Bibliotheek

Trefwoorden
213a 3D's A9 Aanbesteden aanbesteding aanbestedingsbeleid aanbevelingen aandeelhouder aandelen aankoopbeleid aankopen aanpak aansturingsvraag aanvragen aanvullende zorgvoorzieningen ABW ACAM accountantscontrole achterstanden Achtkarspelen acquisitiebeleid actief burgerschap actualiseren bestemmingsplannen advies Afdoeningstermijnen afhandeling bezwaren afhandeling klachten afhandeling meldingen afsprakenlijst afval afvalbedrijf afvalbeleid afvale energie bedrijf afvalinzameling afvalstoffenheffing afvalstofheffing afvalviesie afwaardering afwegingen agrarische bebouwing Airbnb alcoholbeleid Almere alternatief personenvervoer ambities ambtelijke organisate ambtelijke organisatie ambulante ondersteuning amstelveen analyse Animocijfer Arbeidsbeperking arbeidshandicap arbeidsmarkt archeologie archiefwet archivering armoedebeleid armoedeindex armoedemonitor armoedeval auto Automatisering Awbz BAG banen barneveld Basiseducatie Basismeetset basisscholen basisvaardigheden BBV-regels bcf bed & breakfast bedrijfsinspectie bedrijfsvoering bedrijven bedrijventerrein beeldende kunst beeldkwaliteitsniveau beeldvegen Begraven en cremeren begroting begrotingscyclus beheer beheer en exploitatie beheer en onderhoud beheer en onderhoud wegen Beheerplan beheerplannen beheersen Bekostiging belastingen beleid beleid beleidsdocumenten beleidsdoelen realiseren beleidsevaluatie beleidsgestuurde contractfinanciering beleidsindicatoren beleidsinformatie beleidskaders Beleidsnota beleidsplannen beleidsproces beleidsuitvoering beleidsvisie beleidsvorming beleidsvr beleidsvrijheid beleving van burgers belevingsonderzoek benchmark bereikbaarheid bereikbaarheidsbeleid bereikte resultaten beroepsprocedures beschermd wonen beschermde natuur Beschermen besloten vergaderen besluitvorming besluitvormingsproces bestedingsvrijheid bestemmingsplan bestemmingsplannen bestemmingswijziging besturen bestuur bestuurlijk monopolie Bestuursakkoord Rijk-Provincies bestuurscommissies Bestuurskracht Bestuursprogramma bevoegd gezag Bevoegheden bevordering doorwerking beweegbeleid bewonersondersteuning Bezetting bezoekersmarketing bezuiniging bezuinigingen bezuinigingsopgave bezuinigingsplannen Bezuinigingsproces bezuinigingsvoornemens bezwaar bezwaarmaker bezwaren bibliotheek Bibliotheek Brummen-Voorst Bijstand bijstandsbeleid bijstandsuitkeringen bijstandsverlening bijsturing bijzondere bijstand binnensport binnensportaccommodaties binnenstad binnenstedelijk bouwen Bio Science biovergisters black spots Blauwestad bodem bodemgesteldheid bodemsanering bodemverontreiniging borging bosgebieden bouwaanvragen bouwkosten bouwplan bouwvergunning brandweerzorg Breda brede schoolontwikkeling breedband briefafhandeling bruggen BRZO budget budgetbeheersing budgetgestuurde contractfinanciering buitengebied buitenruimte buitensport buitensportverenigingen bunnik Bureau Erfpacht bureau jeugdzorg bureaucratie burgerinitiatief burgerinitiatieven burgerkracht burgerparticipatie burgerperspectief burgers bus buurtbegroting buurtcommissies buurtteams bv canon canonherziening centralisatie centrum voor jeugd en gezin checklist citymarketing civiele kunstwerken CJG clienten cliëntervaringsonderzoek cliëntondersteuner clientondersteuning Cliëntperspectief clusterorganisaties co-creatie co2 effect coalitie coalitieakkoord coalitieprogramma code cultural governance Coevorden cofinanciering collectieve belangenbehartiging college college van B en W collegeprogramma communicatie complex Zuiderlaan complexe concessieverlening concurrentie condities condities inspraak conflictbeheersing conflicten consultatiebureaus controle controle uitvoering aanbevelingen door raad controle-instrumenten controleren controlerende rol controlerende taak