Skip to main content

Toetsing resultaten coalitieakkoord Zuid-Holland afgerond

Gepubliceerd op:
woensdag 05-01-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Toetsing resultaten coalitieakkoord Zuid-Holland afgerond

Amsterdam, 4 januari 2011 – Validatie Terugblik collegeperiode 2007-2011 Zuid-Holland

De resultaten van het Zuid-Hollandse coalitieakkoord 2007-2011 ‘Duurzaam denken, dynamisch doen’ zijn door de Randstedelijke Rekenkamer op 18 doelstellingen grondig onderzocht en getoetst. De bevindingen hebben tot een groot aantal aanpassingen van de eindrapportage geleid. De verbeteringen richten zich onder meer op het gebied van duurzaamheid, toerisme, het opknappen van oude bedrijventerreinen en de jeugdzorg. De aansluiting tussen een aantal verantwoorde resultaten en de doelstellingen kan wel nog beter. De Rekenkamer concludeert dat de verantwoording over de behaalde resultaten van de 18 doelstellingen van voldoende kwaliteit is.

Ongebruikelijk
Het gebeurt slechts zelden dat een inzichtelijke terugblik op een coalitieakkoord wordt opgesteld, waarmee het bestuur verantwoording aflegt over wat goed of minder goed ging. De Randstedelijke Rekenkamer heeft waardering voor deze openheid van de provincie Zuid-Holland.

Diepgang
De Rekenkamer heeft ervoor gekozen om zich te richten op een selectie van de doelstellingen van het coalitieakkoord om zo meer diepgang in de aanbevelingen te kunnen bieden. Ook heeft de provincie hierdoor meteen een vertaalslag kunnen maken naar verbeteringen voor de rest. Bij de selectie is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over thema’s, portefeuillehouders en behaalde resultaten.

Driekwart
Naast het grondig onderzoeken van de geselecteerde doelstellingen op controleerbaarheid, juistheid en relevantie heeft de Rekenkamer ook naar de totale eindrapportage gekeken. Het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland bevat 76 doelstellingen voor de collegeperiode 2007-2011. Hiervan is ruim driekwart direct opgenomen in de eindrapportage ‘Terugblik collegeperiode 2007-2011’. In het rapport wordt geen uitleg gegeven over de reden van het ontbreken van de overige doelstellingen, terwijl voor het weglaten van een aantal doelstellingen verklaarbare redenen zijn. De Rekenkamer adviseert om de afweging bij de selectie in de rapportage toe te lichten en de keuzes te onderbouwen.

Debat
De provincie kan nu inhoudelijk discussie voeren over de mate waarin de doelstellingen van het coalitieakkoord zijn bereikt. Dit zal plaatsvinden in verschillende commissievergaderingen van de provincie Zuid-Holland. Op 26 januari vindt de behandeling plaats in de plenaire Provinciale Staten vergadering.

Over de Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording.

Het rapport “Validatie Terugblik collegeperiode 2007-2011” is vanaf 4 januari te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.