Bibliotheek

Rapporten gezondheidsrisico

Trefwoorden
213a 3D's A9 Aanbesteden aanbesteding aanbestedingsbeleid aanbevelingen aanbieders aandeelhouder aandelen aankoopbeleid aankopen aanpak aansturingsvraag aanvullende zorgvoorzieningen accountantscontrole achterstanden Achtkarspelen acquisitiebeleid actief burgerschap actualiseren bestemmingsplannen advies Afdoeningstermijnen afhandeling bezwaren afhandeling meldingen afsprakenlijst afval afvalbedrijf afvalbeleid afvale energie bedrijf afvalinzameling afvalstofheffing afvalviesie afwaardering agrarische bebouwing alcoholbeleid Almere ambities ambtelijke organisate ambtelijke organisatie amstelveen analyse Animocijfer Arbeidsbeperking arbeidshandicap arbeidsmarkt archeologie archiefwet archivering armoedebeleid armoedeindex armoedemonitor armoedeval auto Awbz BAG barneveld Basismeetset basisscholen BBV-regels bcf bedrijfsinspectie bedrijfsvoering bedrijven bedrijventerrein beeldende kunst beeldvegen begroting begrotingscyclus beheer beheer en exploitatie beheer en onderhoud beheer en onderhoud wegen Beheerplan beheerplannen beheersen Bekostiging belastingen beleid beleidsdocumenten beleidsdoelen realiseren beleidsevaluatie beleidsgestuurde contractfinanciering beleidsinformatie beleidsuitvoering beleidsvisie beleidsvorming belevingsonderzoek benchmark bereikbaarheid bereikbaarheidsbeleid beroepsprocedures beschermd wonen beschermde natuur besluitvorming besluitvormingsproces bestemmingsplannen bestemmingswijziging besturen bestuur Bestuursakkoord Rijk-Provincies bestuurscommissies Bestuurskracht Bestuursprogramma bevoegd gezag bevordering doorwerking beweegbeleid bewonersondersteuning Bezetting bezoekersmarketing bezuinigen bezuiniging bezuinigingen bezuinigingsopgave bezuinigingsplannen Bezuinigingsproces bezuinigingsvoornemens bezwaarmaker bezwaren bibliotheek Bibliotheek Brummen-Voorst Bijstand bijstandsbeleid bijstandsuitkeringen bijstandsverlening bijzondere bijstand binnensport binnensportaccommodaties binnenstad biovergisters black spots Blauwestad bodem bodemgesteldheid bodemsanering bodemverontreiniging borging bosgebieden bouwaanvragen bouwkosten bouwplan bouwvergunning Breda brede schoolontwikkeling briefafhandeling bruggen BRZO budget budgetgestuurde contractfinanciering buitengebied buitenruimte buitensport bunnik Bureau Erfpacht bureau jeugdzorg bureaucratie burgerinitiatief burgerinitiatieven burgerkracht burgerparticipatie burgerperspectief burgers bus buurtbegroting buurtcommissies buurtteams bv centralisatie centrum voor jeugd en gezin checklist citymarketing civiele kunstwerken CJG cliënt cliëntervaringsonderzoek clientondersteuning clusterorganisaties co-creatie coalitie coalitieakkoord coalitieprogramma code cultural governance Coevorden cofinanciering collectieve belangenbehartiging college college van B en W collegeprogramma communicatie complex Zuiderlaan concessieverlening condities condities inspraak conflictbeheersing conflicten consultatiebureaus controle uitvoering aanbevelingen door raad controle-instrumenten controleren controlerende rol controlerende taak convenant crisis culturele activiteiten cultuur cultuurbeleid cultuurinstelling cultuursubsidies cv cybercriminaliteit cybersecurity Dagbesteding dagelijkse besturen dakloosheid daklozen dashboard De kanteling De Koepel de Mirandabad de nollen decentralisatie decentralisaties deelnemingen deelnemingenbeleid Delta demografische trends den helder dereguleren Dienstverlening Digitale dienstverlening digitale