convenant corona COVID-19 criminaliteit crisis culturele activiteiten culturele instellingen cultuur cultuurbeleid cultuurinstelling cultuursubsidies cv cybercriminaliteit cybersecurity dagactiveiten Dagbesteding dagelijkse besturen dakloosheid daklozen daklozenopvang dashboard datalek De kanteling De Koepel de Mirandabad de nollen decentralisatie decentralisaties deelnemingen deelnemingenbeleid Delta democratisch gehalte demografische trends den helder dereguleren detailhandelsnota detentie détournement de pouvoir Dienstverlening dienstverleningsovereenkomst Digitale dienstverlening digitale veiligheid digitalisering diversiteit dms documentbeheer documentmanagementsysteem doelbereik doelen doelgroepbereik doelgroepenvervoer doelmatige inkoop doelmatigheid doelmatigheid tarieven doelmatigheidsonderzoek doeltreffendheid doemee onderzoek DoFeMaMe-lijst doorwerking doorwerkingsonderzoek dorpen dossierbeheer dossiers draagvlak Drenthe drinkwater drinkwaterbronnen drugsbeleid Duitsland duurzaam Duurzaam inkopen duurzaam ruimtegebruik duurzaame energie duurzaamheid duurzaamheids beleid duurzaamheidsfonds duurzame ontwikkeling duurzame warmtevoorziening DWI e-dienstverlening economie economisch beleid economische bedrijvigheid economische groei een goed begin eeuwigdurende erfpacht Effect van herindeling Effect van rekenkamerrapporten effecten effecten subsidies effectindicatoren Effectiviteit efficiëncy efficiencyverbetering EFRO EHS eigen bedrijfsvoering Eigen bijdrage eigen kracht eigen verantwoordelijkheid energie energieakkoord Noord-Nederland energieambitie energiebesparing energiebesparingsplan energietransitie energiezuinig enquete onder burgers enquetes erfpacht erfpachtstelsel Ervaringen bijstandsklanten Europees Sociaal Fonds evaluatie evaluatie wijkgericht werken evaluatieonderzoek evalueerbaarheid evenementen evenementenbeleid ex ante onderzoek ex durante ex-ante onderzoek ex-gedetineerden exploitatie exploitatielasten exploitatietekort externe inhuur externe veiligheid externe verzelfstandiging externen fabriek fabriekscomplex faunabeleid feitenonderzoek festivals fiets fietsen fietsparkeeroverlast fietsparkeren financieel beleid financieel risico financieel toezicht financiële balans financiele binding financiële constructies financiële haalbaarheid financiële positie financiele ricico's financiële risicobeheersing financiële sturing financiële verantwoording Financiën / bedrijfsvoering financieringsruimte Flevoland follow up follow-up foodvalley format formatiebeleid fossiele energie fraude fraudebestrijding Fries Friesland Fryslan Fusie fysieke leefomgeving fysieke veiligheid GAE NV GAP-analyse Garantiebanen garanties GBLT gebiedscyclus gebiedsgericht werken gebiedsgerichte ondersteuning gebiedsontwikkeling gebiedsorganisaties gebiedsteams gedetineerden geheim geheimhouding gelderland geldstromen geluidhinder gemeenschappelijk gemeenschappelijke controle gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regelingen gemeenschapshuis gemeente gemeente heeft antwoord gemeente stein gemeente Voorst gemeente Zaanstad gemeentefinancien gemeentehuis gemeentelijk beleid gemeentelijk handelen gemeentelijk woningbedrijf gemeentelijke begroting gemeentelijke diensten gemeentelijke gebouwen en grond gemeentelijke herindeling gemeentelijke inspaninngen gemeentelijke organisatie gemeentelijke reserves Gemeentelijke samenwerking gemeenten gemeenteraad gemeenteschappelijke regelingen gemeentewet gesubsidieerde instelling gevaarlijke stoffen gevolgen gevolgen herindeling gezamenlijk gezondheid gezondheidsrisico GGD glasvezel GNA goederenvervoer goedkope woningen good governance goudvink governance governancereglement grensgebied grip grip op groot onderhoud groenbedrijf grondaankoop grondb