Skip to main content

1e bijeenkomst Kring Noord

In Noord-Nederland hebben Michiel Herweijer (voorzitter rkc Ten Boer), Nysius van Rijn (voorzitter van diverse rekenkamercommissies, o.a. Marum en Ooststellingwerf), Pim Praat (secretaris rkc Noordoost Fryslân) en Theo van der Zee (extern lid rkc Ten Boer) het initiatief genomen tot oprichting van een NVRR-Kring Noord.

Als voorlopige doelstelling is geformuleerd: twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren, gericht op informatie-uitwisseling, deskundigheidsbevordering e.d. De eerste bijeenkomst, die tevens het karakter van een ‘constituerend beraad’ zal hebben, zal plaatsvinden op vrijdag 26 februari 2010 van 14.00 tot 17.00 uur in het Gemeentehuis van Smallingerland (Drachten, Gauke Boelensstraat 2).

Het inhoudelijke programma zal t.z.t. op de NVRR-site bekend worden gemaakt. De leden in de noordelijke provincies ontvangen ontvangen op 19 januari 2010 via het secretariaat een uitnodiging en voorlopig programma. Tot de eerste vergadering zal Pim Praat fungeren als contactpersoon.

U kunt zich al aanmelden per e-mail p.j.a.praat@online.nl.

Mastercourse Beleidsonderzoek – nieuwe vorm

Beleidsonderzoek in drie stappen

Beleidsonderzoek heeft in de publieke opinie toch nog vaak het imago van “quick and dirty’: als gevolg van tegenstrijdige conclusies bestaat er twijfel over de uitkomst van onderzoeken en ongunstige rapporten verdwijnen soms in een la, om hier niet meer uitgehaald te worden. Uiteraard zijn dit de negatieve voorbeelden die de publiciteit halen, maar dat er nog veel werk ligt om de kwaliteit en het imago van beleidsonderzoek te verbeteren is duidelijk.

Erasmus Academie biedt vanaf maart 2010 drie Masterclasses op het gebied van beleidsonderzoek: via een inleiding op, een theoretische verdieping op methoden en technieken van, en tenslotte het managen van beleidsonderzoek leert u hoe beleidsonderzoek verricht moet worden om aan deze belangrijke criteria van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid te voldoen.

De drie Masterclasses zijn een vervolg op de succesvolle mastercourse beleidsonderzoek, die Erasmus Academie in september 2009 voor het laatst aanbood. De Masterclasses kunnen zowel afzonderlijk als in zijn geheel gevolgd worden.  Het volgen van alle drie de Masterclasses biedt een volledige opleiding tot beleidsonderzoeker.

Masterclass Perspectieven op verantwoord beleidsonderzoek

In deze masterclass wordt u ingeleid in de wereld van het beleidsonderzoek, beleid en bestuur en het wetenschappelijk onderzoek.

Masterclass Methoden en technieken van beleidsonderzoek

Naast de methoden en technieken van het onderzoek (kwantitatief en kwalitatief), leert u het beoordelen hiervan en het vertalen van onderzoeksvragen naar een onderzoeksvoorstel.

Masterclass Management van beleidsonderzoek

Tenslotte wordt u kennis geboden op het gebied van onderzoeksmanagement en ontwikkelt u de benodigde competenties voor het voorbereiden, uitvoeren en afronden van projecten in beleidsonderzoek

Lees meer over de Masterclasses beleidsonderzoek op onze website:

http://www.eur.nl/erasmusacademie/allecursussen/management_beleid/mastercoursebeleidsonderzoek/

 

Kringbijeenkomst Overijssel

De NVRR Kring Overijssel nodigt u uit voor de kringbijeenkomst op:

Datum:  Woensdag 11 november 2009
Plaats:  Gemeentehuis Borne
Adres:  Rheineplein 1, 7622 DG Borne
Tijd:  16.30 uur tot 19.30 uur (voor broodjes en soep wordt gezorgd)
Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van het gemeentehuis

Dan zal het specialthema Wat doe je met rechtmatigheid? op de agenda staan.

Onderzoek naar de rechtmatigheid van het gemeentelijke en provinciale bestuur maakt volgens de Gemeente-, en Provinciewet deel uit van de taken van lokale rekenkamers. De definitie is simpel: rechtmatigheid is het voldoen aan wet- en regelgeving. Maar, rechtmatigheid is iets wat de accountant toch al doet? Voor veel rekenkamer(commissie)s is rechtmatigheid niet direct een thema voor onderzoek en eigenlijk nog een onontgonnen werkterrein.

