Skip to main content

Lunchwebinar: Offertes aanvragen, kan dat ook anders?

Rekenkamers zoeken vaak onderzoeksbureaus om mee samen te werken aan onderzoeken. Goede samenwerking en verwachtingen over en weer afstemmen is belangrijk. Dat begint al bij de offerte uitvraag. Hierover krijgt de NVRR signalen dat rekenkamers steeds vaker nul op rekest krijgen als zij een offerte aanvragen. Dit kan liggen aan de hoogte van het budget die een onderzoek minder aantrekkelijk maakt. Het kan echter, die signalen ontvangt de NVRR ook, liggen aan het grote aantal offertes dat gevraagd wordt, immers is het maken van een offerte voor een onderzoeksbureau ook intensief. Zou dat niet anders kunnen?

Verschillende rekenkamers hebben dit recent anders aangepakt. Zij vragen bureaus eerst een pitch te geven en pas daarna eventueel te offreren. Er is dan slechts één bureau dat een offerte uitbrengt. Dit verlaagt de tijdsinvestering en daarmee de drempel tot deelname voor bureaus zonder dat het afbreuk doet aan de keuzevrijheid van rekenkamers.

In dit webinar vertellen de rekenkamer Amersfoort en een onderzoeks- en adviesbureau over hun ervaringen met offertetrajecten voor rekenkameronderzoeken en nodigen deelnemers uit je eigen ervaringen op dit thema te delen.

Webinar beleidsevaluatie

De centrale vraag van veel rekenkameronderzoek en evaluaties is vaak: hebben beleidsmaatregelen effect en zijn ze doelmatig? Verantwoorden en leren vormen de spilfuncties, maar je kunt er ook heel goed politiek mee bedrijven. Toch vormen evaluaties en rekenkamerstudies vaak ook een kans voor oprechte communicatie met ‘het veld’ en de doelgroepen van beleid. Op die manier kunnen ze leiden tot toegenomen begrip en responsiever beleid. Naast ‘meten’ zijn ‘luisteren’ en ‘bezoeken’ daarom onmisbaar: alleen dan kom je erachter wat er echt speelt en wat de ware beweegredenen van mensen zijn.

Valérie Pattyn en Peter van der Knaap vertellen er alles over naar aanleiding van het verschijnen van de tweede editie van hun standaardwerk “Beleidsevaluatie in theorie en praktijk – Het ontwerpen en uitvoeren van evaluatie- en rekenkameronderzoek”. Hun motto is: hóe je evalueert hangt af van wát je evalueert. Ze bespreken een aantal cruciale ‘ingrediënten’ die aanwezig moeten zijn in elke evaluatie en die kunnen helpen om opdrachtgevers en onderzoekers de juiste keuzes te laten maken bij het ontwerpen en begeleiden van een evaluatieopdracht. Hierbij staan ze ook stil bij recente evoluties in het evaluatielandschap, die inspirerend kunnen zijn voor rekenkameronderzoekers.

Zijn er nu al vragen die je zeker behandeld wil zien in het webinar? Mail ze aan info@nvrr!

Webinar: nieuwe bevoegdheden voor de rekenkamer?

Op 1 januari is de Wet Versterking Decentrale Rekenkamers van kracht geworden. Maar welke gevolgen heeft dit voor de bevoegdheden van de rekenkamer? En zijn er dingen die je als rekenkamer moet regelen om van deze nieuwe bevoegdheden gebruik te kunnen maken? Deze vragen komen aan de orde tijdens dit webinar met Arjan Kok, van de rekenkamer Metropool Amsterdam. Arjan zal daarnaast breder vertellen over welke bevoegdheden de rekenkamer al had maar mogelijk niet bij alle rekenkamers volledig in beeld waren.

Webinar: Aanbevelingen aan de raad: een vak apart

Als rekenkamer doen we niet alleen aanbevelingen aan het college, maar ook aan de raad, staten of het algemeen bestuur. Maar waar het college een duidelijke eenheid is, is de raad dat niet. In dit webinar gaan we in op een aantal dilemma`s bij aanbevelen aan ‘de raad’:

  • Goed adresseren: wie moet er iets met de aanbeveling? De raad, de raadsleden, griffie, anderen?
  • Hoe omschrijf je de aanbeveling?
  • Hoe maak je een aanbeveling aan de raad zo concreet mogelijk zonder op de stoel van de raad (of het college) te gaan zitten?
  • Hoe scherp wil je zijn in je aanbevelingen? Wat zijn de goede woorden?

NVRR voorzitter Steven Oostlander en voormalig NVRR bestuurslid en griffier Gerrit Hagelstein delen hun ervaringen en dilemma’s en gaan met de deelnemers de discussie aan over aanbevelen aan de raad als vak apart.

Het webinar is 14 maart 12-13u

Webinar: één rekenkamer voor meer gemeenten, hoe pak je dat aan?