grondbedrijf grondbeleid grondexploitatie grondexploitaties grondontwikkeling grondprijzen grondruiltransacties grondverwerving grondverwervingbeleid grondwater Groningen Groningen Airport Eelde groot onderhoud groot project grote projecten GVB Gymzaal haalbaarheid bezuinigingen handhaving Handhaving / openbare orde handreiking hardnekkige knelpunten heffingen herijking Herindeling herinrichting herstructurering hervormingsagenda het Sloterparkbad het SportPlaza Mercator Hoogheemraadschap Delfland hoogspanningsverbinding hoogwaardig openbaar vervoer horeca horecabeleid horecaklachten horecaoverlast huis van bewaring huiseigenaren huiselijk geweld huishoudelijke hulp huishoudelijke ondersteuning huisvesting huisvestingsplan huisvestingsverordening huisvuilcentrale humane spoedlocatie huurcontracten huurders huurprijs huurwoningen HVC HVD ICT ICT-beleid IFA impact in positie brengen inbreuk inburgering inclusie indicatoren industrieterrein informatie informatiebeleid informatiebeveiliging informatiebeveiligingsbeleid informatiestroom Informatiestructuur informatiesystemen informatieveiligheid informatieverstrekking informatievoorziening informatiewaarde Informatiewinning Informatisering informele methode infrastructuur infrastructuur beheer en onderhoud wegen kanalenbezuinigingen budget provincie Fryslân inhuur inhuur derden inhuur externen inhuurbeleid inkomensondersteuning inkomsten inkoop inkoopbeleid innovatie innovatieroute inpassingsplannen inrichting Wmo inspraak inspraakmogelijkheid instroom instrumentele doorwerking instrumenten gemeenteraad integraal aanbod zorg integrale kindcentra integrale projectmatige aanpak integratie integratiebeleid Integratiestatushouders integriteit integriteitsbeleid intergemeentelijk interne verhoudingen internet interviews investering investeringen investeringsagenda Investeringsprogramma investeringsprojecten investeringsuitgaven inwoners inwonersparticipatie inzicht inzicht sportbedrijf iOverheid isv IT IT-beleid jaarrekening jaarstukken jaarverslag jeugd jeugd- en jongerenwerk jeugd-GGZ Jeugdbeleid jeugdbescherming jeugddomein jeugdgezondsheidszorg jeugdhulp jeugdhulpaanbieders jeugdstelsel Jeugdteams jeugdwerkloosheid Jeugdwet jeugdzorg jeugdzorgaanbieder jeugdzorgaanbod jeugdzorgtaken jeugdzorgvraag jongeren jongerenoverlast jonggehandicapten Juridisch Juridische kwaliteitszorg Kaasschaaf kadernota kadernota 2014 kaderstellen kaderstellende rol kaderstellende taak kaderstelling kaderstelling raad kanalen kanteling kantoorruimte kantoren kapitaalgoederen kapitaalgoederenbeheer kengetal kengetallen kennisborging kenniseconomie kennisintensieve sector Kennispark kennisstad kernoverleg ketenpartners ketensamenwerking kieswet kiezers kindermishandeling kindregelingen klacht klachtbehandeling klachten klachtenafhandelingsproces Klachtenbehandeling klantervaring klantgerichtheid klanttevredenheid kleinschalig openbaar vervoer klimaat klimaatbeleid kloof Kompasmaatregelen kosten kosten en baten kosten inspraak kostenaspect kostendekkendheid kostentoerekening krediet krimp krimpbeleid kruispunten kulturhus Kunst / cultuur kunstencentrum Kunstencentrum de Leeuwenkuil kunstwerken kwaliteit kwaliteitseisen Kwaliteitshandvest Kwaliteitsmanagement kwaliteitswaarborgen kwaliteitszorg laagdrempelig ontmoeten laaggeletterdheid labelstappen landbouw landelijk landelijk gebied landschap landschap en natuur langlopende learning by doing leefbaarheid leegstand leegstandbeleid Leerlingenvervoer] leerprestaties leesbaarheid legalisering leges legestarieven leiden Leiden Bio Science Park Leiderdorp leidraad Leidschendam-Vooruburg leningen leraren Lerarenagenda leren van klachten leusden levendige binnenstad levensbreed Lex silencio positivo lichamelijke beperking