Skip to main content

Offerteverzoek Meta-analyse Jeugdhulp

Gepubliceerd op:
dinsdag 06-09-2022
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Offerteverzoek Meta-analyse Jeugdhulp

De NVRR doet steeds meer aan kennisdeling en kennisuitwisseling op het gebied van rekenkameronderzoek. We constateren dat veel overheden bezig zijn met dezelfde onderwerpen, omdat immers heel vaak dezelfde vraagstukken op decentraal niveau spelen. We zien ook dat overheden steeds meer van elkaar (willen) leren. Rekenkameronderzoeken bieden een schat aan informatie op decentraal niveau, die met de metadossiers systematisch wordt gebundeld en ontsloten. De metadossiers bieden waardevolle informatie voor rekenkamers zelf, maar ook voor andere partijen die in het betreffende onderwerp geïnteresseerd zijn.

De kennis van rekenkamers in de metadossiers kan een helikopterview bieden op een beleidsterrein. Welk inzicht in het beleidsveld leveren al die rekenkameronderzoeken op? Zo verwachten we van een analyse op de metadossiers bijvoorbeeld te weten te komen welke vraagstukken door rekenkamers worden geadresseerd die onmogelijk op decentraal niveau kunnen worden opgelost.

Hierbij verzoeken we onderzoekers en onderzoeksbureaus om een offerte in te dienen voor een zogenoemde analyse van het metadossier jeugdhulp. Het metadossier bevat de aanpak, onderzoeksvragen, conclusies en aanbevelingen van 44 rekenkamerrapporten tot en met 2020. Het metadossier is hier te raadplegen: https://metadossierjeugd.nvrr.nl/.

We verwachten van de onderzoeker dat deze aantoonbare kennis heeft van het beleidsveld jeugdhulp. Kennis van rekenkameronderzoeken is een pré. Opbrengst van het onderzoek is een rapport met een diepgaande analyse van de rekenkamerrapporten in het metadossier en aanvullend recent verschenen rekenkamerrapporten over de jeugdhulp, en een publicabel artikel. De looptijd van het onderzoek is van 1 oktober tot 1 december. Nadere informatie op te vragen via info@nvrr.nl. Offertes voor 15 september ook op dat mailadres in te dienen.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.