Skip to main content

Raad en Rekenkamer: een nieuwe verbinding (online)

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. Een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen en gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamer.

Dat doen we in deze online-bijeenkomst, bestaande uit:

 • Een algemeen deel waarin vragen worden besproken als: wat staat ons te doen en hoe gaat de samenwerking tussen raad, rekenkamer en griffie er uit zien.
 • Een specifiek deel met deelsessies voor raadsleden, griffiers en leden van de rekenkamers.

Meer informatie

Op onze pagina over de Nieuwe Rekenkamer vindt u alle informatie om raden, de griffie en rekenkamers te helpen bij de transitie en het komen tot de ideale verbinding.

Wilt u een andere bijeenkomst bijwonen? Klik dan hier.

De sessies “Raad en Rekenkamer” worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Verenging voor Raadsleden.

NVRR Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de NVRR nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op donderdag 22 juni om 9.45 uur in Congresgebouw “De Vereeniging”, Utrecht.

Vervanging lid bij ALV
Volgens artikel 5 van de statuten van de NVRR zijn de voorzitters lid en kan hij of zij zich bij de ALV (inclusief besluitvorming) laten vervangen. Voluit luidt de bepaling over de vervanging (artikel 5, 6e lid): “Een lid kan zich ter vergadering en bij besluitvorming laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde officiële plaatsvervanger”.

Om dit zorgvuldig te doen, hanteren we de volgende werkwijze:
Een lid dat niet aanwezig kan zijn bij een ALV en zich wil laten vervangen, stuurt uiterlijk 24 uur van tevoren een bericht hierover aan de NVRR (info@nvrr.nl). Dit bericht bevat ten minste de naam van de plaatsvervanger en de melding dat deze plaatsvervanger gevolmachtigd is om namens het lid aan de vergadering en de besluitvorming deel te nemen. Onvolledige berichten (ontbreken van naam of volmacht) worden teruggestuurd. Bij aanvang van de ALV meldt de voorzitter welke leden zich aldus laten vervangen; dit maakt integraal onderdeel uit van de notulen.

Lunchwebinar Wet Versterking Decentrale Rekenkamers

In dit transitiejaar is er veel in beweging rondom rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarom zijn er vorig jaar NVRR transitieteams gestart om rekenkamers en rekenkamercommissies te ondersteunen in de transitie en om te zorgen dat alle benodigde informatie laagdrempelig beschikbaar is. Omdat we merken dat er op dit moment veel vragen leven over de transitie en de wet versterking en er ook behoefte is aan het delen van ervaringen, organiseren we 3 webinars om kennis en ervaringen te delen en vragen te stellen. De webinars zijn gericht op gemeentelijke rekenkamers.

Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen we je van tevoren deze op het inschrijfformulier te delen.

Lunchwebinar ‘Rekenkameronderzoek doen samen met burgers’

Rekenkameronderzoek wordt traditioneel geheel uitgevoerd door onderzoekers. Als burgers een rol hebben in rekenkameronderzoek, dan is dat met name als respondent. Terwijl een actievere rol van burgers bij rekenkameronderzoek wel degelijk meerwaarde heeft.

Wanneer burgers en rekenkamers samen onderzoek doen, krijgen we bijvoorbeeld toegang tot data die we anders niet zouden kunnen verzamelen en vergroten we het draagvlak van het onderzoek bij zowel burgers als de raad. Daarnaast stelt het burgers in staat betrokken te worden bij een onderwerp dat hen raak en hier meer over te leren.

Maar hoe pak je dit als rekenkamer aan? Bij welke delen van het onderzoek kun je burgers betrekken? En waar moet je rekening mee houden? Binnen de wetenschap is hier al ervaring mee opgedaan, onder de naam ‘citizen science’. Hier organiseren de NVRR en de G4-rekenkamers tezamen twee gratis webinars over.

Tijdens het eerste lunchwebinar op 29 juni van 12.00 uur tot 13.00 uur horen we van hoogleraar Tine de Moor over haar ervaringen met citizen science en hoe dit toegepast kan worden in een rekenkameronderzoek.

