Skip to main content

NVRR bezorgd over controlegat

Gepubliceerd op:
vrijdag 08-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

NVRR bezorgd over controlegat

De NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) heeft vrijdag 8 november jl. minister Plasterk middels een persoonlijke brief opgeroepen het controlegat te dichten aan de hand van concrete aanbevelingen. Door de decentralisatie van jeugdzorg, arbeidparticipatie en maatschappelijke ondersteuning verwacht het Rijk lokaal meer maatwerk te kunnen leveren wat zal leiden tot een doelmatiger besteding van geld.

Inzicht in de besteding van middelen is echter noodzakelijk om te kunnen beoordelen of het  geld wordt ingezet waarvoor het is bedoeld. Door de decentralisaties zullen ook meer en grotere samenwerkingsverbanden ontstaan. De bevoegd¬heden van rekenkamers en in het bijzonder rekenkamercommissies zijn bij grotere samenwerkingsverbanden echter beperkt. Dit leidt tot vergroting van het gat in de horizontale controle.

De decentralisaties in het sociaal domein beslaan bij elkaar een bedrag van ruim € 16 miljard. Het is van groot belang dat controle op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van deze middelen op het moment van de effectuering van de decentralisaties lokaal goed georganiseerd is. Lokale rekenkamers en rekenkamercommissies zijn bij uitstek het instrument om gemeenteraden te ondersteunen bij het verkrijgen van informatie. Zij hebben de expertise om onderzoeken uit te voeren naar doelmatigheid en doeltreffendheid, maar ook naar informatiebehoefte en de betrouwbaarheid van informatie.

De NVRR adviseert het kabinet dan ook om de uitvoeringskracht van gemeenten te borgen en tegelijkertijd het verantwoordingsspoor vorm te geven. 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.