Skip to main content

PB Randstedelijke Rekenkamer

Gepubliceerd op:
dinsdag 31-05-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Randstedelijke Rekenkamer

Provincie Noord-Holland pakt aanbevelingen wachtlijsten jeugdzorg alsnog op.

Amsterdam, 31 mei 2011 – Begin 2010 heeft de Randstedelijke Rekenkamer de resultaten gepubliceerd van een onderzoek in de Randstadprovincies naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn in 2010 door de provincie Noord-Holland nauwelijks opgepakt. De provincie heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in managementinformatie die voor een deel overlappend is aan reeds beschikbare informatie en die hieraan weinig toevoegt. Gedeputeerde Staten hebben in hun reactie aangegeven dat zij de conclusies zeer serieus nemen. Zij zullen met de jeugdzorginstellingen afspraken vastleggen over het alsnog uitvoeren van de aanbevelingen en dit ook monitoren. In de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland is nog niet onderzocht hoe de aanbevelingen zijn opgepakt. Managementinformatie De problemen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de managementinformatie zijn niet of nauwelijks aangepakt. Eind maart 2010 heeft de provincie besloten € 1,6 miljoen te investeren in de ontwikkeling van managementinformatie door een extern bureau, terwijl deze voor een groot deel overlappend is aan de informatie die reeds beschikbaar is bij Bureau Jeugdzorg en hier weinig aan toevoegt. Hiervoor worden door de jeugdzorginstellingen privacygevoelige gegevens aan het externe bureau geleverd zonder afspraken over beveiliging tegen verlies of onrechtmatige bewerking. Zij hebben namelijk verzuimd een contract te ondertekenen met het externe bureau. De jeugdzorg-instellingen in Noord-Holland handelen hierdoor in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. In reactie op dit onderzoek hebben Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij de resterende investering zullen heroverwegen op basis van een aankomend projectplan. Tevens hebben zij aangegeven dat een overeenkomst tussen de jeugdzorginstellingen en het externe bureau wordt opgesteld om aan de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen. Eerder onderzoek Uit het in 2010 gepubliceerde onderzoek kwam naar voren dat de wachtlijstcijfers weinig zeiden over de prestaties in de jeugdzorg. De afname van de wachtlijst was namelijk niet alleen het gevolg van (extra) verleende zorg, maar kwam ook doordat kinderen die geen acute hulp nodig hadden van de wachtlijst af waren gehaald en registratieachterstanden waren weggewerkt. Desalniettemin waren met het extra beschikbaar gestelde geld wel meer kinderen geholpen. Over de Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording. Het rapport “Doorwerking Kind centraal of cijfers centraal?” is vanaf vandaag te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl. Op de website is tevens het eerdere rapport “Kind centraal of cijfers centraal?” terug te vinden. Op 16 juni 2011 zal het rapport over de doorwerking worden behandeld in de Statencommissie Zorg, Cultuur en Middelen van de provincie Noord-Holland.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.