Webinar Wet Versterking Decentrale Rekenkamers

In dit transitiejaar is er veel in beweging rondom rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarom zijn er vorig jaar 3 NVRR transitieteams gestart om rekenkamers en rekenkamercommissies te ondersteunen in de transitie en om te zorgen dat alle benodigde informatie laagdrempelig beschikbaar is. Omdat we merken dat er op dit moment veel vragen leven over de transitie en de wet versterking en er ook behoefte is aan het delen van ervaringen, organiseren we 2 webinars om kennis en ervaringen te delen en vragen te stellen. De webinars zijn gericht op gemeentelijke rekenkamers.

Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen we je van te voren deze op het inschrijfformulier kenbaar te maken.

Webinar Wet Versterking Decentrale Rekenkamers

In dit transitiejaar is er veel in beweging rondom rekenkamers en rekenkamercommissies. Daarom zijn er vorig jaar 3 NVRR transitieteams gestart om rekenkamers en rekenkamercommissies te ondersteunen in de transitie en om te zorgen dat alle benodigde informatie laagdrempelig beschikbaar is. Omdat we merken dat er op dit moment veel vragen leven over de transitie en de wet versterking en er ook behoefte is aan het delen van ervaringen, organiseren we 2 webinars om kennis en ervaringen te delen en vragen te stellen. De webinars zijn gericht op gemeentelijke rekenkamers.

Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen we je van te voren deze op het inschrijfformulier kenbaar te maken.

Mini-symposium Mensenwerk: gedrag in Rekenkameronderzoek, nut en noodzaak

Cultuur en gedrag zijn een belangrijke factor in het succes van de organisatie en in hoe de uitkomsten van rekenkameronderzoek landen in de organisatie. Maar hoe onderzoek je cultuur en gedrag op een manier die niet alleen kwalitatief solide en betrouwbaar is, maar ook waarde toevoegt? En hoe kun je met rekenkameronderzoek positief bijdragen aan cultuur en gedrag in de organisatie? Deze vragen staan centraal in dit mini-symposium met onder andere Manja Knevelbaard en Rogier van der Wal als sprekers! Ben jij er bij?

Het mini-symposium vindt plaats tussen 10.30 en 15 uur in Congresgebouw “De Vereeniging”, Utrecht. Na afloop is er een borrel.

Minicongres Kring Noord

Vrijdagmiddag 16 juni organiseert NVRR-Noord een bijeenkomst over het woonbeleid.

Gemeenten kampen overal in Nederland met een ernstig woningtekort. Welk beleid is er geformuleerd? Wat doen gemeenten en hoe effectief is dat? Welke lessen zijn er te trekken uit bestaande rekenkamerrapporten?

Locatie

De bijeenkomst is in het provinciehuis van Groningen (Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen).

Programma

Download de bijlage hieronder.

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor dit congres via: a.penninga@hethogeland.nl onder vermelding van ‘NVRR Noord zomercongres 16 juni’. Geef a.u.b. meteen door aan welke workshop u wilt deelnemen.

Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de NVRR heeft alle leden uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart van 09:45 tot 10:30 uur in Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht.

De vergaderstukken voor de ALV zijn per mail toegestuurd.

Op dezelfde dag organiseert de NVRR tevens het congres: “het gezag van de rekenkamer”. Alle leden van rekenkamers/rekenkamercommissies zijn welkom bij het congres. U kunt zich hiervoor separaat aanmelden.

We zien u graag op vrijdag 31 maart in Utrecht.

Agenda voor de ALV

 1. Opening
 2. Mededelingen van het bestuur en vaststelling agenda
  1. Bestuursmutatie
 3. Vaststellen van het concept verslag van de ALV van 2 december 2022
 4. Voordracht tot benoeming bestuurslid Linze Schaap
 5. Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden
 6. Bijgestelde meerjarenbeleid en begroting
 7. Rondvraag
 8. Sluiting