veiligheid digitalisering diversiteit dms documentbeheer documentmanagementsysteem doelen doelgroepbereik doelgroepenvervoer doelmatige inkoop doelmatigheid doelmatigheidsonderzoek doeltreffendheid doemee onderzoek DoFeMaMe-lijst doo doorwerking doorwerkingsonderzoek dorpsbelangen dorpsvisies dossiers draagvlak Drenthe drugsbeleid Duitsland duurzaam Duurzaam inkopen duurzaam ruimtegebruik duurzaame energie duurzaamheid duurzaamheidsfonds duurzame ontwikkeling DWI e-dienstverlening economie economische bedrijvigheid economische groei een goed begin Effect van herindeling Effect van rekenkamerrapporten effecten effecten subsidies effectindicatoren Effectiviteit efficiëncy efficiencyverbetering EFRO EHS Eigen bijdrage eigen kracht eigen verantwoordelijkheid energie energie besparende maatregelen energieakkoord Noord-Nederland energiebesparing energiebesparingsplan energiezuinig enquete onder burgers enquetes erfpacht Ervaringen bijstandsklanten Europees Sociaal Fonds evaluatie evaluatie wijkgericht werken evaluatieonderzoek evalueerbaarheid evenementen evenementenbeleid evenementenbureau evenementenprogramma ex ante onderzoek ex-ante onderzoek exploitatie exploitatielasten externe inhuur externe veiligheid externen fairtrade faunabeleid feitenonderzoek fiets fietsen fietsparkeeroverlast fietsparkeren financieel beleid financieel risico financieel toezicht financiële balans financiële haalbaarheid financiële risicobeheersing Financiën / bedrijfsvoering Flevoland follow-up foodvalley formatiebeleid fossiele energie fraude fraudebestrijding Fries Friesland Fryslan functioneren rekenkamercommissie functioneren rekenkamers Fusie fysieke veiligheid GAE NV Garantiebanen garanties GBLT gebiedscyclus gebiedsontwikkeling gebiedsorganisaties gedragenheid geheim geheimhouding gelderland geluidhinder gemeenschappelijk gemeenschappelijke controle gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regelingen gemeenschapshuis gemeente gemeente heeft antwoord gemeente stein gemeente Voorst gemeentefinancien gemeentelijk beleid gemeentelijke begroting gemeentelijke diensten gemeentelijke herindeling gemeentelijke inspaninngen gemeentelijke organisatie gemeentelijke reserves Gemeentelijke samenwerking gemeenten gemeenteraad gemeenteschappelijke regelingen gemeentewet gesubsidieerde instelling gevolgen herindeling gezondheid gezondheidsrisico glasvezel GNA goederenvervoer goedkope woningen good governance goudvink governance governancereglement grensgebied grip groenbedrijf grondaankoop grondb grondbedrijf grondbeleid grondexploitatie grondexploitaties grondontwikkeling grondprijzen grondruiltransacties grondverwerving grondverwervingbeleid grondwater Groningen Groningen Airport Eelde grote projecten GVB Gymzaal haalbaarheid bezuinigingen handhaving handreiking heffingen herijking Herindeling herinrichting herstructurering hervormingsagenda het Sloterparkbad het SportPlaza Mercator Hoogheemraadschap Delfland horecaklachten horecaoverlast huis van bewaring huiseigenaren huishoudelijke hulp huisvesting huisvestingsplan huisvestingsverordening huisvuilcentrale humane spoedlocatie HUP huurcontracten huurders huurprijs huurwoningen HVC HVD ICT IFA in positie brengen inbreuk inburgering indicatoren informatie informatiebeleid informatiebeveiliging informatiestroom informatiesystemen informatieveiligheid informatievoorziening informatiewaarde informele methode infrastructuur infrastructuur beheer en onderhoud wegen kanalenbezuinigingen budget provincie Fryslân inhuur inhuur