Skip to main content

Persbericht RekenkamerCommissie Almelo

Gepubliceerd op:
woensdag 18-02-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Persbericht RekenkamerCommissie Almelo

RekenkamerCommissie Almelo: programmabegroting gemeente
Almelo voor verbetering vatbaar.

Op dinsdag 24 februari presenteert de RekenkamerCommissie Almelo (RCA) de uitkomsten van haar onderzoek naar de kwaliteit van de programmabegroting. Het rapport “Sturen of gestuurd worden” geeft een kritische doorlichting van de programmabegroting voor 2008. De RCA concludeert dat de programmabegroting voor de gemeenteraad als stuur- en beleidsinstrument van onvoldoende kwaliteit is. De RCA adviseert de gemeenteraad heldere kwaliteitscriteria voor de programmabegroting vast te stellen en te komen tot een grotere samenhang tussen begroting en verantwoording.

Bevindingen/conclusies
De programmabegroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te kunnen voeren. Dit onderzoek gaat in op de kwaliteit van de begrotingsinformatie en op de vraag of raadsleden hiermee voldoende inzicht kunnen krijgen in de gevolgen voor het gewenste beleid. Ten behoeve van het onderzoek is gesproken met betrokken ambtenaren, de voor de begroting verantwoordelijke wethouder en
een zestal raadsfracties.
De RCA heeft de programmabegroting getoetst aan de geldende wet- en regelgeving en aan de eisen die aan dit document moeten worden gesteld. Aan deze eisen wordt grotendeels voldaan. De RCA heeft tevens naar de samenhang van de teksten en voorstellen gekeken. De beschrijving van de beleidsprogramma’s is volgens de RCA wisselend van kwaliteit, weinig samenhangend, in te algemene termen beschreven en de informatie is veelal zonder
verwijzingen te versnipperd in het document opgenomen. Het is naar het oordeel van de RCA niet mogelijk om op basis van de verstrekte informatie in de programma’s een doorlopende lijn tussen ambities, middelen en uitvoering te trekken.

Aanbevelingen
De programmabegroting moet gezien worden als één van de drie op elkaar volgende stappen (voorjaarsnota, begroting, jaarrekening) die in onderlinge samenhang een logisch geheel vormen. De RCA beveelt daarom de gemeenteraad aan om heldere kwaliteitscriteria voor de programmabegroting vast te stellen en er op toe te zien dat deze worden toegepast. Voorts dient er een grotere samenhang te komen tussen de documenten, die de ambities van de
gemeente weergeven en de documenten die ingaan op de mate waarin de gemeente erin is geslaagd deze waar te maken.

Behandeling rapport Politieke Avond
Op dinsdag 24 februari a.s. is er in de openbare informatieve raadsbijeenkomst gelegenheid inhoudelijke vragen over het rapport te stellen aan de leden van de RCA. Daarmee is het rapport overgedragen aan de raad en is de rol van de RCA afgelopen. Het is nu verder aan de raad te besluiten wat ze met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport doet. Op 31 maart 2009 wordt het rapport behandeld in de raad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de RCA, André de Boer.
Bereikbaar onder telefoon 0546-541765, e-mail a.deboer@almelo.nl.

Het rapport “Sturen of gestuurd worden?” is te downloaden van de site van de RCA:
www.almelo.nl en kijk onder politiek en organisatie, onder gemeenteraad en onder rekenkamercommissie.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.