Skip to main content

PB: Provincie Utrecht

Gepubliceerd op:
dinsdag 14-06-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB: Provincie Utrecht

Crisismaatregelen provincie Utrecht nauwelijks uitgevoerd

Amsterdam, 14 juni – In het voorjaar van 2009 heeft de provincie Utrecht besloten om maatregelen te nemen tegen de gevolgen van de economische crisis. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Versnellingsagenda Utrecht waarmee zo’n € 77 mln. gemoeid was. Uit het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat de provincie Utrecht weinig resultaat heeft geboekt bij de uitvoering hiervan. Geen enkele maatregel is uitgevoerd zoals de bedoeling was. Ook de inzet van de financiële middelen blijft achter. Eind 2010 had de provincie nog geen € 15 mln. ingezet. Geringe versnelling Bij een aantal maatregelen wilde de provincie investeringen naar voren halen. Eind 2010 is hierbij slechts € 2,3 mln. in totaal versneld ingezet. Zo is in het kader van de Versnellingsagenda besloten om in 2010 in één keer het geplande wegenonderhoud voor de periode 2010 t/m 2013 uit te voeren. Dit is niet gelukt. Van het in 2010 ingeplande bedrag van € 11,5 mln. heeft de provincie € 4,8 mln. uitgegeven. Dit is slechts € 0,8 mln. meer dan de € 4 mln. die oorspronkelijk gepland was. Weinig resultaat In de Versnellingsagenda zijn ook nieuwe investeringen opgenomen, waarbij eind 2010 € 12,5 mln. is ingezet. De besteding van deze middelen ligt ook niet op schema. Dit heeft ondermeer te maken met de subsidieregeling Energiek Utrecht, waarbij bedrijven en particulieren subsidie konden aanvragen voor energie­besparende maatregelen. In eerste instantie ontving de provincie onvoldoende aanvragen. De provincie heeft daarom in het najaar 2010 besloten om de eigen bijdrage van subsidie­ontvangers te laten vervallen. Dit heeft tot een forse toename van het aantal aanvragen geleid. Naar verwachting zal het gehele budget van de nieuwe regeling Meer met Minder worden besteed. Echter, de doelstelling om 10.000 -15.000 woningen energiezuiniger te maken zal niet worden bereikt. Doordat het aangevraagde subsidiebedrag bij de nieuwe regeling veel hoger is, kunnen met het beschikbare budget veel minder woningen energiezuiniger worden gemaakt. Wat kan beter? Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de faalfactoren bij de provincie inzichtelijk had kunnen zijn als de haalbaarheid van de projecten was onderzocht, als de provincie haar rol en invloed per project was nagegaan en als de provincie een adequate analyse van de verwachte participatie van derden had uitgevoerd. Vanwege de haast die de provincie wilde maken is dat verklaarbaar, maar de provincie heeft verzuimd om in een later stadium de haalbaarheid in kaart te brengen. Daarbij zijn de resultaten vrijwel niet gemonitord en was er geen centrale regie. De verantwoor­ding over de projecten had beter gekund, zodat er beter had kunnen worden bijgestuurd. Over de Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording. Het rapport “Vaart maken bij tegenwind – onderzoek Versnellingsagenda Utrecht” is vanaf vandaag te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl. Op 20 juni 2011 zal het onderzoeksrapport worden behandeld in de vergadering van de commissie Bestuur Europa en Middelen van de provincie Utrecht.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.