derden inhuur externen inkomensondersteuning inkoop inkoopbeleid innovatie innovatieroute inpassingsplannen inspraak inspraakmogelijkheid instroom instrumentele doorwerking instrumenten gemeenteraad integraal aanbod zorg integrale projectmatige aanpak integratie integriteit intergemeentelijk interne verhoudingen interviews investering investeringen investeringsagenda Investeringsprogramma investeringsprojecten investeringsuitgaven inwonersparticipatie inzicht inzicht sportbedrijf iOverheid isv IT IT-beleid jaarrekening jaarstukken jeugd jeugd- en jongerenwerk Jeugdbeleid jeugddomein jeugdgezondsheidszorg jeugdhulp jeugdstelsel Jeugdteams jeugdwerkloosheid Jeugdwet jeugdzorg jeugdzorgaanbieder jeugdzorgaanbod jeugdzorgtaken jeugdzorgvraag jongeren jongerenoverlast jonggehandicapten Juridisch Juridische kwaliteitszorg Kaasschaaf kadernota 2014 kaderstellen kaderstelling kaderstelling raad kanalen kanteling kantoorruimte kantoren kapitaalgoederen kapitaalgoederenbeheer kengetal kennisborging kenniseconomie kennisintensieve sector kennisstad kernoverleg ketenpartners kiezers kindregelingen klachtbehandeling klachten klachtenafhandelingsproces klantervaring klantgerichtheid klanttevredenheid kleinschalig openbaar vervoer klimaat klimaatbeleid kloof Kompasmaatregelen kosten kosten inspraak kostenaspect kostendekkendheid kostentoerekening krimp krimpbeleid kruispunten kulturhus Kunst / cultuur Kunstencentrum de Leeuwenkuil kunstw kunstwer kunstwerken kwaliteit Kwaliteitshandvest Kwaliteitsmanagement kwaliteitswaarborgen kwaliteitszorg labelstappen labelstappensubsidie landelijk landelijk gebied landschap landschap en natuur leefbaarheid leegstand leegstandbeleid Leerlingenvervoer] legalisering leges leiden leidraad leningen leren van klachten leusden Lex silencio positivo Ligne limburgse gemeenten Liquiditeit lokaal bestuur lokaal integraal veiligheidsbeleid lokale democratie lokale economie lokale lasten Luchthaven luchtkwaliteit luchtkwaliteitsbeleid maatschappelijk- en financieel belang maatschappelijke effecten maatschappelijke kosten baten analyse maatschappelijke opvang Maatschappelijke zaken / welzijn maatwerk managementinformatie mantelzorgers marketing marktprijzen marktwerking Medemblik Meerjarenplanning Meerjarig Financieel Kader meerwaarde meet- en informatiesystemen meldingen methoden metro mfa milieuaspecten milieutoezicht millenniumdoelen millenniumgemeente minima Minimabeleid minimahuishoudens MKB mobiliteit mobiliteitsbeleid monitoring monumenten moties motieven voor samenwerking multifunctionele accommodatie muziek MVP nakoming naleving nationaal landschappenbeleid nationaal uitvoeringsprogramma Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid Natura 2000 Natuur / milieu natuurbeheer natuurbeleid natuurbescherming Natuurcompensatie Natuurnetwerk Nederland natuurwaarden navolgingsonderzoek nazorg nazorgbeleid Nazorgonderzoek netwerksamenleving netwerksturing niet-fiscaal bezwaar Nieuw West en Oost nieuwbouw nieuwe raadsleden nijkerk Nijmegen NO2 Noord-Holland Noord/Zuidlijn normstelling nulmeting NUP OddV Oisterwijk ombudsman omgevingsd omgevingsdiensten omgevingsdiensten milieutoezicht onderhoudsbudgetten Onderhoudsplan ondernemer ondernemerschap ondersteuningsbehoeften Onderwijs onderwijsachterstandenbeleid onderwijshuisvesting onderzoek onderzoeksverplichting online vindbaarheid onroerende zaak belastingen ontwikkeling Oost NV Oostlijn Ooststellingwerf open data openbaar openbaar groen openbaar primair onderwijs openbaar