Reinier Gosselink van Ernst&Young is uitgenodigd om aan de hand van een presentatie en een aantal stellingen aan te geven wat je met rechtmatigheid kunt doen, wat de accountant wel en niet doet met rechtmatigheid en wat de kansen voor rekenkamer(commissie)s zijn.

Bij deze uitnodiging zijn de volgende stukken meegestuurd:
•  Agenda 11 november 2009
•  Verslag kringbijeenkomst 15 april 2009
•  Vergaderthema’s kringbijeenkomsten

Deze kringbijeenkomst is bestemd voor:
alle leden (zowel raadsleden als externe leden) en de ambtelijke ondersteuning van de Overijsselse rekenkamers en rekenkamercommissies, alsmede de griffiers van de Overijsselse gemeenteraden.

In verband met de planning van de bijeenkomst wil ik u verzoeken om uiterlijk voor 5 november a.s. kenbaar te maken wie van u deze bijeenkomst gaat bezoeken. Bij de aanmelding gaarne de namen en de functie (voorzitter, intern lid, extern lid) van de rekenkamerleden vermelden, die aan de bijeenkomst deel zullen nemen. U kunt uw aanmelding doorgeven aan: a.deboer@almelo.nl

VERVALLEN: Uitnodiging aan raadsleden en griffiers

WEGENS GEBREK AAN BELANGSTELLING IS DEZE BIJEENKOMST HELAAS VERVALLEN

‘Rekenkamer(commissie)s  –  VAN of VOOR de RAAD?

op woensdagavond 28 oktober 2009 in het gemeentehuis van Raalte.

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de VNG afdeling Overijssel organiseert het Actieprogramma Lokaal Bestuur een interessante regionale conferentie over het onderwerp rekenkamers.

Regelmatig bereiken ons vragen van raadsleden en griffiers over aspecten die te maken hebben met het rekenkamerwerk. Vooral raadsleden worstelen met de vraag over de positie van de rekenkamercommissie. Is de commissie nu VAN de raad of VOOR de raad. Met andere woorden; ‘Hoe is de verhouding tussen de raad en de rekenkamer(commissie)?’

De discussie over de positie wordt vaak gevolgd door opvattingen over de onderwerpkeuze. Veel raden willen graag invloed uitoefenen op de onderwerpen die onderzocht zouden moeten worden ondanks het gegeven dat dit formeel (wettelijk) niet is toegestaan. Dit gegeven leidt in de betreffende gemeente vaak tot de opvatting; ‘Wat heb je aan de rekenkamer?’

Deze en andere onderwerpen zoals onafhankelijkheid commissie, wijze van onderzoek, rechtmatigheid en vormgeving rekenkamer(commissie) komen tijdens deze bijeenkomst aan bod.

Naast inleidingen van een bestuurslid van de NVRR (tevens voorzitter van enkele rekenkamers) en twee raadsgriffiers die veel ervaring hebben op het terrein van onderzoek zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en informatie te vergaren.

U bent tijdens deze bijeenkomst te gast in het gemeentehuis van Raalte (Zwolsestraat 16). Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren en is speciaal bedoeld voor raadsleden en griffiers.

Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden; een uitgewerkt programma volgt te zijner tijd. Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief of het onderwerp dan kunt u contact opnemen met Ben Mouw, regioconsulent ALB (telefoon 06 – 51273846)

Aanmelding:
U kunt zich voor deze bijeenkomst digitaal aanmelden bij Ben Mouw; b.mouw@telfort.nl

Mede namens de NVRR nodigen wij u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.
Met vriendelijke groet,

Annette van Delft en Ben Mouw, consulenten Actieprogramma Lokaal Bestuur
Gerla Struik, beleidsadviseur VNG afdeling Overijssel

Bijeenkomst NVRR Kring Rechtmatigheid

Hierbij treft u de uitnodiging en de agenda aan voor de volgende bijeenkomst van de Kring Rechtmatigheid NVRR op maandag 18 mei as. van 15.00 – 17.00 uur. De bijeenkomst vindt dit keer plaats bij de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen. Het adres is: Stadhuis van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 Nijmegen Als je je meldt bij de receptie word je opgehaald door Jelly of doorverwezen naar de vergaderzaal.