Skip to main content

Gezocht leden voor het NVRR team “transitie van rekenkamercommissie naar rekenkamer”

Gepubliceerd op:
dinsdag 14-06-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Gezocht leden voor het NVRR team “transitie van rekenkamercommissie naar rekenkamer”

Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen voor het Transitieteam. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden!

Wat gaan we doen?

Het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers regelt de rekenkamer of functie van rekenkamer binnen iedere gemeente en regelt dat ook waterschappen vanaf nu verplicht een rekenkamer moeten hebben. Dit betekent voor sommige gemeenten en waterschappen een nieuwe situatie. In deze nieuwe situatie is het belangrijk om te leren van rekenkamers die al langer op de beoogde wijze functioneren. Het is dus belangrijk dat er een goede kennisuitwisseling binnen rekenkamerland plaats vindt. Hierbinnen zal ook bijzondere aandacht moeten zijn voor de positie van de rekenkamer bij waterschappen. Immers anders dan bij een gemeente en provincie zal dit nieuwe orgaan functioneren binnen een monistisch bestuur. Dit vraagt wellicht net een wat andere aanpak.

BZK heeft daarnaast de projectgroep lokale rekenkamers ingesteld. Het is efficiënt wanneer deze projectgroep en de NVRR de krachten bundelen. In de praktijk zal de projectgroep er waarschijnlijk tegenaan lopen dat gemeenten de juiste kennis en expertise missen om verder met de rekenkamer aan de slag te kunnen. Het is dan verstandig om teams vanuit de NVRR achter de hand te hebben met mensen vanuit rekenkamerland met een “hands on” mentaliteit.

Vandaar dat de NVRR een team in het leven wil roepen dat ondersteuning gaat bieden bij deze verschillende ontwikkelingen.

Wie zoeken we?

Mensen met kennis en ervaring binnen de rekenkamerwereld en die deze kennis en ervaring willen inzetten om de transitie binnen het lokaal bestuur en de waterschapswereld goed te laten verlopen. Mensen die weten welke regelingen en verordeningen nodig zijn om een rekenkamer in te richten. We zijn op zoek naar 5 ervaringsdeskundigen die de komende paar maanden hun kennis en expertise willen inzetten ten behoeve van de NVRR.

Wanneer

Het Wetsvoorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer. Zie de planning van de Eerste Kamer: Wet versterking decentrale rekenkamers (35.298) – Eerste Kamer der Staten-Generaal. Wanneer de Wet in werking treedt is daarom nog niet bekend.
Het is van belang om op tijd voorbereid te zijn, daarom start de planning van het project per september 2022, oplevering van de standaarden geschiedt per 1 november 2022.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.