vervoer openbaarheid van informatie openbare orde openbare ruimte Operationeel Rioolbeheerplan opkomst Opmeer opvolging opvolgonderzoek opwekking duurzame energie organisatieontwikkeling ouderenbeleid overaan overaanbod overdracht overeenkomst overheidsparticipatie overzicht OZB P&C cyclus P&C-cyclus Pantar parkeerbeheer parkeerbeleid parkeergarages parkeermaatregelen parkeren participatie participatiebeleid participatiebudget participatiesamenleving participatiestaat participatietrajecten Participatiewet particpatie Passend onderwijs perifere gebieden personeelsbeleid peuterspeelzaal Pgb pilots planning & control platteland plattelandseconomie plattelandsubsidie pleinen politiek politieke termijnagenda poppodium povincie praktijkonderwijs prestatie indicatoren prestatieafspraken prestaties subsidies preventie primair onderwijs privacy privacybeleid privacybescherming private vennootschappen privatisering problematische proces verzelfstandiging proceskosten procesverloop programmabegroting project projectadministratie projectenboek provinciaal vliegveld Provinciale Staten provinciale wegen provincie provincie Drenthe provincie Fryslân provincie Gel Provincie Gelderland provincie Limburg provincie ov provincie Overijssel provinciefonds ps Publiek private samenwerking publieke dienstverlening publieksdienstverlening publieksonderzoek quick scan raad van state raadsperiode 2010-2014 ramp re-integratie re-integratiebeleid Realisatie bezuinigingen REC Recht op vervoer rechtmatigheid recidive recreatie recreatieve sector regeldruk regie regie in zorg regier regierol regievoering regio regio Twente regionaal vliegveld regionale economie regionale samenwerking regisseur\ reïntegratie Rekenkamer rekenkamer(commissie) rekenkamerbrief rekenkamercommissie Doetinchem rekenkameronderzoek relatie gemeente Wageningen en WUR reorganisatie reserves reserves en voorzieningen Reststoffen Energie Centrale retailmarkt revolverende fondsen Rijk Rijksproject riolering RIONED rioolheffing riscobeheersing risico's risicoanalyse risicobedrijven risicobeheersing risicocommunicatie risicomanagement risiscomanagement rol college rol gemeente rol raad rollen rolverdeling ROM-D roorganisaties RUD RUD's ruimte voor ruimte ruimtelijk beleid ruimtelijke kwaliteit ruimtelijke omgeving Ruimtelijke ordening / stedenbouw ruimtelijke plannen ruimtelijke programmering samen samenspel raad - college - RKC Samenvatting samenwerking samenwerking wageningen en WUR samenwerkingrelaties samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsverbanden sanering scherpenzeel schiedam scholen schoolbesturen Schoolkeuze schoolverlaters schoon en heel schulddienstverlening schulden schuldenbewind schuldhulpverlening schuldhulpverleningsmonitor schuldpositie schuldquote schuldsanering second opinion sensortechnologie Servicenormen SMART SNN sociaal domein Social return sociale domein sociale huur sociale veiligheid sociale werkvoorziening sociale werkvoorziening Delta sociale wijkteams solvabiliteitsratio spoedlocaties spoorveiligheid Spoorzone sport Sport / recreatie sportaccommodaties sportaccomodatie sportbedrijf sportbeleid Sporthal Sportparticipatie sportverenigingen st Stad en Regio stadsbank stadsdeel Oost stadsdeel West Stadsdelen stadsmarketing Stadsregio stadswachten stappenplan meten van doorwerking Statushouders stedelijke vernieuwing Steinerbos stelselbeheerder stemgedrag stichting Mens en Welzijn stichting samenwerkende Peuterspeelzalen stikstofproblematiek stimuleringsmaatregelen