Skip to main content

Lunchwebinar: is een rekenkamer in een waterschap iets voor mij?

Het zal je niet ontgaan zijn dat met de wet versterking decentrale rekenkamers ook in waterschappen rekenkamers komen. Een deel van de waterschappen had al een rekenkamer(commissie) en een dele nog niet. Vanaf de zomer wordt er in veel waterschappen geworven voor nieuwe rekenkamerleden. Misschien heb je bij het zien van de vacatures wel gedacht: misschien is dat iets voor mij? En misschien stelde je je hierbij ook de vraag: hoe verschilt een rekenkamer in een waterschap van een rekenkamer in een gemeente? Over deze vragen gaan we, samen met actieve leden uit de waterkring, graag met je in gesprek tijdens dit lunchwebinar!

Lunchwebinar: ervaringen met inwonerparticipatie in de rekenkamer

Veel rekenkamers denken na over de vraag ‘kan ik inwoners betrekken bij mijn rekenkamer(onderzoek)?’. Soms vragen (volks)vertegenwoordigers hun rekenkamer ook om over dit thema na te denken. Verschillende rekenkamers deden hier ook al ervaring mee op, op uiteenlopende wijze. We gaan in dit lunchwebinar, samen met drie rekenkamers die al ervaring opdeden met inwonerparticipatie, het gesprek hierover aan. De rekenkamers van Nijmegen, Zeist en De Wolden delen hun ervaringen en er is veel ruimte voor interactie om ook eigen ervaringen uit te wisselen.

Training behavioural auditing: het onderzoeken van gedrag en drijfveren

Deze training is een vervolg op het mini-symposium “Gedrag in Rekenkameronderzoek, nut en noodzaak”, aanwezigheid bij het symposium is geen vereiste voor deelname. We gaan in meer detail in op het onderzoek doen naar cultuur en gedrag op een open, inductieve manier. Behavioural auditing is gericht op het onderzoeken van gedrag van mensen in organisaties. Sociaal-psychologische en culturele factoren spelen daarin een belangrijke rol. In de workshop wordt cultuur & gedrag praktisch hanteerbaar en onderzoekbaar gemaakt. Er wordt rekening gehouden met de specifieke context van rekenkamers.

Behavioural auditing richt zich op het onderzoeken van drijfveren voor gedrag. Echte drijfveren zijn vaak anders dan mensen in eerste instantie rapporteren. Sterker, zij zijn zich daar vaak maar ten dele of zelfs helemaal niet van bewust. Het is aan de onderzoeker om deze boven tafel te krijgen. We maken hierbij gebruik van concepten en ideeën die zijn ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) door gezaghebbende wetenschappers als Peter Senge, Chris Argyris, Donald Schön en Edgar Schein.

Als deelnemer maak je kennis met een ander onderzoeksdesign dan je misschien gewend bent. We betreden hiermee een voor veel rekenkameronderzoekers nieuw terrein. Veel van de technieken en vaardigheden die nodig zijn om een behavioural audit uit te kunnen voeren, zijn ook op andere gebieden toepasbaar en kunnen goed worden ingezet bij andere onderzoeken.

Leerdoelen

 • Je maakt kennis met onderzoekstradities zoals action research en met aan het MIT ontwikkelde concepten en inzichten over lerende organisaties.
 • Je leert hoe deze theoretische inzichten te vertalen naar inzichten die betrekking hebben op het denken en doen van mensen in organisaties, vanuit de rol van rekenkameronderzoeker.
 • Je maakt kennis met een traditie van relevant en deugdelijk onderzoek gericht op het gedrag van mensen in organisaties gebaseerd op een aan het MIT ontwikkeld onderzoeksdesign.
 • Je leert hoe bevindingen kunnen worden verwerkt in een helder en aansprekend rapport.
 • Je krijgt inzicht in welke vaardigheden nodig zijn voor een Behavioural Audit.

Omschrijving en programma
In deze training gaan we uit van zogenaamd case-gericht onderwijs. We doorlopen het onderzoeksproces stapsgewijs op basis van een casus. Het werken aan de casus wordt afgewisseld met korte theoretische inleidingen en korte oefeningen. Je kunt deze training ook volgen als je niet bij het mini-symposium aanwezig kon zijn.

Maximaal 15 deelnemers, De training is kosteloos, de kosten voor later dan 14 dagen van te voren afmelden bedragen 75 euro.  

 

Raad en Rekenkamer: een nieuwe verbinding (online)

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. Een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen en gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamer.

Dat doen we in deze online-bijeenkomst, bestaande uit:

 • Een algemeen deel waarin vragen worden besproken als: wat staat ons te doen en hoe gaat de samenwerking tussen raad, rekenkamer en griffie er uit zien.
 • Een specifiek deel met deelsessies voor raadsleden, griffiers en leden van de rekenkamers.

Meer informatie

Op onze pagina over de Nieuwe Rekenkamer vindt u alle informatie om raden, de griffie en rekenkamers te helpen bij de transitie en het komen tot de ideale verbinding.

Wilt u een andere bijeenkomst bijwonen? Klik dan hier.

De sessies “Raad en Rekenkamer” worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Verenging voor Raadsleden.

Raad en Rekenkamer: een nieuwe verbinding (online)

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. Een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen en gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamer.

Dat doen we in deze online-bijeenkomst, bestaande uit:

 • Een algemeen deel waarin vragen worden besproken als: wat staat ons te doen en hoe gaat de samenwerking tussen raad, rekenkamer en griffie er uit zien.
 • Een specifiek deel met deelsessies voor raadsleden, griffiers en leden van de rekenkamers.

