Persbericht Rekenkamer Maastricht

Gepubliceerd op:
vrijdag 20-02-2009
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Dit betreft een nieuwsbericht van 6 november 2020.

De informatie in dit nieuwsbericht kan inmiddels verlopen of herzien zijn. Raadpleeg indien nodig andere bronnen.

Persbericht Rekenkamer Maastricht

Persbericht Rekenkamer Maastricht
Onderzoek I-Visie

Sinds maart 2006 werkt de gemeente Maastricht aan de realisatie van de I-Visie. Dit is een integraal, gemeentebreed plan, waarin alle relevante informatiserings- en automatiseringsactiviteiten en –projecten zijn opgenomen. De geplande activiteiten lopen tot en met 2014. De kosten zijn bij aanvang begroot op ruim € 16 miljoen.

De Gemeenteraad heeft de Rekenkamer Maastricht verzocht onderzoek te doen, omdat de raad twijfel had over het rendement van de bestedingen.

De rekenkamer heeft eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en op basis daarvan besloten een onderzoek naar de doeltreffendheid van Plateau 1 van de I-Visie van de gemeente Maastricht uit te voeren en zich daarbij te laten bijstaan door externe deskundigen. Het onderzoek diende antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag: is de implementatie van plateau 1 van de realisatie I-Visie doeltreffend geweest?

Het onderzoek is in fasen uitgevoerd. In de eerste fase zijn documenten opgevraagd en geanalyseerd. In een tweede fase zijn gesprekken gevoerd met verantwoordelijke ambtenaren. Vervolgens zijn de documenten die naar aanleiding van de interviews verkregen zijn geanalyseerd en zijn de resultaten van plateau 1 beoordeeld.

Uit het onderzoek blijkt dat op basis van het gehanteerde normenkader niet gestart had mogen worden met Plateau 2. Zo is bij de overgang van Plateau 1 naar Plateau 2 geen overgangsdocument vastgesteld, waarin is aangegeven of en in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald. Nader onderzoek door de rekenkamer heeft geleid tot de vaststelling dat een aanzienlijk aantal van de beoogde producten wel degelijk is gerealiseerd. De rekenkamer constateert dat het projectmanagement tijdens de realisatie van Plateau 1 niet volledig op orde was, maar tijdens deze fase verder is geprofessionaliseerd. De opdrachtgever, en in het verlengde daarvan de Raad, heeft daardoor niet voldoende gelegenheid gekregen de consequenties van belangrijke wijzigingen en van het niet halen van bepaalde doelen van Plateau 1 te beoordelen, noch om op basis daarvan eventueel tot bijsturing of bijstelling van de kaders (zoals aanpassing van het budget) over te gaan. Met het oog op het vervolg van het programma, en eventuele toekomstige grote projecten, heeft de Rekenkamer aanbevelingen geformuleerd voor verbeteringen van het programma- en projectmanagement en de manier waarop de Raad betrokken moet worden bij grote projecten zoals de I-Visie.

Het volledige rapport is vanaf donderdagochtend 19.02.2009 beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl.

Maastricht, februari 2009

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.