Ligne Liquiditeit lockdown lokaal bestuur lokaal integraal veiligheidsbeleid lokale democratie lokale economie lokale lasten Luchthaven luchtkwaliteit luchtkwaliteitsbeleid LVO Maastricht maatschappelijk vastgoed Maatschappelijk verantwoord inkopen maatschappelijk- en financieel belang maatschappelijke begeleiding maatschappelijke effecten maatschappelijke initiatieven maatschappelijke kosten baten analyse maatschappelijke opvang Maatschappelijke zaken / welzijn maatwerk managementinformatie mantelzorgers marketing marktprijzen marktwerking Marsna masterplan Medemblik meerjarenperspectief Meerjarenplanning Meerjarig Financieel Kader Meerssen meerwaarde meet- en informatiesystemen melding meldingen methoden metro mfa milieuaspecten milieutoezicht milieuveiligheid minima Minimabeleid minimahuishoudens minimaregelingen MKB mobiliteit mobiliteitsbeleid monitoring Monopolie monumenten moties motieven voor samenwerking multifunctionele accommodatie muziek MVP nakoming naleving nationaal landschappenbeleid nationaal uitvoeringsprogramma Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid Natura 2000 Natuur Natuur / milieu natuurbeheer natuurbeleid natuurbescherming Natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland natuurwaarden navolgingsonderzoek nazorg nazorgbeleid Nazorgonderzoek netwerksamenleving netwerksturing niet-fiscaal bezwaar Nieuw West en Oost nieuwbouw nieuwe raadsleden nijkerk Nijmegen NO2 noord-brabant Noord-Holland normenkader normstelling nulmeting NUP OCO OddV Oegstgeest Oisterwijk ombudsman ombuigingen ombuigingsmaatregelen omgevingsd omgevingsdienst omgevingsdiensten omgevingsdiensten milieutoezicht omgevingsplan omgevingsrecht omgevingsveiligheid omgevingsvisie omgevingsw omgevingswet onafhankelijk onafhankelijke cliëntondersteuning onafhankelijke toetsing onderhoudsbudgetten Onderhoudsplan ondernemer ondernemerschap ondersteuningsbehoeften Onderwijs onderwijsachterstandenbeleid onderwijshuisvesting onderwijshuisvestingsplan onderzoek onderzoeksverplichting online vindbaarheid onroerende zaak belastingen ontwikkeling Oost NV Ooststellingwerf Op afstand zetten open data openbaar openbaar groen openbaar primair onderwijs openbaar tenzij openbaar vervoer openbaarheid van informatie openbare orde openbare orde en veiligheid openbare ruimte openeinde regeling Operationeel Rioolbeheerplan opkomst Opmeer opstellen beleid opvolging opvolgingsonderzoek opvolgonderzoek opwekking duurzame energie organisatieontwikkeling ouderenbeleid overaan overaanbod overdracht overeenkomst overheidsparticipatie overijssel overlast overschrijding overzicht OZB P&C cyclus P&C-cyclus Pantar parkeerbeheer parkeerbeleid parkeergarages parkeermaatregelen parkeren Partcipatiewet particiatiebeleid participatie participatiebeleid participatiebudget participatiesamenleving participatiestaat participatietrajecten participatieverklaring Participatiewet participeren particpatie passagiersvaart Passend onderwijs perifere gebieden personeelsbeleid persoonsgerichte aanpak perstatieafspraken peuterspeelzaal Pgb pilots plan van aanpak planning & control planologie platteland plattelandseconomie plattelandsubsidie pleinen politiek politieke termijnagenda poppodium povincie praktijkonderwijs prestatie indicatoren prestatieafspraken prestaties subsidies preventie preventie Wmo primair onderwijs privacy privacybeleid privacybescherming private vennootschappen privatisering problematische proces verzelfstandiging proceskosten procesverloop professionaliteit programmabegroting programmadoelen project projectadministratie projecten projectenboek projectorganisatie provinciaal vliegveld Provinciale Rekenkamer Provinciale Staten provinciale wegen provincie provincie Drenthe provincie Fryslân provincie Gel Provincie