• Home
 • Gearchiveerde evenementen

Webinar: De lokale rekenkamer, is dat iets voor mij?

Elke gemeente heeft een rekenkamer, die onafhankelijk onderzoek doet naar wat de gemeente doet. Dat gaat om meer dan rekenen. Rekenkamers onderzoeken wat er gebeurt, wat dat kost en oplevert. En hoe dat beter kan.

Denk je er aan om misschien lid te worden van zo’n rekenkamer? Leuk! Weet je niet precies of het wat voor je is? Doe mee met dit webinar!

Op vrijdag 10 maart van 12:00 – 13:15 uur óf donderdag 16 maart van 20:00 – 21:15 uur verkennen we of zo’n lokale rekenkamer iets is voor jou. Natuurlijk kun je er al je vragen stellen. En wij delen onze ervaringen, tips en inzichten. Met maximaal 15 deelnemers per sessie, zodat er ruimte is om alle vragen goed te bespreken. Na afloop weet je of de lokale rekenkamer iets voor jou is (en jij iets voor de rekenkamer). Het kost je niets, behalve je tijd.

De bijeenkomsten worden geleid door Vincent van Stipdonk en Marije van den Berg. We hopen je te ontmoeten!

Wil je vooraf meer weten? info@nvrr.nl.

En bekijk alvast deze animaties over lokale rekenkamers.

De volgende vragen komen zeker aan bod:

 • Wat doet een rekenkamer eigenlijk?
 • En wat doe je als rekenkamerlid?
 • Hoeveel tijd kost me dat?
 • En welke vergoeding krijg ik?
 • Wat moet ik daarvoor kunnen, zijn er eisen?
 • Hoe verken ik verder of het wat voor me is?

Introductiecursus rekenkamerwerk

In maart gaat de cursus van start. De cursus zal centraal plaatsvinden in het land. Enthousiaste docenten staan klaar om iedereen tijdens drie bijeenkomsten wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek en organisatie van rekenkamers. Per bijeenkomst worden 2 aparte module behandeld.

 • Dagdeel 1: Bestaansrecht, vormen en taken van de rekenkamer
 • Dagdeel 2: Wat is rekenkameronderzoek?
 • Dagdeel 3 & 4: Opzet, aanpak en methoden van rekenkameronderzoek
 • Dagdeel 5: Analyse, rapportage en presentatie van rekenkameronderzoek
 • Dagdeel 6: Doorwerking en meerwaarde van rekenkameronderzoek

Data

 • 10 maart 16.00 uur: Online startbijeenkomst met deelnemers en docenten
 • 17 maart, hele dag. Seats2Meet Utrecht CS
 • 21 april, hele dag. Seats2Meet Utrecht CS
 • 26 mei, hele dag. Seats2Meet Utrecht CS

Toegangsprijs

 • € 250 (leden)
 • € 300 (niet-leden)

Lunchwebinar ‘Dreigingsbeeld informatiebeveiliging en feitelijke veiligheid’

Gemeenten vinden informatiebeveiliging en privacy belangrijk en zetten goede stappen. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiend aantal incidenten en een gat tussen weerbaarheid en dreiging. Dit constateert de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG in haar recente Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024.

Als Rekenkamer(commissie) beweeg je mee en ben je op zoek naar scherpte, die aanvullend op alle bestaande initiatieven, kan bijdragen aan het nóg beter ondersteunen van de gezamenlijke taak om informatie echt goed te beveiligen. De IBD ontving onlangs meerdere verzoeken van Rekenkamers om onafhankelijke deskundigheid ter beschikking te stellen ten behoeve van voorbereiding van onderzoek naar informatieveiligheid. Wij gaan daar natuurlijk graag op in en delen via dit webinar deze kennis graag ook breder.

Lunchwebinar NvRR en IBD

De IBD presenteert u tijdens een lunchwebinar van de NvRR op 26 januari graag het Dreigingsbeeld. En adviseert u over de overeenkomsten en de verschillen tussen compliancy en feitelijke veiligheid:

 • Wat zijn de grootste dreigingen voor informatiebeveiliging en privacy?
 • Welke risico’s brengt dat met zich mee?
 • Wat kan een gemeente doen om de informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen?
 • Gemeenten beveiligen hun processen en informatie op basis van de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Ze verantwoorden zich hierover met ENSIA. Er is steeds meer aandacht voor ‘feitelijke veiligheid’. Hoe zit dat en wat is het verschil tussen ‘compliancy’ en feitelijke veiligheid?

Gemeenten hebben in 2013 de IBD opgericht als collectieve dienst voor alle gemeenten. De IBD helpt gemeenten om hun informatieveiligheid en privacy op orde te brengen met een groot aanbod producten en diensten. De IBD ondersteunt gemeenten ook bij incidenten.

De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?

Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie strategieën (de RES). Vanuit de NVRR zien en horen we dat veel rekenkamers en rekenkamercommissies nadenken over een eventueel onderzoek naar de stappen die de gemeente/provincie of het waterschap in deze transitie zet en bijvoorbeeld de rol van inwoners hierbij. Daarom hebben we contact gezocht met de NP RES om een feitelijk overzicht van de huidige stand van zaken van de regionale energiestrategiën te krijgen en een beeld van wat je nu als rekenkamer op dit thema al zou kunnen doen. De NP RES is daarnaast bezig met een update van de factsheet die de NVRR op dit moment heeft over energietransitie. Ook hier zal in de webinars aandacht voor zijn.

In december zullen wij twee webinars organiseren over de RES en wat je hier als rekenkamer(commissie) de komende tijd op zou kunnen doen.

De RES: stand van zaken en actualiteiten
15 december, 12-13u.

De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?
19 december, 12-13u.

De RES: stand van zaken en actualiteiten

Energietransitie is op dit moment politiek gezien een hot item, alle overheidslagen zijn druk bezig met de hele transitie en de regionale energie strategieën (de RES). Vanuit de NVRR zien en horen we dat veel rekenkamers en rekenkamercommissies nadenken over een eventueel onderzoek naar de stappen die de gemeente/provincie of het waterschap in deze transitie zet en bijvoorbeeld de rol van inwoners hierbij. Daarom hebben we contact gezocht met de NP RES om een feitelijk overzicht van de huidige stand van zaken van de regionale energiestrategiën te krijgen en een beeld van wat je nu als rekenkamer op dit thema al zou kunnen doen. De NP RES is daarnaast bezig met een update van de factsheet die de NVRR op dit moment heeft over energietransitie. Ook hier zal in de webinars aandacht voor zijn.

In december zullen wij twee webinars organiseren over de RES en wat je hier als rekenkamer(commissie) de komende tijd op zou kunnen doen.

De RES: stand van zaken en actualiteiten
15 december, 12-13u.

De RES: hoe ondersteun je de volksvertegenwoordiging om haar rol te pakken?
19 december, 12-13u.

Wintercongres Kring Noord

Rekenkamer tussen informatiebehoefte en onderzoek

Rekenkamers worden vaak als instrument gezien ten behoeve van de volksvertegenwoordiging of van de (bredere) decentrale democratie. Tegelijkertijd zijn zij ook onafhankelijk – op termijn alle. Dat betekent dat rekenkamers niet in opdracht van raad, Staten of Algemeen Bestuur handelen. Tegelijkertijd is het essentieel dat hun werk ten minste voor een deel een antwoord is op de kennisbehoefte van de volksvertegenwoordigingen. Maar hoe kan de rekenkamer die kennisbehoefte kennen? Hoe ver kan en mag de rekenkamer daarin gaan? En welke andere hulptroepen zijn er voor de volksvertegenwoordigingen? Dat zijn enkele van de vragen die op het congres aan de orde komen.

Aanmelden

U kunt u aanmelden via a.penninga@hethogeland.nl onder vermelding ‘NVRR-Noord Wintercongres’, a.u.b. vóór 6 januari 2023. Geef s.v.p. ook aan of uw voorkeur uitgaat naar deelsessie A of deelsessie B.

Locatie

Gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries

Webinar van Wob naar WOO

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) grotendeels in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft als doel een transparante overheid te bevorderen. De wet kent belangrijke nieuwe verplichtingen over de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie, de openbaarmaking op verzoek, en het op orde brengen van de digitale informatiehuishouding. Tijdens het webinar zal worden ingegaan op de belangrijkste veranderingen van de Woo ten opzichte van de Wob. Daarbij ligt de focus in het bijzonder op de betekenis van de Woo voor gemeentelijke rekenkamers, rekenkamercommissies en gemeenschappelijke rekenkamers. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van de (eerste) ervaringen met de Woo.

Mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’, uitreiking Goudvink en ALV

Op 2 december organiseert de NVRR een bijeenkomt in Utrecht: het Mini-symposium ‘mediabeleid en perceptie’ en de algemene ledenvergadering. Ook zal de Goudvink worden uitgereikt.

Genomineerden Goudvink

Webinar Democratie en Regionale Energie Strategie

De komende jaren zal de hele samenleving volop bezig zijn met de energietransitie. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk keuzes maken, in Regionale Energie Strategieën. Bovendien is afgesproken dat zij inwoners, bedrijven en belangengroepen aan de voorkant zouden betrekken bij het opstellen van die strategieën, om zo maatschappelijk draagvlak te creëren. Maar lukt dat ook? Hoe doen de energieregio’s dat? En is in de samenleving ook een behoefte om mee te denken en te doen?

De Noordelijke Rekenkamer heeft daar in drie provincies onderzoek naar gedaan. De resultaten van dat onderzoek vormen de basis van het webinar. De deelnemers gaan met elkaar en de onderzoekers in gesprek over zaken als: hoe kan een rekenkamer zinvol en neutraal onderzoek doen naar ‘democratische legitimiteit’; hoe breng je maatschappelijke wensen met betrekking tot ‘participatie’ in kaart; kun je een eindoordeel vellen – democratie is immers een meervoudig begrip? Daarnaast hopen de organisatoren dat de deelnemers ervaringen met soortgelijk onderzoek zullen uitwisselen.

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.