Meer informatie

Op onze pagina over de Nieuwe Rekenkamer vindt u alle informatie om raden, de griffie en rekenkamers te helpen bij de transitie en het komen tot de ideale verbinding.

Wilt u een andere bijeenkomst bijwonen? Klik dan hier.

De sessies “Raad en Rekenkamer” worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Verenging voor Raadsleden.

Raad en Rekenkamer: een nieuwe verbinding (online)

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. Een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen en gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamer.

Dat doen we in deze online-bijeenkomst, bestaande uit:

 • Een algemeen deel waarin vragen worden besproken als: wat staat ons te doen en hoe gaat de samenwerking tussen raad, rekenkamer en griffie er uit zien.
 • Een specifiek deel met deelsessies voor raadsleden, griffiers en leden van de rekenkamers.

Meer informatie

Op onze pagina over de Nieuwe Rekenkamer vindt u alle informatie om raden, de griffie en rekenkamers te helpen bij de transitie en het komen tot de ideale verbinding.

Wilt u een andere bijeenkomst bijwonen? Klik dan hier.

De sessies “Raad en Rekenkamer” worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Verenging voor Raadsleden.

Training: Pakkende rapporten schrijven

Het doel van de training is om deelnemers gereedschap in handen te geven waarmee ze hun onderzoeksresultaten met nog meer impact kunnen presenteren. De trainers besteden aandacht aan twee belangrijke elementen van heldere presentatie: concrete taal, en duidelijke argumentatie. Het programma van de training ziet er daarmee als volgt uit:

Ochtend

Concreter is beter: in deze module laten de trainers de deelnemers zien hoe ze vaagheid in hun rapporten kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan een ‘intern alarmsysteem’ dat afgaat bij onvolledig taalgebruik, vage termen en jargon. Voor Rekenkamers is het een uitdaging de resultaten scherp te formuleren zodat de boodschap binnenkomt, zonder de boodschap aan concreetheid inboet. Een ‘scherpe’ formulering is niet altijd concreet. We nemen concrete voorbeelden uit rekenkamerrapporten als oefenmateriaal.

Middag

Naast het taalgebruik is de argumentatieve structuur van groot belang om resultaten helder te presenteren. Het gaat hierbij niet alleen om of de argumentatie inhoudelijk klopt, maar ook of die voor de lezer goed te volgen is, en zo min mogelijk ruimte laat voor interpretatie. Hiervoor gaan we aan de slag met De Argumentenladder, het visuele model van de argumentenfabriek om argumenten te ordenen en verbeteren. Hiermee helpen ze deelnemers onder meer om verborgen argumenten en aannames boven tafel te krijgen, de argumentatieve relaties te toetsen, en een onderbouwing zo helder mogelijk te structureren. Ook hier nemen we concrete voorbeelden uit rapporten als oefenmateriaal.

De training is kosteloos, de kosten voor later dan 14 dagen van te voren afmelden bedragen 75 euro.

Webinar: Rekenkamer als goed opdrachtgever

Veel rekenkamers besteden de uitvoering van het onderzoek geheel of gedeeltelijk uit aan onderzoeksbureaus. In de samenwerkingsrelatie die dan ontstaat kan veel misgaan. De NVRR ontving daar de afgelopen tijd veel vragen van leden over. Vragen zoals waar je op moet letten bij het maken van een opdrachtomschrijving? Of hoe je tussentijds kan bijsturen zonder het onderzoeksproces al te veel te verstoren? Wat je kan doen om de verwachtingen over het eindproduct goed te managen? Hoe ga je om met een bureau dat in jouw ogen niet levert wat is afgesproken?

 

In het webinar gaat Rob Paulussen (voorzitter diverse rekenkamers en zelfstandig onderzoeker) in gesprek met Jaap Bouwmeester (I&O Research) en Peter Struik (Partners+Propper Noordwijk). Wat zijn positieve en negatieve ervaringen, ook vanuit het perspectief van een onderzoeksbureau, en wat leert ons dat? Lies van Aelst (directeur NVRR) brengt vanuit de chat ook zoveel mogelijk van jouw vragen in.

 

Het webinar vindt plaats op 7 november 2023 van 12.00 – 13.00 uur en is voor maximaal 25 deelnemers toegankelijk. Schrijf je dus snel in via onderstaand formulier!

NVRR Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de NVRR nodigt u van harte uit voor de Algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op donderdag 22 juni om 9.45 uur in Congresgebouw “De Vereeniging”, Utrecht.

Vervanging lid bij ALV
Volgens artikel 5 van de statuten van de NVRR zijn de voorzitters lid en kan hij of zij zich bij de ALV (inclusief besluitvorming) laten vervangen. Voluit luidt de bepaling over de vervanging (artikel 5, 6e lid): “Een lid kan zich ter vergadering en bij besluitvorming laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde officiële plaatsvervanger”.

Om dit zorgvuldig te doen, hanteren we de volgende werkwijze:
Een lid dat niet aanwezig kan zijn bij een ALV en zich wil laten vervangen, stuurt uiterlijk 24 uur van tevoren een bericht hierover aan de NVRR (info@nvrr.nl). Dit bericht bevat ten minste de naam van de plaatsvervanger en de melding dat deze plaatsvervanger gevolmachtigd is om namens het lid aan de vergadering en de besluitvorming deel te nemen. Onvolledige berichten (ontbreken van naam of volmacht) worden teruggestuurd. Bij aanvang van de ALV meldt de voorzitter welke leden zich aldus laten vervangen; dit maakt integraal onderdeel uit van de notulen.