strategisch Strategische herorientatie strategische samenwerking straten streefwaarden stresstest sturen sturen op kwaliteit sturen op resultaat sturen op samenwerkingsverbanden sturing sturing en controle sturing en toezicht sturing gemeenteraad sturingsmechanismen sturingsmogelijkheden gemeenteraad sturingsrelatie subsidie subsidieafspraken subsidiebeleid subsidiebureau subsidieregelgeving subsidierelatie Subsidies subsidietoekenning subsidieverlening subsidieverstrekkingen Swung taakstelling taalbeleid tarifering terugblik test tevreden tevredenheid The Hague Security Delta Theater Junushoff theaters thuis wonen met ernstige beperking tijdigheid toekomstgericht toelatingsbeleid toerekeningssystematiek toerisme toeristische sector toezicht toezichthouders topsportbeleid transformatie transformatiebeleid transitie transities transparantie Treasury Treasuryfunctie Tunnelveiligheid TRIAS Tytsjerksteradiel uitbesteding uitproberen rapport ipv publicaties (tabs staan hier weer andersom uitvoering uitvoering aanbevelingen uitvoering Waddenfonds uitvoeringsdiensten uitvoeringskosten una UNV/ISV Utrecht vandaar dat ik vorige week publicatie uploade zonder dat ik dat doorhad vastgoed vastgoedbeleid vedrogingsbestrijding Veenendaal Veilig uitgaan veiligheid Veiligheidsbeleid Veiligheidsregio Veldhoven vennootschappen verandering verantwoordelijkheden verantwoording verbeterproces verbonden partij verbonden partijen Verdrogingsbeleid Verdrogingsbestrijding vergelijking vergrijzing vergunning vergunningverlening Verkeer / vervoer verkeersveiligheid verkiezingen verkopen verlengd lokaal bestuur verlengde afkoop verloedering vermindering administratieve lasten vervoersdoelen Vervoerskosten vervolgonderzoek verwachtingen verzelfstandiging vestigingsklimaat visie vitalisering vlaardingen vol eigendom volksgezondheid volkshuisvesting volksvertegenwoordiging voorscholen voorschoolse educatie voorschot Voorst voorzieningen voorzieningenniveau Vrijgekomen vrijwilligers Vrouwenopvang vruchtboomfonds VVE waarde wachtlijsten Waddenfonds wageningen Wageningen Universiteit WUR Wajong warenmarkt water waterbeleid waterhuishouding waterschappen watersport watertechnologie Wbp website weerstandsvermogen wegen welstand welzijn welzijnsinstellingen Werk / inkomen Werk en participatie werkfondsen werkgelegenheid werktoeleiding Wet bescherming persoonsgegevens Wet dwangsom Wet op de jeugdzorg Wet op de ruimtelijke ordening Wet werk en Bijstand wet- en regelgeving WGW wijkaanpak wijkgericht werken wijkgericht werken wageningen winkelgebied winkelleegstand winkelpanden WMO Wmo 2015 wmo beleid Wmo/Awbz wonen Wonen / leefomgeving / Openbare ruimte woningbouw woningbouwplanning woningbouwproductie woningcorporatie woonbeleid wormerland woudenberg Wro Wro-instrumenten Wwb Zaanstad zeestad zeewolde zeist zelfevaluatie zelfredzaamheid zelfsturing zorg zorgbehoefte zorgstructuur Zorgwoningen Zuid-Holland zwembad zwembad De Schaeck \toezeggingen

Publicaties gezondheidsrisico

Er zijn geen publicaties
Categorie├źn
Algemeen
NVRR
Trefwoorden
