Skip to main content

Actieplan lokale rekenkamers

Gepubliceerd op:
dinsdag 14-07-2015
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Actieplan lokale rekenkamers

Op 7 juli 2015 heeft de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn actieplan 'lokale rekenkamers' aan de Tweede Kamer gestuurd in reactie op de motie 'Fokke'. Bijgevoegd bij de brief het door het ministerie uitgevoerde Berenschot-onderzoek en het verslag van de expertmeetings georganiseerd door PBLQ Zenc.

We zijn als NVRR blij met het feit dat het onderzoek laat zien dat veel lokale rekenkamers en rekenkamercommissies nuttig werk leveren voor gemeenteraden. In de brief wordt gemeld dat de minister onze initiatieven om de kwaliteit van rekenkamers verder te verbeteren, ook financieel wil gaan ondersteunen. Dat vinden we een goede zaak. De minister wil, zo schrijft hij in de brief, nadenken over het creëren van mogelijkheden voor onderzoek bij gecontracteerde uitvoerders van gemeentelijk beleid. Dat is belangrijk, gegeven de ontwikkelingen rond de uitvoering van decentralisatietaken en wij zullen dan ook graag met de minister hierover meedenken.

In de brief wordt ook gemeld dat de minister voornemens is om de mogelijkheid van rekenkamercommissies af te schaffen. Onder onze leden wordt daar verschillend over gedacht. Logisch omdat er  veel goed functionerende rekenkamercommissies zijn. De minister wil echter de mogelijkheid vooral schrappen om meer eenduidigheid en helderheid in de wet te krijgen. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar het is dan wel belangrijk– en gelukkig wordt dat in de brief ook sterk benadrukt – dat er instrumenten komen om de betrokkenheid van raadsleden op een andere vorm te kunnen geven. Gemeenten, aldus de brief van de minister, “waar de rekenkamer reeds een goede positie heeft verworven zullen niet of nauwelijks worden geraakt door de uitvoering”.  We zouden er aan toe willen voegen dat dat in zekere zin ook geldt voor goed functionerende rekenkamercommissies. Ook als rekenkamer kan de betrokkenheid van raadsleden – op een iets andere manier vorm gegeven – in stand blijven en worden ingezet Commissies hebben op dat punt zelfs een voorsprong omdat de weg naar structureel contact met raadsleden immers al gebaand is.  Voor al bestaande rekenkamers zal dat soms een grotere uitdaging zijn.

Inmiddels is via Binnenlands Bestuur van 14 juli de interne briefwisseling van het bestuur met de leden van de NVRR voor de ledenraadpleging van 26 juni jl. naar buiten gebracht.  Dat was niet helemaal onze bedoeling omdat het nadrukkelijk nog niet ging om formele standpunten van de vereniging. Maar het is verder ook geen ramp. We hebben echter in deze publiciteit wel aanleiding gezien  deze brieven ook met het ministerie van BZK te delen. Op de (extra) ALV van 25 september 2015 wil het bestuur graag verder met de leden in discussie over de onderwerpen uit de brief van minister Plasterk. 


NB Naarmate de datum waarop dit bericht gepubliceerd is verder in het verleden ligt, neemt de actualiteitswaarde af. Ook kan het bericht ingehaald zijn door de nieuwe actualiteit. Raadpleeg indien nodig ook andere bronnen.