Gelderland provincie Limburg provincie ov provincie Overijssel provinciefonds ps psychische beperking Publiek private samenwerking publieke dienstverlening publieksdienstverlening publieksonderzoek quick scan raad van state raadsbesluiten raadsperiode 2010-2014 raadsrapporteurs raadsvoorstel raadsvoorstellen ramp rapportages re-integratie re-integratiebeleid Realisatie bezuinigingen REC Recht op vervoer rechtmatigheid rechtvaardigheid recidive recreatie recreatieve sector recycling regeldruk regelingen regie regie in zorg regier regierol regievoering regio regio Twente regionaal vliegveld regionale economie regionale samenwerking regisseur\ reinigingsbedrijf reïntegratie Rekenkamer rekenkamer(commissie) rekenkamerbrief Rekenkamercommissie rekenkamercommissie Doetinchem Rekenkamerkompas rekenkameronderzoek relatie gemeente Wageningen en WUR reorganisatie reserves reserves en voorzieningen restauratie Reststoffen Energie Centrale resultaten retailmarkt revolverende fondsen Rijk rijksmonumenten rijksoverheid Rijksproject riolering RIONED rioolheffing riscobeheersing risico's risicoanalyse risicobedrijven risicobeheersing risicobewustzijn risicocommunicatie risicoma risicomanagement risiscomanagement rol college rol gemeente rol raad rolinvulling raad rollen rollen gemeenteraad rolverdeling ROM-D roorganisaties RUD RUD's ruimte voor ruimte ruimtelijk beleid ruimtelijke kwaliteit ruimtelijke omgeving ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening / stedenbouw ruimtelijke plannen ruimtelijke programmering samen samenspel raad - college - RKC Samenvatting samenwerking samenwerking wageningen en WUR samenwerkingrelaties samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsverbanden sanering SARS-CoV-2 scheefhuur scherpenzeel schiedam scholen schoolbesturen Schoolkeuze schoolverlaters schoon en heel schulddienstverlening schulden schuldenbewind schuldhulpverlening schuldhulpverleningsmonitor schuldpositie schuldquote schuldsanering scociale overlast second opinion sensortechnologie Servicenormen SMART snippergroen SNN sociaal domein Sociaal wijkteam Social return sociale domein sociale huur sociale veiligheid sociale werkvoorziening sociale werkvoorziening Delta sociale wijkteams sociale woningbouw solvabiliteitsratio speelveld spoedlocaties spoorveiligheid Spoorzone sport Sport / recreatie sportaccommodaties sportaccomodatie sportbedrijf sportbeleid Sporthal Sportparticipatie sportverenigingen st stadsbank stadsdeel Oost stadsdeel West Stadsdelen stadsmarketing Stadsregio stadswachten stappenplan meten van doorwerking Statushouders stedelijke vernieuwing Steinerbos stelselbeheerder stembureau stemgedrag stemlocaties stemlokalen stichting Mens en Welzijn stichting samenwerkende Peuterspeelzalen stikstofproblematiek stimuleringsmaatregelen strategie strategisch strategische agenda Strategische herorientatie strategische samenwerking straten streefwaarden stresstest sturen op kwaliteit sturen op resultaat sturen op samenwerkingsverbanden sturing sturing en controle sturing en toezicht sturing gemeenteraad sturingsinformatie sturingsmechanismen sturingsmogelijkheden gemeenteraad sturingsrelatie subsidie subsidieafspraken subsidiebeleid subsidiebureau subsidieregelgeving subsidieregeling subsidierelatie Subsidies subsidietoekenning subsidieverlening subsidieverstrekkingen taakstelling taalbeleid taalvaardigheid Tafelzilver tarifering tekorten terugblik terugtrekkende overheid test tevreden tevredenheid The Hague Security Delta Theater Junushoff theaters thuis wonen met ernstige beperking tijdigheid toegang toegankelijkheid toekomstgericht toelatingsbeleid toerekeningssystematiek toerisme toeristische sector toeristische verhuur toetsbaarheid doelen toezicht toezichthouders