Skip to main content

Doelen conceptbegroting Zuid-Holland voldoende SMART

Gepubliceerd op:
maandag 24-10-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Doelen conceptbegroting Zuid-Holland voldoende SMART

Amsterdam, 24 oktober 2011 – Beoordeling doelstellingen conceptbegroting Zuid-Holland 2012

Op verzoek van Provinciale Staten (PS) heeft de Randstedelijke Rekenkamer de begroting 2012 van de provincie Zuid-Holland beoordeeld. Centraal stond de vraag in hoeverre de doelen en daarvan afgeleide taken met bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren SMART zijn, ofwel specifiek, meetbaar, afgesproken, realistisch en tijdgebonden. De provincie heeft driekwart van haar doelen en taken in de begroting gedeeltelijk dan wel volledig SMART geformuleerd. De huidige begroting biedt daarmee voldoende basis voor heldere sturing en verantwoording door Gedeputeerde Staten (GS) op het gevoerde beleid en de hieraan gekoppelde middelen.

Belang van SMART Voor doelen en taken die niet (voldoende) SMART zijn, is het lastig om over de uiteindelijke resultaten op heldere wijze verantwoording af te leggen. Voor de doelen die nog onvoldoende SMART zijn, is het criterium ‘specifiek’ de belangrijkste oorzaak voor de onvoldoende SMART formulering. Bij taken die niet (voldoende) SMART zijn, liggen de oorzaken hiervan meer verspreid over alle criteria. De taken zijn zodanig geformuleerd dat deze over het algemeen de doelen niet meer SMART maken.

Mogelijkheden voor verdere verbetering GS hebben met de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 in de conceptbegroting 2012 een goede stap gezet naar een document met SMART doelen en taken met daarvan afgeleide effect- en prestatieindicatoren. Op een schaal van 1 tot 10 scoren de doelen en de taken op SMART beide gemiddeld een 7. De Rekenkamer benadrukt dat met relatief eenvoudige maatregelen een flink aantal doelen van gedeeltelijk SMART naar SMART kan worden gebracht. Dit kan met name worden gerealiseerd door de beschrijving van de doelen meer specifiek te maken.

Debat Het nieuwe Hoofdlijnenakkoord is door de vertaling in de doelen en taken in de conceptbegroting ingebed in de planning- en control cyclus. Tevens zijn hiermee de eerste stappen voor een verbeterde verantwoording gezet. De provincie kan nu inhoudelijk discussie voeren over de beoogde doelen en taken uit de begroting 2012 en het ambitieniveau zoals vastgelegd in de bijbehorende indicatoren. Dit zal vanaf eind oktober plaatsvinden in verschillende commissievergaderingen van de provincie Zuid-Holland. Op 9 november vindt de behandeling plaats in de plenaire vergadering van Provinciale Staten.

Over de Randstedelijke Rekenkamer; De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording. Het rapport “Beoordeling doelstellingen conceptbegroting 2012 – provincie Zuid-Holland” is vanaf 24 oktober 2011 te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.