Skip to main content

Onderzoek ministerie Bzk naar rekenkamers gestart

Gepubliceerd op:
vrijdag 30-01-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Onderzoek ministerie Bzk naar rekenkamers gestart

In vervolg op eerdere onderzoeken (o.a. Byond) en toezeggingen aan de Tweede Kamer heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven een nieuw onderzoek te doen naar de actuele stand van zaken van rekenkamers en rekenkamercommissies. Het onderzoek bestaat uit een kwanitatief deel dat door Berenschot wordt uitgevoerd. In dit onderzoek ligt de focus enerzijds op de ontwikkelingen van de budgetten van rekenkamers (budgetontwikkelingen vanaf 2010) en de al dan niet actieve staat van een rekenkamer of rekenkamercommissie. Een ander accent ligt op de samenwerking tussen rekenkamers. Een aantal vragen gaat dan ook in op de aard en inhoud van (eventuele) samenwerking  tussen rekenkamers. De vragenlijsten worden binnenkort uitgezet bij de griffiers.

Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie met daarin opdrachtgever Bzk, de Nvrr, VNG, Raadlid.NU, Ronald Hoekstra als secretaris/onderzoeker en staatsrechtjurist Han Warmelink. De Begeleidingscommissie heeft als technisch voorzitter, mevr. Sabine Galjé van Bzk. In april worden de resultaten verwacht.

Parallel aan dit onderzoek heeft Bzk. aan ZENC/PBLQ opdracht gegeven om vier expertmeetings te organiseren rondom een aantal thema’s dat met betrekking tot rekenkamers speelt. De uitkomsten van deze bijeenkomsten, waarbij de Nvrr ook betrokken is, worden gebruikt als aanvulling op de uitkomsten van het kwantitatief onderzoek.

Minister Plasterk heeft daartoe in zijn Agenda Lokale Democratie (d.d. 5-1- 2015) de onderstaande passage opgenomen: 

‘’Versterking lokale rekenkamers

Rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Daarmee zijn zij een belangrijk instrument van de gemeenteraad bij het uitoefenen van haar controlerende taak en dragen zij bij het vormgeven van horizontale verantwoording. Mede met het oog op de aankomende decentralisaties en de daarbij behorende toename van de gemeentelijke middelen, neemt het belang van onafhankelijk onderzoek door rekenkamer(commissie)s toe. In overleg met andere partijen, waaronder de NVRR en VNG, zal ik bezien hoe de positie en het functioneren van lokale rekenkamer(commissie)s verder kan worden versterkt. Zoals ik in antwoord op Kamervragen van het lid Fokke heb gezegd zal ik de Kamer hierover voor het zomerreces van 2015 nader informeren.’’

Ans Hoenderdos

Gerrit Hagelstein 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.