topsportbeleid totstandkoming traditioneel rekenkameronderzoek transformatie transformatiebeleid transformatiefonds transitie transities transparantie Treasury Treasuryfunctie triage tunnelvisie Tytsjerksteradiel uitbesteding uitkeringsgerechtigden uitnodigingsplanologie uitproberen rapport ipv publicaties (tabs staan hier weer andersom uitvoering uitvoering aanbevelingen uitvoering Waddenfonds uitvoeringsdiensten uitvoeringskosten una UNV/ISV Utrecht vakantieverhuur vandaar dat ik vorige week publicatie uploade zonder dat ik dat doorhad vastgoed vastgoedbeleid vastgoedportefeuille vedrogingsbestrijding Veenendaal veerkracht veilig thuis Veilig uitgaan veiligheid Veiligheidsbeleid Veiligheidsregio Veldhoven vennootschappen veranderende rol van de raad verandering verantwoordelijkheden verantwoording Verantwoording en Bijsturing door algemeen bestuur bij samenwerkingen verbeterproces verbindend besturen verbonden partij verbonden partijen verdrag handicap Verdrogingsbeleid Verdrogingsbestrijding verenigingsaccommodaties vergelijking vergrijzing vergunning vergunningaanvragen vergunningstelsels vergunningverlening Verkeer / vervoer verkeerseducatie verkeersgedrag verkeerssituatie verkeersveiligheid verkiezingen verkoopbeleid verkopen verlengd lokaal bestuur verlengde afkoop verloedering vermindering administratieve lasten verstandelijke beperking vervoersdoelen Vervoerskosten vervolgonderzoek verwachtingen verzelfstandiging vestigingsklimaat visie vitalisering vlaardingen VN-verdrag Handicap vol eigendom volksgezondheid volkshuisvesting volksvertegenwoordiging voorbeeldrol voorscholen voorschoolse educatie voorschot Voorschoten Voorst voortgezet onderwijs voorzieningen voorzieningenniveau vragen inwoners Vrijgekomen vrijwilligers Vrouwenopvang vruchtboomfonds vth VVE waarde wachtlijsten wachttijden Waddenfonds wageningen Wageningen Universiteit WUR Wajong warenmarkt warmtenetten Wassenaar water waterbeleid waterhuishouding waterschappen watersport watersportverenigingen watertechnologie website weerstandsvermogen Wegbeheer wegen welstand welzijn welzijnsinstellingen werk Werk / inkomen Werk en participatie werkfondsen werkgelegenheid werking rekenkameronderzoeken Westpoort Warmte Wet bescherming persoonsgegevens Wet dwangsom Wet Inburgering Wet op de jeugdzorg Wet op de ruimtelijke ordening Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Wet werk en Bijstand wet- en regelgeving WGW wijk- en dorpsraden wijkaanpak wijkgericht werken wijkgericht werken wageningen wijkgerichte aanpak winkelgebied winkelleegstand winkelpanden WMO Wmo 2015 wmo beleid Wmo-maatwerkvoorzieningen Wmo/Awbz Wob wonen Wonen / leefomgeving / Openbare ruimte woningaanbod woningbouw woningbouwplanning woningbouwproductie woningbouwprogramma woningcorporatie woningen woningmarkt woonbeleid woonvisie wormerland woudenberg Wro Wro-instrumenten Wta-beoordelingsonderzoek WVOLV Wwb Zaanstad zeestad zeewolde zeist zelfevaluatie zelfredzaamheid zelfsturing zorg zorgbehoefte zorgstructuur Zorgwoningen Zuid-Holland zwembad zwembad De Schaeck \toezeggingen

Publicaties coalitieakkoord

Er zijn geen publicaties
Categorie├źn
Algemeen
NVRR
Trefwoorden
'The Natural Step' 2015 3D 3D's 3D-denktank 3Drapporten aanbeveling aanbevelingen accountant accountantscontrole actieplan afstudeerscriptie Algemene rekenkamer ambtsdragers AR archiefwet archivering AVG Awbz baten en lasten Beediging begroting belangenverstrengeling belastingdienst belastingen beleidskader beleidsplan beleidsvorming beleving van burgers beloning beoordelingscriteria Berenschot beroepsprocedures beschermd wonen best practices bestemmingsplannen Bestuur / organisatie / politiek bestuur NVRR betrouwbaarheid bevordering doorwerking bezuinigingen bijeenkomsten BRZO-toezicht