'The Natural Step' 2015 3D 3D's 3D-denktank 3Drapporten aanbeveling aanbevelingen accountant accountantscontrole actieplan advies afstudeerscriptie Algemene rekenkamer ambtsdragers AR archiefwet archivering Awbz baten en lasten Beediging begroting belangenverstrengeling belastingdienst belastingen beleidskader beleidsplan beleidsvorming beloning Berenschot beroepsprocedures beschermd wonen best practices bestemmingsplannen Bestuur / organisatie / politiek bestuur NVRR betrouwbaarheid bevordering doorwerking bezuinigingen bijeenkomsten BRZO-toezicht BTWplicht budget budgetrecht burgerkracht burgerparticipatie burgerperspectief BZK checklist college commissie goudvink commissie kwaliteitszorg communicatie controlegat controleren controlerende taak cybersecurity dakloosheid decentralisatie decentralisaties denktank Digitale dienstverlening digitale veiligheid digitalisering doeltreffendheid doorwerking doorwerkingscirkels doorwerkingsonderzoek Drenthe drie vragen dualisme duurzaamheid duurzame ontwikkeling Effect van herindeling effecten subsidies Effectiviteit eindrapport evaluatie ex ante expertbijeenkomsten externe leden externen Financiën / bedrijfsvoering Fokke Fryslan functioneren functioneren rekenkamers gedragscode geheimhouding gemeenschappelijke rekenkamers gemeente gemeenten gemeenteraad gemeenteraad 2014 gemeentewet gezondheid goederenvervoer goudvink grondbeleid grondexploitatie grondontwikkeling Groningen grote projecten handreiking hulptroepen inactieve rekenkamers informatie informatiebeveiliging informatievoorziening informatiewaarde inhuur externen innovatie Innovatief Rekenkameronderzoek inspectie szw inspectieonderzoek InspectieSWZ integriteit intercollegiaal contact introductieprogramma introdutieprogramma nieuwe raad inzet middelen jaarplan jaarrekening jaarstukken jaarverslag Jeugdbeleid Jeugdwet jeugdzorg Juridisch justitie Kamervragen kennis delen keurmerk Cittaslow kleine ondernemersregeling klimaatbeleid Kring Noord kringen kwaliteit kwaliteitseisen Kwaliteitshandvest Kwaliteitsmanagement kwaliteitszorg Landelijke Kenniskring limburgse gemeenten lokaal bestuur lokale democratie lokale lasten lokale rekenkamers maatschappelijke opvang meerjarenbeleidplan ministerie najaarscongres nieuwe raadsleden Nieuwegein NVRR nvrr NVRR Kring omgevingsveiligheid onderbesteding onderwerpen onderzoek onderzoeksonderwerp onderzoeksopzet onderzoeksproces onderzoeksthema's onderzoeksvragen online vindbaarheid Ontwikkelteam open data open spending oprichtingsacte overheidsparticipatie overijssel overzicht overzicht Participatiewet participatiewet; PBLQ Zenc planexploitatie plangebied politiek politiek debat position-paper presentatie prestatatieinformatie privaatrechterlijke rechtshandelingen privacy proceskosten professionaliteit Provinciale Rekenkamer provincie publieksevenementen Raad raadsleden re-integratie re-integratiebeleid recht op rekenkamer Reglement; Huishoudelijk Reglement; HHR reiskostenvergoeding Rekenkamer Breda rekenkamer(commissie) rekenkamerfunctie Rekenkamerkompas rekenkameronderzoek reserves en voorzieningen rol rekenkamer RUD RUD's samenwerking samenwerkingsdag scholing slapende rekenkamers sociaal domein Sponsorbeleid Spotdag staat van de dualisering Staat van de rekenkamer standpunt stappenplan statuten NVRR statutenwijziging stein sturing op kwaliteit subsidie Subsidies test toelichting rekenkamerfunctie transformatie transitie Transitiecommissie Sociaal Domein transities TSD tweede_kamer uitbesteding uitbesteding rekenkamerfunctie uitpoberen Universiteit Twente V&T-kosten Van Oostaaijen vaste of variabele vergoeding vastgoed vastgoedbeleid veiligheid veranderende rol van de raad verantwoordelijkheden verbetering doorwerking vergaderoverzicht vergoeding verslag versterking VNG Voorjaarscongres vragen voor Ingeborg vrijstelling water Waterkring waterschappen website Werk / inkomen werkplan Wet langdurige zorg wet open overheid WMO zelfevaluatie zorg Zuurbier