Skip to main content

Rekenkamers doen gezamenlijk onderzoek naar invulling NPLV

Gepubliceerd op:
vrijdag 14-07-2023
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Rekenkamers doen gezamenlijk onderzoek naar invulling NPLV

Aankondiging gezamenlijk langjarig rekenkameronderzoek naar Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

De rekenkamers van Arnhem, Groningen en Heerlen doen gezamenlijk een langjarig onderzoek naar de resultaten en effecten van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV), ieder in hun eigen gemeente. Het belangrijkste doel van het gezamenlijke langjarige rekenkameronderzoek is de gemeenteraden door de jaren heen te ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende taken voor dit programma. Het eerste deelonderzoek is erop gericht de gemeenteraad inzicht te geven in de startsituatie en de lokale invulling van het programma.

De rijksoverheid heeft het NPLV opgezet om de komende 20 jaar samen met 19 gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden weer op orde te krijgen en de bewoners meer perspectief te bieden. In deze kwetsbare stedelijke gebieden hebben inwoners namelijk bovengemiddeld te maken met onder meer armoede, schulden, gezondheidsproblemen, overlast, schrale woonomstandigheden en (gevoelens van) onveiligheid. Jongeren die in deze gebieden opgroeien hebben meer kans op een lager schoolniveau, voortijdig schoolverlaten, een lager betaalde baan en het vertonen van normoverschrijdend gedrag. Heerlen-Noord, Groningen Noord en Arnhem Oost behoren tot de 20 focusgebieden.

Het NPLV is in juli 2022 gestart. Uitgangspunt is samenwerking en ontschotting tussen de verschillende ministeries op landelijk niveau en een integrale gebiedsgerichte werkwijze op lokaal niveau. Doel van een integrale werkwijze en ontschotting is dat verschillende gelstromen gecoördineerd worden ingezet. Per focusgebied wordt hiertoe een alliantie opgezet van overheid en maatschappelijke organisaties, zoals woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en politie.

De rekenkamers van Heerlen, Arnhem en Groningen gaan dit grote landelijke programma in hun eigen gemeente langjarig volgen. Omdat het NPLV veelomvattend, langjarig en complex is, voert elke rekenkamer eerst een startonderzoek uit. Doel van het startonderzoek is inzicht verkrijgen in de wijze waarop de gemeente lokaal het NPLV opzet en invulling geeft en op welke wijze de gemeenteraad haar rol kan vervullen. Daarmee bieden de rekenkamers inzicht in de beleidsmatige, financiële en governance kaders van het programma en de informatievoorziening over de voortgang aan de gemeenteraad. Actuele vragen betreffen ook de financiering vanuit het Rijksprogramma waarover nog veel onduidelijkheid bestaat. Bekend is dat er een beroep zal worden gedaan op diverse Rijksbudgetten, zoals het Volkshuisvestingsfonds en de Regiodeals.
Er is een opzet gekozen waarbij ook andere rekenkamers van NPLV-gemeenten bij het onderzoek aan kunnen sluiten. De samenwerking met andere rekenkamers zal overzicht geven van wat werkt in de verschillende lokale programma’s en biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren.


Downloads


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.