Skip to main content

Haalbaarheid 100% duurzaam inkopen in 2015 bij Randstadprovincies te optimistisch

Gepubliceerd op:
woensdag 11-04-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Haalbaarheid 100% duurzaam inkopen in 2015 bij Randstadprovincies te optimistisch

Haalbaarheid 100% duurzaam inkopen in 2015 bij Randstadprovincies te optimistisch

Amsterdam, 11 april 2012 – Duurzaam inkopen en aanbesteden

Provincies hebben met het Rijk afgesproken om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Dat geldt voor 52 productcategorieën, waarvoor Agentschap NL criteria heeft opgesteld. De vier Randstadprovincies bereikten in 2010 reeds zeer hoge percentages volgens de Monitor Duurzaam Inkopen. Deze Monitor betreft echter alleen de grotere inkopen. Een deel van het inkoopvolume uit de afspraken tussen het Rijk en de provincies blijft buiten beschouwing. Overigens streven alle vier provincies aantoonbaar naar duurzaam inkopen, maar borgen zij dit slechts deels in de organisatie en uitvoering. Dit vormt een risico voor de haalbaarheid van 100% duurzaam inkopen in 2015.

Deel van inkoopvolume buiten beeld bij meten van duurzaamheid
De doelstelling van 100% duurzaam inkopen wordt niet eenduidig geïnterpreteerd. De afspraak in de deelnameverklaringen tussen het Rijk en de provincies wekt de suggestie dat in 2015 alle inkoop en aanbestedingen duurzaam zijn. Dit is echter niet het geval, want de eis van ‘duurzaam inkopen’ geldt alleen voor de 52 product-categorieën en in de Monitor Duurzaam Inkopen wordt alleen gerapporteerd over duurzaam inkopen groter dan € 50.000. Hierdoor ontbreekt het inzicht in de mate van duurzaam inkopen over een belangrijk deel van het totale inkoopvolume en kan de landelijke monitor een te positief beeld geven.

Inzicht, controle en monitoring schieten tekort
De provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland streven aantoonbaar naar duurzaam inkopen, maar passen het eigen duurzaam inkoopbeleid niet of niet volledig toe als strikt beleidskader. In de provincies Flevoland en Noord-Holland is de positie en het instrumentarium van de inkoopadviseurs nog onvoldoende om duurzaam inkopen volledig door te voeren en af te dwingen in de organisatie. In de provincie Utrecht worden de kleinere aanbestedingen die vakafdelingen zelf mogen uitvoeren, niet gecontroleerd op duurzaamheidscriteria. En in de provincie Zuid-Holland is niet inzichtelijk in hoeverre duurzaamheideisen worden toegepast bij aanbestedingen waar Bureau Inkoop niet bij betrokken is. De Gedeputeerde Staten van de provincies nemen de aanbevelingen over en werken aan verbeteringen.

Over de Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording.

Het rapport “Duurzaam inkopen en aanbesteden” is vanaf vandaag te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.