Skip to main content

Noord-Holland realiseert eigen doel voor duurzaam inkopen

Gepubliceerd op:
woensdag 11-04-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Noord-Holland realiseert eigen doel voor duurzaam inkopen

Noord-Holland realiseert eigen doel voor duurzaam inkopen

Amsterdam, 11 april 2012 – Duurzaam inkopen en aanbesteden

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt voor overheden in hun beleid voor inkopen en aanbesteden. Ook bij de provincie Noord-Holland, die met het Rijk heeft afgesproken om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Voor 2010 is een score van 50% als doel gesteld. Dat geldt voor 52 productcategorieën, waarvoor Agentschap NL criteria heeft opgesteld. Met een score van 73% in de Monitor Duurzaam Inkopen 2010 bereikt Noord-Holland dat ruimschoots. De organisatie is echter nog niet voldoende geborgd om het streven naar 100% in 2015 waar te maken. Dit blijkt uit het rapport ‘Duurzaam inkopen en aanbesteden’ van de Randstedelijke Rekenkamer.

Borging organisatie risico voor doelbereiking 2015
De provincie Noord-Holland heeft als doel om van minimaal 50% duurzaam inkopen in 2010 te komen tot 100% in 2015. De Rekenkamer constateert dat de organisatie daarvoor (nog) niet voldoende geborgd is. Er is onvoldoende sprake van controle en monitoring door de afdeling Inkoop op het hanteren van de duurzaamheidcriteria voor alle inkoop en aanbestedingen. De afdeling inkoop heeft alleen een adviesfunctie naar de vakafdelingen en kan niet afdwingen dat de duurzaamheidcriteria worden toegepast. Er is ruimte om (beargumenteerd) af te wijken van het streven naar duurzaam inkopen. Duurzaam inkopen is daarmee een streven, maar niet “verplicht”.

Beleid, organisatie en uitvoering
De provincie Noord-Holland heeft een duidelijk beleid met duidelijke beleidskeuzes en realistische doelen. De organisatie is ingericht op duurzaam inkopen. Sterke punten zijn de degelijke inkoopadministratie, het hanteren van inkoopformats en een projectteam duurzaam inkopen. Duurzaam inkopen leeft bij de afdeling Inkoop en bij meerdere vakafdelingen. Controle en monitoring schieten echter nog tekort. De sterke uitvoering maakt dat de provincie de doelen met betrekking tot duurzaam inkopen voor 2010 ruimschoots heeft gerealiseerd: 73% tegen beoogd 50%. De mogelijkheid om beargumenteerd af te wijken van het inkoopbeleid strookt niet met de ambitie van 100% duurzaam inkopen.

Over de Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording.

Het rapport “Duurzaam inkopen en aanbesteden” is vanaf vandaag te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.