Skip to main content

Handreiking Rekenkamer om provinciale subsidies beter te evalueren

Gepubliceerd op:
dinsdag 16-10-2012
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Handreiking Rekenkamer om provinciale subsidies beter te evalueren

Om de provincies te ondersteunen heeft de Randstedelijke Rekenkamer een handreiking voor het evalueren van subsidies opgesteld. Evalueren is van belang, omdat subsidies voor provincies een belangrijk middel zijn om hun beleid uit te voeren. Bovendien is met subsidies veel geld gemoeid.

Handreiking
De Rekenkamer heeft voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten een digitale handreiking opgesteld voor het evalueren van de doeltreffendheid van provinciale subsidies. In deze handreiking zijn onder meer zes stappen beschreven om bij het evalueren van subsidies het inzicht in de doeltreffendheid van subsidies te verbeteren.

Vier gevalstudies
Voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is één subsidie per provincie onder de loep genomen. Deze subsidies zijn zorgvuldig geselecteerd om met deze gevalstudies te kunnen bijdragen aan het verbeteren van het evalueren van subsidies. De subsidie van Flevoland aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) acht de Rekenkamer waarschijnlijk doeltreffend, alhoewel de relatie met de doelen van de provincie moeilijk is te leggen. De subsidie Luchtkwaliteit van de provincie Noord-Holland zit goed in elkaar, maar draagt ondanks de met subsidie uitgevoerde activiteiten nauwelijks bij aan het verminderen van de emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het budget is nog niet uitgeput, maar na 2011 wordt er geen tender meer opengesteld om het resterende bedrag nog beschikbaar te stellen. De subsidie Tijdsordening van de provincie Utrecht is bedoeld om automobilisten niet of buiten de spits te laten reizen. De filedruk in de provincie Utrecht is verminderd, maar de subsidie Tijdsordening heeft daaraan geen bijdrage geleverd. Medio 2012 hebben GS van Utrecht besloten het subsidieplafond drastisch te verlagen, zodat er geen subsidies meer beschikbaar gesteld worden. Zuid-Holland heeft tot begin 2012 een subsidie Vrije Tijd gehad met als doel de toeristische bestedingen te vergroten. Dat doel wordt niet bereikt.

Eerder onderzoek
De Randstedelijke Rekenkamer heeft in maart 2012 geconstateerd dat de vier Randstadprovincies nog onvoldoende weten of hun subsidies doeltreffend zijn. Vervolgens heeft de Rekenkamer zoals aangekondigd zelf vier subsidies geëvalueerd en een handreiking voor het evalueren van subsidies opgesteld.

Over de Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid (doen ze de dingen goed?), doeltreffendheid (doen ze de goede dingen?) en rechtmatigheid (doen ze het volgens de regels?) van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De missie van de Rekenkamer is het verbeteren van het functioneren van het bestuur van deze provincies en het versterken van de publieke verantwoording.

De vier gevalstudies en de handreiking zijn vanaf vandaag te vinden op de website www.randstedelijke-rekenkamer.nl.


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.