Veel rekenkamers zijn er voor één gemeente, waterschap of provincie, maar veel rekenkamers zijn er ook voor meer dan één overheid. Sinds de wet versterking decentrale rekenkamers is er in verschillende overheden de vraag gesteld: doen we het alleen of samen? Bij samen een rekenkamer vormen komt van alles kijken, zowel organisatorisch als in de verbinding met de raad. We gaan hierover in gesprek met drie hele verschillende rekenkamers die voor meerdere gemeenten actief zijn: De Waddeneilanden, Vallei en Veluwerand en IJsselstein.

Webinar: Ervaringen met onderzoek doen naar de toegankelijkheid van stembureaus

In de Kieswet is vastgelegd dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn ingericht zodat mensen met een lichamelijke beperking hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Maar is dat ook echt zo? De rekenkamers Amsterdam, Lopik, Utrecht en IJsselstein deden de afgelopen jaren ervaring op met het onderzoeken van deze toegankelijkheid. De rekenkamers zijn enthousiast over hun ervaringen met dit onderzoek en nemen de deelnemers graag mee in hoe zij hun onderzoek aanpakten. Ook nemen ze je mee in die dingen die zij, met de ervaring van nu, misschien net iets anders aan zouden pakken.

Op basis van onderzoek concludeerde de Rekenkamer Utrecht in 2019 dat de inzet om Utrechtse stemlokalen toegankelijk te maken groot was, maar dat de wettelijke verplichting van (bijna) 100% toegankelijke stemlokalen niet was bereikt. Ook bleek er verschil te zijn tussen ‘op papier’ en ‘in de praktijk’ toegankelijk. In 2019 deed Amsterdam een grootschalig onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus. Ze deden dit onderzoek op basis van observaties op 80 stemlocaties, een enquête onder stembureauvoorzitters en een meldingsactie onder burgers. Lopik en Nieuwegein deden in 2022 ervaring op met onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties.

Het webinar is gericht op het delen van ervaringen en helpt jouw rekenkamer de basis te leggen voor een eigen onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlocaties!
Het webinar is op 4 april, 12-13u via teams.

Lunchwebinar: Leren van elkaar

Wil jij leren van de rode draden uit de rekenkameronderzoeken van de meta-analyse Woonbeleid? Luister dan naar het lunchwebinar op 8 februari 2024 van 12:00 tot 13:00 met SWECO, die de meta-analyse uitvoerde.

Rekenkameronderzoeken bieden een schat aan informatie. Via het metadossier zijn in juli 2022 de rekenkamerrapporten over wonen systematisch gebundeld en ontsloten. Daarop heeft SWECO nu een inhoudelijke verdiepingsslag gemaakt. Het onderzoek geeft inzicht in de beleidsmatige vraagstukken die rekenkamers onderzoeken en de lessen die hieruit volgen. Daarnaast heeft SWECO gemeente overstijgende vraagstukken en lacunes die nog aandacht vragen in beeld gebracht. Daarmee geeft het onderzoek inzicht in de (beleidsmatige) rode draden die binnen de rekenkameronderzoeken naar voren komen. Deze kennis delen we ook graag met jou!

Verdiepingsmodule P&C cyclus

In de verdiepende module P&C-cyclus maak je kennis met alle onderdelen van de P&C-cyclus van een gemeente en krijg je inzicht hoe je deze als gemeentelijke rekenkamer kunt benutten. Dit is geen verdiepende module gemeentefinanciën of BBV.

In deze module staat de P&C-cyclus centraal en krijg je op hoofdlijnen inzicht in hoe je de bijbehorende documenten van de P&C cyclus als rekenkamer kunt lezen en benutten. Je krijgt inzicht in de functie van de P&C cyclus en aan de hand van de P&C-cyclus voor begroten en verantwoorden leer je hoe de financiën van de gemeente op hoofdlijnen zijn opgebouwd. Verder krijg je bij elke fase van de P&C-cyclus aan de hand van een actieve oefening inzicht in de manier waarop je als rekenkamer deze fase kunt benutten. Na afloop van de cursus kun je de stukken van de P&C-cyclus begrijpen en beredeneren welke instrumenten je hebt om raadsleden te ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol.

De verdiepende module P&C-cyclus is gericht op de leden en ondersteunende staf van gemeentelijke rekenkamer.
De module zal worden verzorgd door dr. Sjoerd Keulen. Sjoerd is expert onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en bestuurslid van de rekenkamer Utrecht.

Boekpresentatie ‘Beleidsevaluatie in theorie en praktijk’

Op donderdag 30 november 2023, van 16:00 – 17:00 uur, wordt de tweede editie van ‘Beleidsevaluatie in theorie en praktijk – Het ontwerpen en uitvoeren van evaluatie- en rekenkameronderzoek’ feestelijk gepresenteerd aan Pieter Duisenberg, sinds september 2023 president van de Algemene Rekenkamer.

Dit vindt plaats op de ‘Spaanse Trap’ van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden (Wijnhavengebouw, Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag).

Inschrijven
U kunt zich voor de boekpresentatie inschrijven door een e-mail te sturen naar m.vanderhorst@boom.nl.