Skip to main content

Ledenraadpleging 26 juni 2015

Gepubliceerd op:
woensdag 01-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Ledenraadpleging 26 juni 2015

Op vrijdag 26 juni heeft op initiatief van het bestuur een ledenraadpleging plaats gevonden in de raadszaal van de gemeente Ede. Er waren 25 belangstellenden aanwezig. Aan het begin van het overleg werd vastgesteld dat het niet om een ALV ging, omdat aan de voorwaarden van een ALV niet was voldaan. De voorzitter, Jan de Ridder, legde uit waarom het bestuur toch had gekozen voor deze ledenraadpleging.  Vooruitlopend op de reactie die de minister moet geven op de aangenomen motie Fokke is  het bestuur van de NVRR door het departement in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de mogelijke redeneerlijn van de minister. Vanwege de korte beschikbare  reactietijd bleek het niet mogelijk om uitgebreid via een formele ALV de leden om een mening te vragen. Het bestuur wilde echter wel adequaat reageren richting het ministerie maar realiseert zich dat de gang van zaken qua proces niet de schoonheidsprijs verdient en had ook liever eerst een ALV gehouden.

Proces

Als eerste punt werd er daarom gesproken over het proces. De keuze voor de vereniging is (a) vooraf mee doen en input leveren bij een reactie van het ministerie naar de 2e kamer of (b) achteraf  reageren. De voor- en nadelen worden besproken en de conclusie wordt getrokken dat zoiets sterk afhankelijk is van het betreffende onderwerp. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat je altijd achteraf nog kunt reageren met een standpunt.

Inhoud

Inhoudelijk staan a.g.v. de motie Fokke vier thema’s ter discussie:

  1. Regionalisering, m.a.w. kleinere rekenkamer(commissie)s verplichten samen te werken
  2. Kleinere rekenkamer(commissie)s onderbrengen bij provinciale rekenkamers
  3. Afschaffen van rekenkamercommissies (geen raadsleden meer in de rekenkamer)
  4. Kwaliteit

Het merendeel van de aanwezigen was van oordeel dat regionalisering alleen moet plaats vinden als gemeenten hier zelf voor kiezen en dat onderbrengen van kleinere rekenkamer(commissie)s bij de provinciale rekenkamers moet worden afgeraden.

De meerderheid was eveneens van mening dat kwaliteit een belangrijk thema is dat nog meer aandacht mag krijgen binnen de vereniging en dat het erg plezierig zou zijn als het ministerie voor kwaliteitsbevordering subsidie beschikbaar zou stellen. In de snelheid om deze ledenraadpleging te houden is de uitwerking en organisatorische inbedding van het thema kwaliteit als mogelijke houtskoolschets (te) kort geformuleerd, met als gevolg onduidelijkheid. In de verdere uitwerking zal hier meer aandacht voor zijn aan de hand van concrete voorstellen.

Het thema raadsleden wel of niet in de rekenkamer riep de meeste controversiële reacties op. Er waren zowel voor- als tegenstanders van het idee om de variant rekenkamercommissie af te schaffen. Ook waren er aanwezigen van mening dat dit een politieke kwestie is waar de NVRR zich niet mee moet inlaten. We spraken af dat er over met name dit onderwerp alsnog een ALV wordt belegd. Die is inmiddels gepland voor vrijdagmiddag 25 september.

Al met al mag worden geconstateerd dat de bespreking in een constructieve sfeer heeft plaats gevonden.

Wil Oosterveld

secretaris NVRR


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.