Skip to main content

PB De Lokale Rekenkamer

Gepubliceerd op:
woensdag 02-06-2010
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB De Lokale Rekenkamer

Rekenkamers weten niet wat college met hun aanbevelingen doet

Lokale rekenkamers hebben weinig inzicht in wat het college met hun onderzoeksrapporten doet. Na het aanbieden van de rapporten aan de raad, houdt voor veel rekenkamers het onderzoekstraject op. Zij communiceren nauwelijks met het college over de aanbevelingen, zo blijkt uit de Rekenkamermonitor 2009. Deze monitor toetst sinds 2004 jaarlijks de stand van zaken in rekenkamerland en wordt uitgevoerd door Delokalerekenkamer.nl / Jacques Necker. In 2009 hebben 138 rekenkamers aan de monitor meegedaan (39% respons). 

Een andere belangrijke conclusie is dat het onderzoeksbudget per inwoner voor het eerst sinds vier jaar is gedaald. Tel daarbij op dat 2010 het jaar is waarin de door de staatssecretaris toegezegde “definitieve evaluatie” van de lokale rekenkamers zou plaatsvinden en duidelijk wordt dat rekenkamers werk aan de winkel hebben. Carlo van Dijk, onderzoeker en adviseur bij delokalerekenkamer.nl / Jacques Necker zegt hierover: “Rekenkamers moeten nu hun bestaansrecht claimen. De toegevoegde waarde van rekenkamers zit hem niet in hun bestaan, maar in wat zij door hun bestaan en hun handelen betekenen voor de gemeentelijke, lokale samenleving.” 

Verder blijkt uit de monitor dat burgers vaker contact met rekenkamers zoeken dan andersom. Een minderheid (20%) van de rekenkamers deelt zijn onderzoeksuitkomsten met burgers, ook al krijgt 39% van de rekenkamers onderzoeksonderwerpen aangedragen door burgers.In ongeveer de helft van de gevallen gaat de rekenkamer op dit verzoek in. Inwoners attenderen de rekenkamer op diverse onderwerpen, variërend van het verdwijnen van busverbindingen tot het beheer van zwembaden. Vaak liggen de onderwerpen die zij aandragen op het gebied van de openbare ruimte, zoals verlichting en verkeersmaatregelen. Het contact tussen burgers en rekenkamers is dus vaker op initiatief van de burger (namelijk als deze een onderwerp voor onderzoek aandraagt). Wel stelt 65% van de rekenkamers de pers op de hoogte van onderzoeksresultaten. 

Rekenkamers ervaren waardering van de raad op hun onderzoeksrapporten. Ze merken dit bijvoorbeeld door de preventieve werking die van hun onderzoeken uitgaat: de ambtelijke organisatie gaat al aan de slag met het te onderzoeken thema als de rekenkamer haar onderzoek opstart. Verder kan een onderzoeksrapport tot actie leiden: bijvoorbeeld een heroverweging van beleid of scherpere aansturing door de raad. Ook verwijst de raad naar onderzoeksrapporten.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.