BTWplicht budget budgetrecht burgerkracht burgerparticipatie burgerperspectief burgers BZK checklist college commissie goudvink commissie kwaliteitszorg communicatie conflictbeheersing controlegat controleren controlerende rol controlerende taak cybersecurity dakloosheid decentralisatie decentralisaties denktank Digitale dienstverlening digitale veiligheid digitalisering doelmatigheid doeltreffendheid doorwerking doorwerkingscirkels doorwerkingsonderzoek Drenthe drie vragen dualisme duurzaamheid duurzame ontwikkeling Effect van herindeling effecten subsidies Effectiviteit eindrapport evaluatie ex ante expertbijeenkomsten externe leden externen Financiën / bedrijfsvoering Fokke Fryslan functioneren functioneren rekenkamers gedragscode geheimhouding gemeenschappelijke rekenkamers gemeente gemeentefinancien gemeenten gemeenteraad gemeenteraad 2014 gemeentewet gezamenlijk rekenkameronderzoek gezondheid goederenvervoer good practices goudvink grondbeleid grondexploitatie grondontwikkeling Groningen grote projecten handreiking hulptroepen inactieve rekenkamers informatie informatiebeveiliging informatievoorziening informatiewaarde inhuur externen innovatie Innovatief Rekenkameronderzoek inspectie szw inspectieonderzoek InspectieSWZ integriteit intercollegiaal contact interne verhoudingen introductieprogramma introdutieprogramma nieuwe raad inzet middelen jaarplan jaarrekening jaarstukken jaarverslag Jeugdbeleid jeugdhulp Jeugdwet jeugdzorg Juridisch justitie kaderstelling Kamervragen kennis delen keurmerk Cittaslow kleine ondernemersregeling klimaatbeleid Kring Noord kringen kwaliteit kwaliteitseisen Kwaliteitshandvest Kwaliteitsmanagement kwaliteitszorg Landelijke Kenniskring limburgse gemeenten lokaal bestuur lokale democratie lokale lasten lokale rekenkamers maatschappelijke opvang meerjarenbeleidplan ministerie model najaarscongres Netwerksamenwerking nieuwe raadsleden Nieuwegein NVRR nvrr NVRR Kring omgevingsveiligheid omgevingswet onderbesteding onderzoek onderzoeksopzet onderzoeksproces onderzoeksvragen online vindbaarheid Ontwikkelteam open data open spending oprichtingsacte overheidsparticipatie overijssel overzicht overzicht participatiebeleid participatiesamenleving Participatiewet participatiewet; PBLQ Zenc planexploitatie plangebied politiek politiek debat position-paper praktijkvoorbeelden presentatie prestatatieinformatie privaatrechterlijke rechtshandelingen privacy proceskosten professionaliteit Provinciale Rekenkamer provincie publieksevenementen Raad raadsleden rapporten re-integratie re-integratiebeleid recht op rekenkamer register Reglement; Huishoudelijk Reglement; HHR reiskostenvergoeding Rekenkamer Breda rekenkamer(commissie) rekenkamerfunctie Rekenkamerkompas rekenkameronderzoek rekenkamerwerk reserves en voorzieningen risicomanagement rol rekenkamer RUD RUD's samenwerking samenwerkingsdag scholing scoreformulier slapende rekenkamers sociaal domein Sponsorbeleid Spotdag staat van de dualisering Staat van de rekenkamer standpunt stappenplan statuten NVRR statutenwijziging stein sturing op kwaliteit subsidie Subsidies test toelichting toelichting rekenkamerfunctie transformatie transitie Transitiecommissie Sociaal Domein transities TSD tweede_kamer uitbesteding uitbesteding rekenkamerfunctie uitpoberen Universiteit Twente V&T-kosten Van Oostaaijen vaste of variabele vergoeding vastgoed vastgoedbeleid veiligheid veranderende rol van de raad verantwoordelijkheden verantwoording verbetering doorwerking vergaderoverzicht vergoeding verklaring verslag versterking verwerkingsactiviteiten VNG Voorjaarscongres vragen voor Ingeborg vrijstelling water Waterkring waterschappen website werkplan Wet langdurige zorg wet open overheid wet- en regelgeving WMO zelfevaluatie zorg Zuurbier