloedering vermindering administratieve lasten vervoersdoelen Vervoerskosten vervolgonderzoek verwachtingen verzelfstandiging vestigingsklimaat visie vitalisering vlaardingen vol eigendom volksgezondheid volkshuisvesting volksvertegenwoordiging voorscholen voorschoolse educatie voorschot Voorst voorzieningen voorzieningenniveau Vrijgekomen vrijwilligers Vrouwenopvang vruchtboomfonds VVE waarde wachtlijsten Waddenfonds wageningen Wageningen Universiteit WUR Wajong warenmarkt water waterbeleid waterhuishouding waterschappen watersport watertechnologie website weerstandsvermogen Wegbeheer wegen welstand welzijn welzijnsinstellingen werk Werk / inkomen Werk en participatie werkfondsen werkgelegenheid werking rekenkameronderzoeken Wet bescherming persoonsgegevens Wet dwangsom Wet op de jeugdzorg Wet op de ruimtelijke ordening Wet werk en Bijstand wet- en regelgeving WGW wijkaanpak wijkgericht werken wijkgericht werken wageningen winkelgebied winkelleegstand winkelpanden WMO Wmo 2015 wmo beleid Wmo/Awbz wonen Wonen / leefomgeving / Openbare ruimte woningbouw woningbouwplanning woningbouwproductie woningcorporatie woningen woonbeleid wormerland woudenberg Wro Wro-instrumenten Wwb Zaanstad zeestad zeewolde zeist zelfevaluatie zelfredzaamheid zelfsturing zorg zorgbehoefte zorgstructuur Zorgwoningen Zuid-Holland zwembad zwembad De Schaeck \toezeggingen

Publicaties verantwoordelijkheden

Er zijn geen publicaties
Categorie├źn
Algemeen
NVRR
Trefwoorden
'The Natural Step' 2015 3D 3D's 3D-denktank 3Drapporten aanbeveling aanbevelingen accountant accountantscontrole actieplan advies afstudeerscriptie Algemene rekenkamer ambtsdragers AR archiefwet archivering AVG Awbz baten en lasten Beediging begroting belangenverstrengeling belastingdienst belastingen beleidskader beleidsplan beleidsvorming beleving van burgers beloning beoordelingscriteria Berenschot beroepsprocedures beschermd wonen best practices bestemmingsplannen Bestuur / organisatie / politiek bestuur NVRR betrouwbaarheid bevordering doorwerking bezuinigingen bijeenkomsten BRZO-toezicht BTWplicht budget budgetrecht burgerkracht burgerparticipatie burgerperspectief burgers BZK checklist college commissie goudvink commissie kwaliteitszorg communicatie controlegat controleren controlerende rol controlerende taak cybersecurity dakloosheid decentralisatie decentralisaties denktank Digitale dienstverlening digitale veiligheid digitalisering doelmatigheid doeltreffendheid doorwerking doorwerkingscirkels doorwerkingsonderzoek Drenthe drie vragen dualisme duurzaamheid duurzame ontwikkeling Effect van herindeling effecten subsidies Effectiviteit eindrapport evaluatie ex ante expertbijeenkomsten externe leden externen Financiën / bedrijfsvoering Fokke Fryslan functioneren functioneren rekenkamers gedragscode geheimhouding gemeenschappelijke rekenkamers gemeente gemeentefinancien gemeenten gemeenteraad gemeenteraad 2014 gemeentewet gezondheid goederenvervoer good practices goudvink grondbeleid grondexploitatie grondontwikkeling Groningen grote projecten handreiking hulptroepen inactieve rekenkamers informatie informatiebeveiliging informatievoorziening informatiewaarde inhuur externen innovatie Innovatief Rekenkameronderzoek inspectie szw inspectieonderzoek InspectieSWZ integriteit intercollegiaal contact interne verhoudingen introductieprogramma introdutieprogramma nieuwe raad inzet middelen jaarplan jaarrekening jaarstukken jaarverslag Jeugdbeleid Jeugdwet jeugdzorg Juridisch justitie kaderstelling Kamervragen kennis delen keurmerk Cittaslow kleine ondernemersregeling klimaatbeleid Kring Noord kringen kwaliteit kwaliteitseisen Kwaliteitshandvest Kwaliteitsmanagement kwaliteitszorg Landelijke Kenniskring limburgse gemeenten lokaal bestuur lokale democratie lokale lasten lokale rekenkamers maatschappelijke opvang meerjarenbeleidplan ministerie model najaarscongres Netwerksamenwerking nieuwe raadsleden Nieuwegein NVRR nvrr NVRR Kring omgevingsveiligheid omgevingswet onderbesteding onderwerpen onderzoek onderzoeksonderwerp onderzoeksopzet onderzoeksproces onderzoeksthema's onderzoeksvragen online vindbaarheid Ontwikkelteam open data open spending oprichtingsacte overheidsparticipatie overijssel overzicht overzicht participatiebeleid participatiesamenleving Participatiewet participatiewet; PBLQ Zenc planexploitatie plangebied politiek politiek debat position-paper praktijkvoorbeelden presentatie prestatatieinformatie privaatrechterlijke rechtshandelingen privacy proceskosten professionaliteit Provinciale Rekenkamer provincie publieksevenementen Raad raadsleden rapporten re-integratie re-integratiebeleid recht op rekenkamer register Reglement; Huishoudelijk Reglement; HHR reiskostenvergoeding Rekenkamer Breda rekenkamer(commissie) rekenkamerfunctie Rekenkamerkompas rekenkameronderzoek rekenkamerwerk reserves en voorzieningen risicomanagement rol rekenkamer RUD RUD's samenwerking samenwerkingsdag scholing scoreformulier slapende rekenkamers sociaal domein Sponsorbeleid Spotdag staat van de dualisering Staat van de rekenkamer standpunt stappenplan statuten NVRR statutenwijziging stein sturing op kwaliteit subsidie Subsidies test toelichting toelichting rekenkamerfunctie transformatie transitie Transitiecommissie Sociaal Domein transities TSD tweede_kamer uitbesteding uitbesteding rekenkamerfunctie uitpoberen Universiteit Twente V&T-kosten Van Oostaaijen vaste of variabele vergoeding vastgoed vastgoedbeleid veiligheid veranderende rol van de raad verantwoordelijkheden verantwoording verbetering doorwerking vergaderoverzicht vergoeding verklaring verslag versterking verwerkingsactiviteiten VNG Voorjaarscongres vragen voor Ingeborg vrijstelling water Waterkring waterschappen website Werk / inkomen werkplan Wet langdurige zorg wet open overheid wet- en regelgeving WMO zelfevaluatie zorg Zuurbier