Skip to main content

Rekenkamerfunctie bij waterschappen noodzakelijk

Gepubliceerd op:
dinsdag 07-04-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Rekenkamerfunctie bij waterschappen noodzakelijk

Ook waterschappen moeten de beschikking hebben over een rekenkamerfunctie. Met die boodschap heeft de Waterkring1 de aandacht gevraagd bij de nieuw gekozen bestuurders van de waterschappen. De minister van Infrastructuur en milieu is gevraagd de Waterschapswet daarop aan te passen.

Op dit moment hebben 12 van de 23 waterschappen een rekenkamerfunctie. In tegenstelling tot de gemeenten en provincies is het hebben van een rekenkamerfunctie niet verplicht. Bij behandeling van de Wet modernisering waterschapsbestel is besloten dit aan de waterschappen zelf over te laten. Op dit moment hebben 12 van de 23 waterschappen een rekenkamerfunctie.

Elke vier jaar krijgen de burgers de gelegenheid een nieuw waterschapsbestuur te kiezen. Dit bestuur vertegenwoordigt de burgers. De waterschappen krijgen de komende jaren een steeds belangrijkere rol. Waterschappen geven jaarlijks € 2,5 miljard uit wat betaald wordt uit de waterschapsbelastingen. De komende jaren zullen deze stijgen vanwege de toenemende aandacht voor het waterbeheer en de kwaliteit daarvan.

Het algemeen bestuur is belast met het vaststellen van de kaders voor het beleid; het dagelijks bestuur voert dit vervolgens uit. Net zo als bij gemeenten en provincies. Met een rekenkamerfunctie hebben de leden van het algemeen bestuur (vergelijkbaar met de gemeenteraad) een instrument in handen om te controleren of het beleid ook is uitgevoerd zoals de bedoeling was. Over de besteding van de waterschapsbelastingen moet publiek verantwoording worden afgelegd. De rekenkamer kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door onderzoek te doen naar de doelmatige bestedingen en de effecten daarvan.

De Waterkring bepleit – ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting – het invoeren van de rekenkamerfunctie bij de waterschappen. Over nut en noodzaak hiervan heeft de Waterkring een position paper2 uitgebracht en aan alle waterschapsbesturen toegezonden. Hierin wordt de hoop uitgesproken dat de instroom van waterschapsbestuurders er op zullen aandringen dat die er ook in hun waterschap komt.

Aan de minister van Infrastructuur en Milieu en die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevraagd de verplichting dat elk waterschap over een rekenkamerfunctie moet beschikken in de Waterschapswet op te nemen.

Voor meer informatie: Voorzitter Waterkring en contactpersoon: Alphons Ranner, 06-38501113

tevens voorzitter Rekeningcommissie Delfland

Secretariaat: Kees van Rietschoten, E-mail: rietcvr@gmail.com

tevens secretaris Rekenkamercommissie Rijnland

Klik hier voor de Position Paper "Ontwikkeling van de rekenkamerfunctie bij waterschappen".


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.