Skip to main content

PB Franekeradeel-publicatie rapport Decentralisaties Sociaal Domein

Gepubliceerd op:
vrijdag 30-08-2013
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

PB Franekeradeel-publicatie rapport Decentralisaties Sociaal Domein

Handvatten voor gemeenteraad Franekeradeel ter voorbereiding op extra taken van het Rijk

De Rekenkamercommissie van de gemeente Frankeradeel biedt de gemeenteraad haar rapport ‘Decentralisaties in het sociale domein’ aan.  Gemeenten krijgen de komende jaren extra taken toebedeeld op het sociale domein. Het gaat dan om de Participatiewet (samenvoeging van de huidige Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wet Wajong), delen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning gaan vallen en alle onderdelen van de jeugdzorg.

Deze ontwikkeling heeft op gemeenten een enorme impact. Behalve dat gemeenten meer taken krijgen, dienen deze taken uitgevoerd te worden in een economisch tijdsgewricht waarin bezuinigingen de boventoon voeren.

Daarom heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de stand van zaken in de gemeente Franekeradeel met betrekking tot de voorbereiding op deze decentralisaties en de kaderstellende rol van de gemeenteraad daaromtrent.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Ten aanzien van de Participatiewet heeft de gemeenteraad kaders gesteld. Tot op heden is dit voor de AWBZ en de jeugdzorg niet gebeurd.
  • Alle drie decentralisaties hebben een bestuurlijke en ambtelijke projectorganisatie en er zijn projectplannen opgesteld.
  • Voor wat betreft de informatievoorziening kan worden gesteld dat de gemeenteraad en het college geen concrete afspraken hebben gemaakt over de frequentie en de vorm van de informatievoorziening. Wel wordt de gemeenteraad geïnformeerd indien belangrijke ontwikkelingen of afwijkingen zich voordoen.

De belangrijkste aanbevelingen van de Rekenkamercommissie  aan de gemeenteraad zijn:

  • De wensen en (on)mogelijkheden met betrekking tot de kaderstelling te inventariseren en deze uitspraken aan de hand van een werkgroep zo SMART mogelijk (= Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistich en Tijdgebonden) te formuleren.
  • De samenhang van de verschillende decentralisaties goed te bewaken met een brede visie op het sociale domein dat kaderstellend is voor alle drie decentralisaties.
  • Afspraken te maken over de informatievoorziening.
  • Het college de opdracht te geven raadsvoorstellen in te dienen waarin aan de gemeenteraad inhoudelijke keuzes worden voorgelegd met inzicht in de maatschappelijke en financiële gevolgen hiervan.

De Rekenkamercommissie heeft dit onderzoek laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau, dat een soortgelijk onderzoek bij nog zes andere gemeenten heeft uitgevoerd. Daarmee is aan de gemeenteraad ook een ‘Overzichtsrapportage’ aangeboden waarin de gemeenten met elkaar worden vergeleken en waaruit  de gemeente Frankeradeel de voor haar belangrijke tips en best practice vanuit andere gemeenten kan meenemen bij haar eigen kaderstellende rol.  Daarnaast is in de bijlage van het rapport een aanzet tot een sturingskader voor de gemeenteraad opgenomen .

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: mw E.M.Perk (0621552839)


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.